Lê Thị Hòa

Lê Thị Hòa

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường lối CM của Đảng CSVN, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0966818611
lehoadhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thị Hòa Giải pháp nâng cao chất lượng NCKH của sinh viên trường ĐHGTVT. 11/2020 (2020)
Lê Thị Hòa ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học GTVT 62 (2018)
Lê Thị Hòa SỰ CHUYỂN BIẾN TƯ DUY KINH TẾ CỦA ĐẢNG TRONG 30 NĂM ĐỔI MỚI – NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐẶT RA. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Lê Thị Hòa Nội các Dương Văn Minh với việc kết thúc chiến tranh Việt Nam (Phần 1). Văn hóa Nghệ An 338 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thị Hòa MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY HIỆU QUẢ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THỘNG VẬN TẢI HIỆN NAY. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI (2022)
Lê Thị Hòa ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI: GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN (2021)
Lê Thị Hòa  THÁCH THỨC ĐỐI VỚI GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Lê Thị Hòa Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động NCKHSV ở Khoa Lý luận chính trị trường ĐHGTVT hiện nay ch. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 22 (2020)
Lê Thị Hòa Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 - ngọn cờ tâp hợp văn nghệ sĩ, trí thức yêu nước, góp phần đưa cách mạng tháng Tám đến thắng lợi. Ý nghĩa và giá trị trường tồn của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2020-ML-004 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn