Cơ cấu tổ chức | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN GIÁM HIỆU

ĐỘI NGŨ

(Số liệu tính đến tháng 11/2018)

CÁC ĐƠN VỊ

Trụ sở chính tại Hà Nội

Phân hiệu tại Tp Hồ Chí Minh

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS