Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

   Thực hiện Công văn số 293-CV/ĐUK ngày 17/5/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

   2. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý cho dự thảo văn kiện của đại hội chi bộ. Báo cáo của chi ủy cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, làm rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

   3. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2017-2020 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và phù hợp quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018-2023.

   Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

   Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thực hiện 2 nội dung sau:

   - Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

   - Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

III. THỜI GIAN ĐẠI HỘI

   - Đại hội chi bộ hoàn thành trước ngày 29/9/2017.

   - Thời gian tổ chức đại hội chi bộ không quá 1 ngày.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Văn phòng Đảng ủy tham mưu xây dựng hướng dẫn đại hội trên cơ cở các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và của Đảng ủy trường.

   2. Ban Tổ chức Đảng ủy, Đảng ủy bộ phận (đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận) phân công đảng ủy viên phụ trách theo dõi, duyệt nội dung, phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh trong chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đôn đốc việc tổ chức đại hội tại chi bộ. Kịp thời nắm bắt và chỉ đạo thống nhất công tác tổ chức đại hội chi bộ theo đúng tiến độ đã đề ra.

   3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đưa nội dung kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội vào kế hoạch kiểm tra; giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ.

   4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội các chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

   5. Các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch đại hội; chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội, phương hướng nhân sự trình đảng ủy cấp trên phê duyệt; đăng ký thời gian tổ chức đại hội với Đảng ủy trường (qua Văn phòng Đảng ủy); hồ sơ xin duyệt tổ chức đại hội nộp về Văn phòng Đảng ủy trước khi tổ chức đại hội chi bộ 15 ngày.

   6. Sau 7 ngày làm việc sau đại hội, cấp ủy khóa mới báo cáo và nộp hồ sơ đại hội về Văn phòng Đảng ủy để chuẩn y các chức danh của cấp ủy khóa mới theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của cấp ủy.

   Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh đề nghị các cấp ủy báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường (qua Văn phòng Đảng ủy) để xem xét, giải quyết.

   Tài liệu hướng dẫn và biểu mẫu có thể tìm tại hòm thư điện tử của chi bộ hoặc liên hệ với Văn phòng Đảng ủy theo địa chỉ email: vpdu@utc.edu.vn.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ 

Nguyễn Duy Việt (đã ký)

Đơn vị: 
Danh mục: