Khoa Vận tải kinh tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Khoa Vận tải kinh tế

Khoa Vận tải kinh tế

Thông tin chung

Địa chỉ: 
P. 407 và P 408 Nhà A9
Điện thoại: 
024 37660398- Trưởng Khoa:               PGS.TS Vũ Trọng Tích

- Phó trưởng Khoa:         PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

- Phó trưởng Khoa:         TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

Giới thiệuKhoa Vận tải ( tiền thân của Khoa Vận tải – Kinh tế ) chính thức được thành lập năm 1963. Năm 1969 Khoa Vận tải được đổi tên thành Khoa Vận tải và Kinh tế.

Khoa Vận tải – Kinh tế gồm 8 bộ môn và văn phòng khoa (Hình 1). Số lượng viên chức là 83 người ( Thời điểm 01/11/2018), trong đó có 13 giảng viên đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Cơ cấu viên chức của khoa xét theo trình độ và theo các bộ môn được thể hiện ở các bảng 1 và bảng 2.

 

Bảng 1: Cơ cấu đội ngũ viên chức khoa VT–KT

xét theo trình độ chuyên môn

Tổng

số

viên chức

của

khoa

Trong đó

TS và TSKH

Thạc sỹ

Kỹ sư và Cử nhân

Tổng số

Trong đó

GS, PGS

Tổng số

Trong đó NCS

 

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

83

26

31,3

11

13,3

54

65,1

25

30,1

3

3,6

 

 

Bảng 2: Cơ cấu đội ngũ viên chức  Khoa VT – KT xét theo các đơn vị trực thuộc

TT

Bộ môn

Số lượng viên chức

Tổng số

Trong đó số lượng có trình độ Tiến sĩ trở lên

1

Vận tải – Kinh tế sắt

9

6

2

Vận tải Đb và Tp

9

4

3

Kinh tế vận tải và DL

11

3

4

Quản trị kinh doanh

11

3

5

Kinh tế BC – VT

9

3

6

Kinh tế vận tải

13

1

7

QH và QL GTVT

9

5

8

Cơ sở KT và QL

10

1

9

Văn phòng khoa

2

-

 

Tổng

83

26