Đợt 1: Ứng viên đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ online từ ngày 21/02/2018 đến ngày 30/04/2018