Phòng Bảo vệ

PHÒNG BẢO VỆ

  Địa chỉ: Trường Đại học Giao thông Vận tải
  Điện thoại: (04)7663471
  Trưởng phòng: Th.S Lưu Ngọc Trung

        Phòng Bảo vệ được thành lập và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà trường.   Phòng có chức nămg  tham mưu cho Nhà trường về kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường và công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.
        Tổng số Cán bộ- Nhân viên của Phòng hiện có 19 người, trong đó có 09 Đảng viên, 04 người có trình độ đại học và 01Thạc sỹ.

        Là một đơn vị có truyền thống đoàn kết thống nhất trong ý chí và hành động, Phòng thực hiện tốt công tác phát hiện, phòng ngừa; phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương, Phòng PA 25 Công an Thành phố Hà Nội và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Nhà trường đồng thời là lực lượng xung kích, chủ đạo trong công tác phòng chống cháy nổ.
        Phòng Bảo vệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được Công an Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng. Nhiều cá nhân được  Bộ Giáo dục và đào tạo, Thành phố Hà Nội khen thưởng trong phong trào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.