Nguyễn Đăng Phóng

Nguyễn Đăng Phóng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

ndphong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Dang Phong Nguyen Huy Thiep Hoang Nam Binh Mai Quang Huy Internal energy dissipator in highway steep box culverts - Effectiveness of roughness elements at the end part of the culverts. International Journal of Engineering Trends and Technology Volume 70 Issue 12, 431-438, December 2022 (2022)
Mai Quang Huy Nguyen Dang Phong A review on protection methods against debris accumulation for bridge in mountain areas. Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNNGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦUH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦU. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 3 năm 2021 (2021)
Nguyễn Đăng Phóng ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦU. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 72, Số 6 (08/2021) (2021)
Nguyễn Đăng Phóng Hoàng Thị Minh Hải NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP TIÊU NĂNG DÒNG CHẢY TRONG THÂN CỐNG DỐC TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG – BIỆN PHÁP BỐ TRÍ MỐ NHÁM GIA CƯỜNG TRONG THÂN CỐNG. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, Số 2 (02/2022) (2021)
Nguyễn Đăng Phóng Tống Anh Tuấn Mai Quang Huy ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY TRÔI ĐẾN XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM. Giao thông Vận tải Tháng 10/2019 (2019)
Nguyễn Đăng Phóng XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CỦA BỂ TIÊU NĂNG Ở HẠ LƯU CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG ĐƯỜNG THEO HƯỚNG DẪN CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ HOA KỲ (FHWA). Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Viet Thanh Le Vinh An Nguyen Dang Phong Hoang Nam Binh Thai Thi Kim Chi HYDRODYNAMIC MODELLING OF NEW SEGMENT CHANNEL TO NAVIGATION CHANNEL IN HAU RIVER, VIETNAM. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Nguyen Dang Phong Mai Quang Huy Hoang Nam Binh Internal energy dissipator in highway steep box culverts - Effectiveness of roughness elements at the end part of the culverts. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong A REVIEW OF METHODS FOR PROTECTING HIGHWAY EMBANKMENTS FROM OVERTOPPING FLOW . The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Nguyen Dang Phong Tong Anh Tuan Mai Quang Huy Evaluating some expressions for predicting local scour depth at complex piers. The Third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong VALIDATION OF SOME EMPIRICAL EQUATIONS TO ESTIMATE BRIDGE ABUTMENT SCOUR IN NON-COHESIVE SOIL USING FIELD DATA. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦU. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII - Trường ĐH Giao thông Vận tải (2020)
Nguyễn Đăng Phóng Hoàng Thị Minh Hải NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ GIẢM NĂNG LƯỢNG TRONG CỐNG HỘP TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG BẰNG NHÁM GIA CƯỜNG. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải (2020)
Mai Quang Huy Nguyễn Đăng Phóng NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦU. Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23 (2020)
Hoàng Thị Minh Hải Nguyễn Đăng Phóng Nghiên cứu hiệu quả giảm năng lượng của nhám gia cường trong cống hộp trên đường giao thông. Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23 (2020)
Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong Validation of Some Empirical Equations to Estimate Bridge Abutment Scour in Non-cohesive Soil Using Field Data. Lecture note in civil engineering (2020)
Tong Anh Tuan Mai Quang Huy Nguyen Dang Phong Bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế có chỉ số ISBN. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Mai Quang Huy Nguyễn Đăng Phóng ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY TRÔI ĐẾN XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THỦY KHÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 22 (2019)
Nguyễn Đăng Phóng XÂY DỰNG CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM DỰ TÍNH XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU DẠNG PHỨC HỢP. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017 (2017)
Trần Đình Nghiên Nguyễn Đăng Phóng ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƯỜNG KÍNH TRỤ ĐẾN CHIỀU SÂU XÓI CỤC BỘ TẠI TRỤ TRONG MÔ HÌNH VẬT LÝ THÍ NGHIỆM XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy Hoàng Nam Bình Thủy văn công trình. Trường ĐH GTVT 3 (2019)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Tính toán thiết kế thủy văn thủy lực công trình cầu - Áp dụng cho khu vực miền núi phía Bắc. Khoa học và Kỹ thuật 3 (2019)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy Hoàng Nam Bình Thủy văn cầu đường ứng dụng. Khoa học và kỹ thuật 3 (2016)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Doãn Thị Nội Mai Quang Huy Thủy lực – Thủy văn. Xây dựng 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Luồng đường thủy nội địa-Yêu cầu thiết kế công trình chỉnh trị. TC2242 (2022-2023)
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY BẰNG MỐ NHÁM GIA CƯỜNG BÊN TRONG CỐNG DỐC. DT214003 (2021-2022)
Nghiên cứu mô hình thí nghiệm giảm năng lượng dòng chảy trong cống có độ dốc lớn bằng phương pháp giảm nhỏ độ dốc đoạn cuối cống. T2022-CT-028 (2022)
Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng tránh ảnh hưởng của cây trôi đến xói dưới cầu. T2020-CT-014 (2020)
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA 02NV (2018-2019)
Nghiên cứu xây dựng kích thước hình học của công trình tiêu năng ở hạ lưu cống thoát nước ngang đường theo hướng dẫn của cục quản lý đường bộ hoa kỳ (FHWA). T2018-CT-002 (2018)
Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam. DT174048 (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn