Kinh tế xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Kinh tế xây dựng

Kinh tế xây dựng

Họ tên:
Nguyễn Quỳnh Sang
Năm sinh:
1959
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Thanh Lan
Năm sinh:
1965
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Phương Vân
Năm sinh:
1975
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Thị Tuyết
Năm sinh:
1978
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Khánh Chi
Năm sinh:
1980
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Lương Hải
Năm sinh:
1981
Học hàm:
GV
Học vị:
TS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Phương Châm
Năm sinh:
1982
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Nguyễn Tài Duy
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Phạm Diễm Hằng
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lê Minh Ngọc
Năm sinh:
1984
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đinh Trọng Hùng
Năm sinh:
1989
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Lã Ngọc Minh
Năm sinh:
1990
Học hàm:
GV
Học vị:
KS
Chi tiết
Họ tên:
Trần Minh Ngọc
Năm sinh:
1991
Học hàm:
GV
Học vị:
ThS
Chi tiết
Họ tên:
Đặng Thị Xuân Mai
Năm sinh:
1959
Học hàm:
GVCC
Học vị:
TS
Chi tiết