Nguyễn Đình Thạo

Nguyễn Đình Thạo

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Dinh Thao Nguyen Thi Hong Nhung Automatic detection of pavement crack feature on images taken from specialized road surface survey vehicle. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Vol 9, No 4 (2022) (2023)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Dinh Thao Yuho OSAKO Kiyoshi KOBAYASHI Nam Toan TO Kan ABEKURA Kazuya AOKI Shoichi NAKATANI ESTIMATING BRIDGE DETERIORATION MODELS WITH IMPERFECT INFORMATION ON INAUGURATION TIMING: A CASE IN VIETNAM. Journal of Japan Society of Civil Engineers (JSCE) 2019 Volume 75 Issue 1 Pages 22-41 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đình Thạo Vũ Ngọc Thành Lương Hữu Hạnh Sự cố trượt khỏi đường băng: Một số mô hình tính toán xác suất biến cố và biện pháp giảm thiểu mức độ nghiêm trọng.. Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Nguyễn Đình Thạo Nguyễn Thị Hồng Nhung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY THỐNG KÊ CHO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN VẾT NỨT MẶT ĐƯỜNG TRÊN ẢNH CHỤP TỪ XE KHẢO SÁT MẶT ĐƯỜNG CHUYÊN DỤNG. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đình Thạo Giải pháp EMAS giữ hãm tàu bay trượt khỏi đầu đường cất hạ cánh. Diễn đàn An toàn Giao thông Việt Nam 2021 (2022)
Nguyen Viet Thanh Nguyen Dinh Thao IMPACT OF COVID-19 ON THE INLAND WATERWAYS  AND REVIEW PROPOSALS OF RECOVERY SOLUTIONS. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2022) (2022)
Nguyen Dinh Thao Nguyen Thi Hong Nhung Automatic detection of pavement crack feature on images taken from specialized road surface survey vehicle. 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Nguyen Dinh Thao COVID-19 IMPACT ON THE OPERATIONS OF ROAD TRANSPORT ENTERPRISES AND GREEN RECOVERY SOLUTIONS. 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Nguyễn Đình Thạo Quản lý và Bảo trì công trình đường bộ theo hướng hiệu quả và bền vững. QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG (2022)
Nguyễn Đình Thạo MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, BẢO TRÌ SÂN BAY TRONG BỐI CẢNH MỚI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TRONG XÂY DỰNG KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY Ở VIỆT NAM (2022)
Nguyễn Đình Thạo MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG BỐI CẢNH MỚI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai -Smart construction for the future (2022)
Nguyen Dinh Thao SUSTAINABLE TRANSPORT IN VIETNAM THROUGH THE VIEWPOINTS OF GHG EMISSIONS AND CIRCULAR ECONOMY. RESEARCHER EXCHANGE PROGRAM ON CLIMATE CHANCE (2022)
Nguyễn Đình Thạo Công nghệ, thiết bị và vật liệu trong sửa chữa và bảo trì mặt đường Asphalt. Hội thảo Khoa học Công nghệ 2021 (2021)
Nguyễn Đình Thạo Quản lý, sửa chữa và bảo trì mặt đường BT asphalt theo hướng hiệu quả và bền vững. Công nghệ, Thiết bị và Vật liệu trong sửa chữa, bảo trì đường BT asphalt và gia cường cầu BTCT - Thép liên hợp (2021)
Nguyen Dinh Thao Management and Maintenance of Road Infrastructure Assets together with Sustainable Development Goals. Japanese Technology in Pavement Diagnosis and Rehabilitation (2021)
Nguyễn Đình Thạo Giải pháp tự động phát hiện vật thể ngoại lai FOD trên sân bay. Diễn đàn An toàn Giao thông Việt Nam 2021 (2021)
Nguyễn Đình Thạo Công nghệ BTN Ấm và Triển khai ở Việt Nam. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2020 (2020)
Nguyễn Đình Thạo Đổi mới phương pháp giảng dạy theo tiếp cận CDIO. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO (2020)
Nguyễn Đình Thạo Một số vấn đề cần quan tâm khi hoàn thiện các quy định pháp luật về giao thông đường bộ. DIỄN ĐÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM (2020)
Nguyễn Đình Thạo Tốc độ xuống cấp của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra và gợi mở giải pháp chính sách. DIỄN ĐÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM (2020)
Nguyễn Đình Thạo Quản lý, sửa chữa và bảo trì mặt đường Bê tông Asphalt theo hướng hiệu quả và bền vững. Công nghệ, Thiết bị và Vật liệu trong Sửa chữa, Bảo trì Đường Bê tông Asphalt và Gia cường công trình cầu (2020)
Nguyễn Đình Thạo Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động phát hiện vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng. Hội thảo toàn quốc lần thứ 32 - Bảo trì công trình xây dựng (2020)
Nguyễn Đình Thạo HỆ THỐNG GIÁM SÁT BẰNG RADA NHẰM TĂNG CƯỜNG AN NINH SÂN BAY. HỘI THẢO GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ RADAR GIÁM SÁT AN NINH, AN TOÀN SÂN BAY VÀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VẬT NGOẠI LAI FOD (2020)
Nguyễn Đình Thạo Hệ thống phát hiện FOD trên sân bay bằng Rada. HỘI THẢO GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ RADAR GIÁM SÁT AN NINH, AN TOÀN SÂN BAY VÀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VẬT NGOẠI LAI FOD (2020)
Nguyễn Đình Thạo Nguyễn Trọng Hiệp Lựa chọn vị trí thứ hai Lựa chọn vị trí càng hàng không và những vấn đề lựa chọn cảng hang không thứ 2 tại Hà Nội - Báo cáo 2. Lựa chọn vị trí thứ hai Lựa chọn vị trí càng hàng không và những vấn đề lựa chọn cảng hang không thứ 2 tại Hà Nội (2020)
Nguyễn Đình Thạo Thực tiễn Quản lý, Bảo trì Mặt đường ở Việt Nam & Yêu cầu đổi mới công nghệ. CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU TRONG SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT (2019)
Nguyen Dinh Thao Climate Change and Land Transportation Policies in Vietnam. SUSTAINABLE TRANSPORT DEMAND MANAGEMENT POLICIES FOR CLIMATE CHANGE IN VIETNAM AND KOREA (2018)
Nguyen Dinh Thao Risk Management in Road Maintenance and Administration. INTERNATIONAL SEMINAR ON DISASTER AND RISK MANAGEMENT FOR ROADS (2018)
Nguyen Dinh Thao Initial Challenging for Practical Development of Road Asset Database. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE) (2018)
Nguyen Dinh Thao Pavement Technology & Standardization in VIETNAM Lessons learnt from JAPAN. ROAD INFRASTRUCTURE and ASSET MANAGEMENT SEMINAR For Creative Academic and Business Platform Between VIETNAM and JAPAN (CAP2018) (2018)
Nguyen Dinh Thao Status of PMS Implementation in DRVN. ROAD INFRASTRUCTURE and ASSET MANAGEMENT SEMINAR For Creative Academic and Business Platform Between VIETNAM and JAPAN (CAP2018) (2018)
Nguyen Dinh Thao Evaluation & Way Forward on PMS Implementation and Upgrading. ROAD INFRASTRUCTURE and ASSET MANAGEMENT SEMINAR For Creative Academic and Business Platform Between VIETNAM and JAPAN (CAP2018) (2018)
Nguyen Dinh Thao Discussion on VBMS Upgrading. ROAD INFRASTRUCTURE and ASSET MANAGEMENT SEMINAR For Creative Academic and Business Platform Between VIETNAM and JAPAN (CAP2018) (2018)
Pham Hoang Kien Nguyen Dinh Thao Creation of R/D Platform for Boosting Cooperation Between VIETNAM and JAPAN. ROAD INFRASTRUCTURE and ASSET MANAGEMENT SEMINAR For Creative Academic and Business Platform Between VIETNAM and JAPAN (CAP2018) (2018)
Le Xuan Luu Nguyen Dinh Thao RESEARCH OF ASPHALT PAVEMENT RUTTING ON NATIONAL ROADS IN VIETNAM. ATRANS Symposium (2016)
Bui Cong Do Nguyen Dinh Thao Development of pavement management and evaluation system using data collected by inspection vehicle. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Nguyen Dinh Thao Challenge for Forecasting Crack Progression of Asphalt Pavement on National Roads. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Nguyen Dinh Thao Accuracy Verification and Calibration of Pavement Condition Survey System in Vietnam. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đình Thạo Quản lý, sửa chữa và bảo trì mặt đường Bê tông Asphalt theo hướng hiệu quả và bền vững.
Nguyễn Đình Thạo Công nghệ, thiết bị và vật liệu trong sửa chữa và bảo trì mặt đường Asphalt.
Nguyễn Đình Thạo Quản lý, sửa chữa và bảo trì mặt đường BT asphalt theo hướng hiệu quả và bền vững.
Nguyễn Đình Thạo HỆ THỐNG GIÁM SÁT BẰNG RADA NHẰM TĂNG CƯỜNG AN NINH SÂN BAY.
Nguyễn Đình Thạo Hệ thống phát hiện FOD trên sân bay bằng Rada.
Nguyễn Đình Thạo Nguyễn Trọng Hiệp Lựa chọn vị trí thứ hai Lựa chọn vị trí càng hàng không và những vấn đề lựa chọn cảng hang không thứ 2 tại Hà Nội - Báo cáo 2.
Nguyễn Đình Thạo MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG BỐI CẢNH MỚI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thuật toán tự động phát hiện đặc trưng vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng phục vụ công tác quản lý, bảo trì mặt đường. T2021-CT-009TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu đánh giá hư hỏng của nền, móng mặt đường bê tông xi măng tại các cảng hàng không ở Việt Nam bằng công nghệ radar xuyên đất (Georadar). T2021-CT-009 (2021)
Nghiên cứu một số chỉ tiêu của bê tông polymer đông cứng nhanh dùng trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay. T2019-CT-012 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG CỨNG SÂN BAY TRONG ĐIỀU KIỆN VỪA SỬA CHỮA VỪA KHAI THÁC Ở VIỆT NAM. DT204048 (2020)
Đề xuất một số giải pháp hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ Việt Nam. B2017-GHA-13 (2017-2018)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động phát hiện vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng. DT184047 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông sỏi nhẹ Kezamrit trong sửa chữa mặt đường Bê tông xi măng, mặt ngầm tràn và mặt cầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 06/KQNC-SKHCN (2016-2017)
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG SỬ DỤNG DỮ LIỆU KHẢO SÁT BẰNG XE ĐO CHUYÊN DỤNG. (2016)
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và lắp đặt khe co giãn thép kiểu răng lược áp dụng cho công trình cầu trên đường cao tốc ở Việt Nam. B2016-GHA-04 (2016-)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn