THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ THỊ HẢI ANH | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ THỊ HẢI ANH

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ THỊ HẢI ANH

Tên đề tài: 
Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt
Chuyên ngành: 
Tổ chức và quản lý vận tải
Mã số chuyên ngành: 
62840103
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Vũ Thị Hải Anh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Hữu Hà
TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông Vận tảiTHÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CỦA NCS VŨ THỊ HẢI ANH

Tên đề tài: Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt

Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Mã số chuyên ngành: 62.84.01.03

Họ và tên NCS: Vũ Thị Hải Anh

Người hướng dẫn

                               GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà – Trường Đại học GTVT

                               TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp của luận án:

- Hệ thống hóa và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về nghiên cứu marketing và ứng dụng nghiên cứu marketing trong nghiên cứu 7 biến số marketing dịch vụ VTĐS(sản phẩm vận tải, giá cước, phân phối, giao tiếp – khuếch trương, yếu tố nhân viên phục vụ, quy trình và các yếu tố hữu hình);

- Đề xuất các nguyên tắc xác định giá cước vận tải đường sắt từ đó điều chỉnh cách tính toán giá thành, giá cước vận tải đường sắt phù hợp với điều kiện tổ chức cụ thể hiện nay;

- Đề xuất mô hình marketing dịch vụ 7P phân tích mức độ hài lòng của hành khách đi tàu và chủ hàngsử dụng dịch vụ vận tải đường sắt làm tiền đề để nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin hành khách đi tàu bằng các phương pháp thu thập, phân tích thông tin phù hợp kết hợp với kết quả điều tra mức độ hài lòng của hành khách đi tàu làm căn cứ để phân hạng hành khách đi tàu thống nhất từ đó có những đáp ứng tốt nhất với nhóm hành khách này;

- Đề xuất mở rộng phần S2 – biến số an toàn trong vận chuyển hàng hóa trong khung marketing mix “7P + S”;

- Đề xuất sử dụng tích hợp các công cụ E – marketing trong giao tiếp – khuếch trương dịch vụ VTĐS.

 

INFORMATION OF PHD THESIS

PhD thesistopic: “Marketing research on the rail transport service

Major: organization and management inTransport

Code: 62.84.01.03

PhD Candidate:        Vu Thi Hai Anh

Supervisors:

            1.Prof. Dr.Sc Nguyen Huu Ha - University of Transport and Communications

            2.Dr. Nguyen Thi Hong Hanh - University of Transport and Communications

Institution: University of Transport and Communications

Summary of new contribution on the PhD thesis:

               - Systemize and enriche the theoretical foundations about marketing research and  marketing research application on 7Ps service marketing study(Product, Price, Place, Promotion, People, Process and Physical evidence);

- Propose the principles to determine rail transport fares, thereof adjust the way of calculating cost prices and fares in accordance with the current specific organizational conditions;

- Propose 7Ps service marketing model to analyze the customer satisfaction level based on the factors affecting the customer satisfaction level as a prerequisite to improve RT service quality;

- Propose to complete the passenger information management database system by using appropriate methods of data collection and analysis in combination with the results of the customer satisfaction survey as a basis to classify long-distance passengers from which the best response is given to this group of passengers;

- Propose to extend S2 – the safety variable in freight transport of the marketing mix frame “7P + S”;

- Propose the integrated utilization solution of E – marketing tools in communication – promotion of the RT services.

Đính kèm: