KHOA QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 406 - nhà A9 - Trường Đại học Giao thông vận tải - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 
02437665974Trưởng khoa: PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Thị Tuyết

GIỚI THIỆUKhoa Quản lý xây dựng của Trường Đại học Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHGTVT ngày 02 tháng 8 năm 2018.

Khoa Quản lý xây dựng có 02 bộ môn:

- Bộ môn Quản lý dự án;

- Bộ môn Kinh tế xây dựng.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤKhoa Quản lý xây dựng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học GTVT, có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

e) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn

Trưởng khoa:

Phụ trách chung, giám sát, chỉ đạo toàn diện các hoạt động công tác của Khoa

P.406-A9
Email: bntoan@utc.edu.vn

TS. Phạm Thị Tuyết  Phó trưởng khoa

 P. 406 A9KS. Nguyễn Thị Hoa Mai  Chuyên viên Văn phòng khoa

P.406-A9