Nguyễn Thế Tấn

Nguyễn Thế Tấn

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường lối CM của Đảng CSVN, Khoa Lý luận Chính trị
  • Kiêm nhiệm Phó trưởng khoa - Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

nttangtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Các vấn đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Hệ thống chính trị
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc; các vấn đề về xây dựng Đảng

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thế Tấn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay. Dạy và Học ngày nay ISSN 1859 2694 (2021)
Nguyễn Thế Tấn TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Nguyễn Thế Tấn Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh ở miền Bắc những năm 1970-1971. Tạp chí Giáo dục lý luận 196 CÐ-2013 25-28 (2013)
Nguyễn Thế Tấn Xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở miền Bắc (1965-1975). Tạp chí Lịch sử Đảng 2/2012 16-19
Nguyễn Thế Tấn Tìm hiểu về công tác cán bộ của Đảng ở miền Bắc những năm 1965-1975. Tạp chí Lịch sử Đảng S? 9/2011 53-56
Nguyễn Thế Tấn Chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ đổi mới. Tạp chí Lịch sử Đảng S? 3/2007 48-50
Nguyễn Thế Tấn Chủ trương xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975). Tạp chí Giáo dục lý luận 3/2012 60-63
Nguyễn Thế Tấn Khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc trong những năm 1954-1960. Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải S? 32 61-64
Nguyễn Thế Tấn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay. Tạp chí Dạy và Học ngày nay Kì 1 - 11/2021 44-46

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thế Tấn Đảm bảo nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Nguyễn Thế Tấn Đảm bảo nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học trong nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyển tập công trình khoa học- Hội thảo cấp ngành, NXB Giao thông Vận tải T?p 1 133-139 (2022)
Nguyễn Thế Tấn  NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Nguyễn Thế Tấn Một số trao đổi khi triển khai giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thế Tấn Hoàng Hải Yến Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Thu Hằng Trương Văn Hiệp Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975. Chính trị quốc gia 4 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm triển khai giảng dạy môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam theo hướng tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay. T2021-ML-002 (2021)
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. T2018-ML-007 (2018)
Đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay. T2013-LLCT-13 (2013)
Đảng lãnh đạo công tác đối ngoại trong thời kỳ đổi mới (1986-2001). T2004 (2004)
Đảng lãnh đạo xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất thời kỳ (1939-1945). T2002-MLN-TTHCM-20 (2002)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn