PHIẾU XIN Ý KIẾN KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHÀ ĂN CHO CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

PHIẾU XIN Ý KIẾN KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHÀ ĂN CHO CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

PHIẾU XIN Ý KIẾN KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHÀ ĂN CHO CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TTDV

(V/v Lấy ý kiến sử dụng dịch vụ nhà ăn GV)

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 09  năm 2017

 

Kính gửi các quý thầy cô - cán bộ công nhân viên của trường!

Để triển khai hoạt động dịch vụ của nhà ăn giảng viên tại tầng 6 nhà A9 trong thời gian tới. Trung tâm dịch vụ xin ý kiến của quý thầy cô về nhu cầu sử dụng các dịch vụ tại nhà ăn để trung tâm tập hợp đưa ra bộ tiêu chí cho việc phục vụ tốt tại nhà ăn.

Các thầy cô vui lòng điền các thông tin theo phiếu khảo sát tại đường link: https://goo.gl/forms/TutwodBkhba0lZU43 hoặc các thầy cô có thể đóng góp ý kiến thông qua hòm thư điện tử: tmhung@utc.edu.vn

Trân trọng cám ơn!

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- VPTT

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 

 

 

Trương Mạnh Hùng

 

Danh mục: