CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN GIÁM HIỆU

ĐỘI NGŨ

(Số liệu tính đến tháng 11/2018)

CÁC ĐƠN VỊ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh