Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2015 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6/2015 (Dự thảo) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2015 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6/2015 (Dự thảo)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2015 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6/2015 (Dự thảo)

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2015;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2015 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6/2015 như sau:

(xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)

Đính kèm: