Lê Thị Thúy

Lê Thị Thúy

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0914573838
thuy.dhgtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Le Thi Thuy Communist Party of Vietnam with the Promotion of Socialist Democracy, People’s Ownership in the Innovation Period. Global Academic Journal of Humanities and Social Sciences Glob Acad J Humanit Soc Sci; 2023, 5(2): 89-95 (2023)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thị Thúy Những giá trị đạo đức Phật Giáo trong xây dựng các mối quan hệ gia đình và xã hội ở Việt Nam. Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số đặc biệt Tháng 9/2021 (2021)
Lê Thị Thúy Một số giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho thanh niên hiện nay. Lao Động Và Công Đoàn 616 (2017)
Lê Thị Thúy Phát huy giá trị của chữ '' Hiếu" cho thanh niên hiện nay. Lao động và công đoàn Số 628 ( Kỳ 2 tháng 9- 2017) (2017)
Lê Thị Thúy Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và sự vận dụng của Đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí giáo dục và xã hội Số đặc biệt tháng 12/2018

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Thị Thúy Ý nghĩa của nhân sinh quan Phật giáo đối với giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay. Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị ở các Trường Đại học khối Kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Lê Thị Thúy Một số giải pháp nhằm hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ lệch chuẩn trong giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển (2022)
Lê Thị Thúy  NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Lê Thị Thúy Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay- thực trạng và giải pháp. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu nhân sinh quan Phật giáo và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học GTVT hiện nay. T2021-ML-004 (2021)
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật. B2014-0414 (2014-2017)
Vận dụng tư tưởng đạo đức vào giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn