Thông báo về việc: Đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo về việc: Đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

Thông báo về việc: Đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018

               Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Phân hiệu, TTKHCN GTVT

            Thực hiện kế hoạch do Nhà trường giao, để xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2017, Phòng Khoa học Công nghệ xin thông báo một số tiêu chí xét chọn đề tài NCKH cấp trường năm 2018 và kế hoạch triển khai như sau:

A.  Các tiêu chí chủ yếu xét chọn đề tài:

1.      Ưu tiên cho các đề tài có địa chỉ cụ thể áp dụng kết quả nghiên cứu, đề tài theo Định hướng NCKH ưu tiên; đề tài nghiên cứu nhằm đổi mới công nghệ, đưa nhanh tiến bộ khoa học vào sản xuất và phục vụ đắc lực cho đào tạo. Tạo điều kiện cho các chủ nhiệm đề tài đang là NCS; học viên cao học; ưu tiên cho các giáo viên trẻ bắt đầu làm quen với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

2.      Không xét duyệt các đề tài đăng ký nếu chủ nhiệm đề tài còn đang chủ trì các nhiệm vụ NCKH các cấp (Quốc gia, Bộ, Trường) chưa được nghiệm thu.

3.      Đề tài tham gia xét duyệt phải có bản thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở (mẫu gửi kèm theo) đã điền đầy đủ các mục theo yêu cầu (trong đó mục thời gian thực hiện ghi là 01 năm (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018).

B. Kế hoạch thực hiện:

Các đơn vị thực hiện đăng ký, tổ chức xét duyệt và lập thành danh mục (mẫu gửi kèm theo). Các đơn vị không có Hội đồng KHĐT gửi thuyết minh đề tài để xét duyệt tại Hội đồng KHĐT của khoa phù hợp về chuyên môn.

Hồ sơ gửi về Phòng KHCN trước ngày 15 tháng 04 năm 2017, gồm:

- Thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở (01 bản gốc và 25 bản phô tô, sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, điền đầy đủ thông tin).

            - Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018.

            - Biên bản họp xét duyệt của Hội đồng KHĐT khoa, Phân hiệu.

            Tất cả các Danh mục nêu trên phải có chữ ký của lãnh đạo đơn vị.

Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: anhkhcn@utc.edu.vn

            Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình. Các đề tài phải  được Hội đồng KHĐT khoa, Phân hiệu họp đánh giá, xét duyệt theo định hướng nghiên cứu chung của đơn vị và của Nhà trường.

            Nhà trường chỉ xét và đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2018 những đề tài của các đơn vị thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

Nhà trường bắt đầu thực hiện đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường thông qua Văn phòng điện tử. Quy trình đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu đề tài  trên VPĐT sẽ được Trung tâm Ứng dụng CNTT có văn bản hướng dẫn sau.

Chi tiết xem trong File đính kèm