Thông báo xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Thông báo xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

   Thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 04/7/2017 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nư­ớc về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Nhà tr­ường đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Phân hiệu của Trường tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn vị mình đư­ợc biết và lập danh sách cán bộ, giảng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (theo mẫu đính kèm), gửi về phòng Tổ chức cán bộ trư­ớc ngày 31/7/2017.

   Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị triển khai đến các đơn vị trực thuộc để kịp tiến độ theo kế hoạch của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nư­ớc (có văn bản đính kèm).

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long

Danh mục: