Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo lịch duyệt văn bản tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (15/09/2017 - 10:59) Đảng bộ Lich duyet dai hoi chi bo nhiem ky 2017-2020.pdf
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (13/09/2017 - 10:30) Phòng Khoa học công nghệ TB tuyen chon chu nhiem.doc, thong tu so 11 (1).doc, quy dinh thong tu so 11 (1).doc, phu luc thong tu so 11 (1).doc, Phu luc 2 Mau lap du toan kinh phi de tai.docx, Phu luc 1.mẫu-danh-mục-đề -t-đc-tuyen-c-2018-từ-các-đvi.docx, QĐ- 3209 danh-mục-tuyển-chọn.pdf, CV- 4221 Hướng-dẫn-tuyển-chọn (1).pdf, 42. TRUONG DAI HOC GIAO THONG.PDF
Thông báo V/v Chuẩn bị Công tác nhân sự BCH tại đại hội Công đoàn trường lần thứ 27 (11/09/2017 - 15:05) Công đoàn thông báo lấy giới thiệu nhân sự.docx
THÔNG BÁO Triển khai công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết (11/09/2017 - 10:08) Phòng Công tác chính trị và sinh viên images.zip
Thông báo V/v: Cung cấp thông tin cho Đề án tuyển sinh trình độ TS (11/09/2017 - 09:21) Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLĐT Giấy đề nghị các khoa cung cấp TT làm Đề án TS.doc

Trang