Bùi Tiến Thành

Bùi Tiến Thành

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

btthanh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Ngoc Hoa GS. TS Magd Abdel Wahab S. Khatir G. De Roeck Le Xuan Thang Bui Tien Thanh Tran Viet Hung Damage assessment in structures using artificial neural network working and a hybrid stochastic optimization. Scientific Reports (2022) 12:4958 (2022)
Nguyen Ngoc Long Nguyen Van Hau Bui Tien Thanh Pham Van Phe An experimental study and a proposed theoretical solution for the prediction of the ductile/brittle failure modes of reinforced concrete beams strengthened with external steel plates. Frattura ed Integrità Strutturale 61 (2022)
Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh Huan X. Nguyen GS. TS Magd Abdel Wahab GS. TS Guido De Roeck Tran Ngoc Hoa Mai Duc Anh Damage detection in structures using Particle Swarm Optimization combined with Artificial Neural Network. Smart Structures and Systems 7 (2021)
Nguyen Thac Quang Bui Tien Thanh Ho Viet Long A hybrid heuristic optimization algorithm PSOGSA coupled with a hybrid objective function using ECOMAC and frequency in damage detection. Journal of Materials and Engineering Structures Volume 8, No.1 (2021)
Mohsin Raza Huan X. Nguyen Tran Ngoc Hoa Hung V. Dang Bui Tien Thanh Connection stiffness reduction analysis in steel bridge via deep CNN and modal experimental data. Structural Engineering and Mechanics 77 (2021)
Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Magd Abdel Wahab Damage detection in structural health monitoring using combination of deep neural networks. Journal of Materials and Engineering Structures 7 (2021)
Tran Ngoc Hoa M. Abdel Wahab T. Le-Xuan S. Khatir G. De Roeck Bui Tien Thanh Finite element model updating of a multispan bridge with a hybrid metaheuristic search algorithm using experimental data from wireless triaxial sensors. Engineering with Computers (2021)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Tran Viet Hung Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Damage detection in structural health monitoring using hybrid convolution neural network an d recurrent neural network . FRATTURA ED INTEGRITA STRUTTURALE 59 (2021)
G. De Roeck M. Abdel Wahab S. Khatir Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long An efficient approach for model updating of a large-scale cable-stayed bridge using ambient vibration measurements combined with a hybrid metaheuristic search algorithm. Smart Structures and Systems 25/4 (2020)
M. Abdel Wahab Edwin Reynders S. Khatir Leqia He G. De Roeck T. Le-Xuan Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh An efficient approach to model updating for a multispan railway bridge using orthogonal diagonalization combined with improved particle swarm optimization. Journal of Sound and Vibration 476/6 (2020)
Duong Huong Nguyen Guido De Roeck Magd Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Damage detection in truss bridges using transmissibility and machine learning algorithm: Application to Nam O bridge. Smart Structures and Systems Vol. 26, N (2020)
Hoang Thi Tuyet Do Anh Tu Bui Tien Thanh Do Duc Tuan Hoang Viet Hai Nguyen Phan Anh Evaluation of heat of hydration, temperature evolution and thermal cracking risk in high-strength concrete at early ages. Case Studies in Thermal Engineering Volume 21 (2020)
Ho Viet Long Samir Khatir Magd Abdel Wahab Bui Tien Thanh GUIDO DE ROECK Finite element model updating of a cable-stayed bridge using metaheuristic algorithms combined with Morris method for sensitivity analysis. Smart Structures and Systems Volume 26 (2020)
Nguyen Chau Lan Ho Si Lanh Bui Tien Thanh Nguyen Huu May Nguyen Ngoc Long Le Duc Tien Bearing capacity of drilled shaft in intermediate geomaterials. Magazine of Civil Engineering Issue: 7 (99) (2020)
HV Dang, HX Nguyen Bui Tien Thanh TV Nguyen M Raza Deep learning-based detection of structural damage using time-series data. Structure and Infrastructure Engineering 9 (2020)
M. Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa G. De Roeck S. Khatir T. Le-Xuan Bui Tien Thanh A novel machine-learning based on the global search techniques using vectorized data for damage detection in structures. International Journal of Engineering Science Volume 157 (2020)
Hung V. Dang G. De Roeck Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Tung V. Nguyen, Huan X. Nguyen Data-Driven Structural Health Monitoring Using Feature Fusion and Hybrid Deep Learning. IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING 11 (2020)
M.Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa S.Khatir G. De Roeck H.Ho-Khac Bui Tien Thanh Efficient Artificial Neural Networks based on a hybrid metaheuristic optimization algorithm for damage detection in laminated composite structures. Composite structures 11 (2020)
Guido De Roeck Samir Khatir Magd Abdel Wahab - Corresponding author Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh An efficient artificial neural network for damage detection in bridges and beam-like structures by improving training parameters using cuckoo search algorithm. Engineeing structure 199 (2019)
Tran Ngoc Hoa M. Abdel Wahab S. Khatir Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh G. De Roeck Model Updating for Nam O Bridge Using Particle Swarm Optimization Algorithm and Genetic Algorithm. Sensors 12 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Ngo Van Thuc Bui Tien Thanh Nguyen Duyen Phong Nguyen Thi Cam Nhung Nguyen Thi Thu Nga Effect of Nano-Silica Content on Compressive Strength and Modulus of Elasticity of High-Performance Concrete. Lecture Notes in Civil Engineering LNCE, Vol 145 (2021)
Guido De Roeck Bui Tien Thanh Ho Viet Long Magd Abdel Wahab Nguyen Huong Duong Damage Evaluation of Free-Free Beam Based on Vibration Testing. Applied Mechanics Appl. Mech. 2020 (2020)
M. Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh G. De Roeck S. Khatir An efficient approach for model updating of a large-scale cable-stayed bridge using ambient vibration measurements combined with a hybrid metaheuristic search algorithm. Smart Structures and Systems Volume 25 (2020)
Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa G. De Roeck S. Khatir T. Le-Xuan M. Abdel Wahab Edwin Reynders Leqia He An efficient approach to model updating for a multispan railway bridge using orthogonal diagonalization combined with improved particle swarm optimization. Journal of Sound and Vibration 476 (2020)
Magd Abdel Wahab Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Guido De Roeck Duong Huong Nguyen Damage detection in truss bridges using transmissibility and machine learning algorithm: Application to Nam O bridge. Smart Structures and Systems Vol. 26, No. 1 ( (2020)
Nguyen Van Hau Ngo Van Thuc Thi Thu Nga NGUYEN Bui Tien Thanh Thanh Quang Khai LAM Experimental Evaluation of Nano SiO2 Effects to High Performance Concrete Strength in Early Age. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 869, 2020 (2020)
Vu Xuan Thanh Tran Duc Tam Nguyen Huu Thuan Hoang Thi Tuyet Do Anh Tu Bui Tien Thanh Adiabatic Temperature Rise and Thermal Analysis of High-Performance Concrete Bridge Elements. Lecture Notes in Civil Engineering 80 (2020)
Nguyen Van Thuan Do Thi Hang Ta Duy Hien Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Investigation Into The Response Variability of A Higher-Order Beam Resting on A Foundation Using A Stochastic Finite Element Method. Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2019)
Bui Tien Thanh Ta Duy Hien Nguyen Thi Quynh Giang Uncertainty qualification for the free vibration of a functionally graded material plate with uncertain mass density. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 143 (2018)
Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa DAMAGE DETECTION IN A STEEL BEAM STRUCTURE USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AND EXPERIMENTALLY MEASURED RESULTS. Tạp chí 3 trường 9 (2018)
Ho Viet Long Guido De Roeck Bui Tien Thanh Magd Abdel Wahab Hoang Thanh Nam Effects of Measuring Techniques on the Accuracy of Estimating Cable Tension in a Cable-Stay Bridge. Springer (Lecture Notes in Mechanical Engineering)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Cao Thị Mai Hương Phạm Văn Phê Nguyễn Duy Tiến Bùi Tiến Thành Nguyễn Đức Bình Comparison of Inelastic Moment Resistances of Rolled Steel Beams Based on Different Specifications and A Numerical Study. Transport and Communications Science Journal Vol 73 (2022)
Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Quang Tuấn Bùi Tiến Thành Nguyễn Xuân Tùng Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông dựa trên khảo sát và phân tích. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 1+2/2022 (2022)
Nguyễn Mạnh Hải Trần Ngọc Hòa Bùi Tiến Thành Nguyễn Duy Tiến Trần Việt Hưng Cập nhật mô hình cho cầu giàn thép đường sắt sử dụng thuật toán tối ưu tiến hoá lai. Tạp chí KHGTVT số 72.8 (2021)
Vũ Bá Thành Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Trần Thế Truyền Ngô Văn Thức Mô phỏng sự hình thành và lan truyền vết nứt trong dầm bê tông cường độ cao có chất kết dính bổ sung silica bằng phương pháp phase field. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72(6) (2021)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Ngọc Long Bùi Tiến Thành Nguyễn Đức Bình Nguyễn Đức Tiến Nghiên cứú sức chịu tải của cọc khoan nhồi khi đặt vào tầng phong hóa nứt nẻ khu vực quảng trị. Cầu Đường Việt nam 4/2019 (2019)
Trần Ngọc Hòa Bùi Tiến Thành Hồ Xuân Nam Nguyễn Xuân Thắng Hồ Khắc Hạnh Phát hiện hư hỏng trong kết cấu dàn sử dụng đặc tính động kết hợp với mạng Noron nhân tạo. Giao Thông Vận tải 10/2019 (2019)
Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn ĐỘ VÕNG ĐỘNG CỦA CẦU GIÀN THÉP ĐƯỜNG SẮT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐOÀN TÀU: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN MÔ HÌNH SỐ VÀ THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Văn Hậu Bùi Tiến Thành Ứng dụng thiết bị laser trong đo đạc dao động kết cấu công trình. Tạp chi GTVT Số 06/2018 (2018)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Bùi Tiến Thành Phạm Quang Huy Đánh giá tải trọng thiết kế dựa trên đặc trưng dao động của cầu cho người đi bộ ở dô thị Việt Nam. Giao Thông Vận tải (2018)
Nguyễn Mạnh Hải Bùi Tiến Thành Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu trụ cầu trên móng cọc bằng phương pháp đo nhận dạng dao động. Tạp chí GTVT 62 (2017)
Bùi Tiến Thành Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Đo đạc thực nghiệm và mô phỏng số nhận dạng dao động cầu dây văng Mỹ Thuận. Tạp chí GTVT 55 (2016)
Bùi Tiến Thành Nguyễn Ngọc Long Ngô Văn Minh Nguyễn Tuấn Bình Phân tích sự làm việc ngoài miền đàn hồi của dầm BTCT dự ứng lực mặt cắt chữ U dùng trong DSDT. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải ISSN 1859-2724 số 52 (2016)
Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Ngọc Long Bùi Tiến Thành Vũ Bá Thành Lê Bá Anh Sử dụng xi măng nano kết hợp với cốt sợi phân tán để nâng cao tính dẻo trong sửa chữa khe co giãn cầu có xe tải lớn. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 9/2016 (2016)
Bùi Tiến Thành Đỗ Anh Tú Nguyễn Mạnh Hải Phân tích, đo đạc và nhận dạng dao động kết cấu nhịp cầu giàn thép đường sắt Nam Ô. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Ngô Văn Thức Bùi Tiến Thành Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nghiên cứu ảnh hưởng của nano silica đến năng lượng phá hủy của bên tông chất lượng cao. Giao thông vận tải tháng 11/2020
Ngô Văn Thức Bùi Tiến Thành Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Duyên Phong Đặng Văn Kiên Nghiên cứu cường độ dự trữ sau nứt dầm bê tông chất lượng cao sử dụng nano silica. Giao thông vận tải thang 12/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Damage detection in SHM using a one-dimensional CNN - the Z24 bridge case study. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Multilevel damage detection using a combination of deep neural networks. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2022)
Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Damage Detection in Structural Health Monitoring using Convolution Neural Network and Recurrent Neural Network. The International Conference of Steel and Composite for Engineering Structures (2021)
Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Challenges and Merits of Wavelength-Agile in TWDM-based NGPON2. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (2021)
Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Challenges and Merits of Wavelength-Agile in TWDM Passive Optical Access Network. Lecture Notes in Networks and Systems (2021)
Bui Tien Thanh Ho Viet Long Determination of the Effective Stiffness of Half-Open Cross-Section Bars and Orthotropic Steel Deck of a Truss Bridge Using Model Updating. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021)
Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Le Thuc Anh Application of Improved Artificial Neural Network to Stiffness Reduction Analysis of Truss Joints in a Railway Bridge. Proceedings of the 8th International Conference on Fracture, Fatigue and Wear (2021)
Ho Viet Long Bui Tien Thanh Trinh Thi Trang Nguyen Ngoc Long Application of antlion’s hunting strategy and artificial neural network to failure identification of 2D cantilever structures. The 2nd International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (SDMA 2021) (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Vibration-based damage detection of Nam O bridge using two-dimensional convolutional neural network. The 2nd International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (SDMA 2021) (2021)
Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Deep learning damage detection using time-frequency image analysis. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Bui Ngoc Dung A hybrid Autoregressive and Artificial Neural Networks Model-Based Structural Damage Detection apply to Z24 bridge. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Ngoc Lan Nguyen Duc Binh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Finite Element Model Updating of Lifeline Truss Bridge Using Vibration-Based Measurement Data and Balancing Composite Motion Optimization. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Bui Tien Thanh Nguyen Thi Cam Nhung Tran Viet Hung Research on crack extension on resistance and remaining strength of high strength concrete using nano-silica. 2nd International conference on structural health Monitring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Model Updating for Nam O Bridge Using Krill Herd Optimization Algorithm. The 3rd International Conference on Numerical Modelling in Engineering (NME 2020) (2020)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Damaged Detection in Structural Health Monitoring using Combination of Deep Neural Networks. the third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Structural Health Monitoring Using Handcrafted Features and Convolution Neural Network. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Damaged Detection in Structural Health Monitoring using Handcrafted Features and Convolution Neural Network. 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (SDMA 2020) (2020)
Bui Tien Thanh Nguyen Thi Cam Nhung Effect of nano-silica on fracture properties and crack extension resistance of high-performance concrete. Proceedings of the International Conference on Computational Methods (Vol. 7, 2020) (2020)
Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Model Updating for a Railway Bridge Using a Hybrid Optimization Algorithm Combined with Experimental Data. Proceedings of 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (2020)
Bùi Tiến Thành Bùi Ngọc Dũng Nguyễn Ngọc Lân SURVEY METHODS IN ELIMINATE THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DAMAGE DETECTION BY MACHINE LEARNING. Hội nghị KHCN lần thứ XXII - UTC (2020)
Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Nguyen Duc Binh Damaged Detection in Structures Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithms. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Nguyen Chau Lan Bearing capacity analysis of bore pile in weathered rock in central Vietnam. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019) (2019)
Nguyen Ngoc Long Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Stiffness Identification of Truss Joints of the Nam O Bridge Based on Vibration Measurements and Model Updating. International Conference on Arch Bridges (2019)
Nguyen Huu Thuan Bui Tien Thanh Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Adiabatic Temperature Rise and Thermal Analysis of High-Performance Concrete Bridge Elements. The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019 (2019)
Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Damage assessment in beam-like structures using cuckoo search algorithm and experimentally measured data. 13th International Conference on Damage Assessment of Structures DAMAS 2019 Porto, Portugal, 9-10 July 2019 (2019)
Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Digital Twin for Structural Health Monitoring of Transportation Infrastructures. Conference on Complexity Systems 2019 (2019)
Bui Tien Thanh Ta Duy Hien Uncertainty qualification for the free vibration of a functionally graded material plate with uncertain mass density. 2nd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering (CUTE 2018) (2018)
Bui Tien Thanh Ho Viet Long On the measurement of cable tension of Kien bridge. International Conference On Sustainability In Civil Engineering ICSCE 2018 (2018)
Ho Viet Long Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa System identification based on vibration testing of a steel I-beam. 1 st International Conference on Numerical Modelling in Engineering NME 2018 (2018)
Bui Tien Thanh Damage Detection in Simply Supported Beam Using Transmissibility and Auto-Associative Neutral Network. 1 st International Conference on Numerical Modelling in Engineering NME 2018 (2018)
Bui Tien Thanh Do Anh Tu Nguyen Huu Thuan DAMAGE IN CABLE-ANCHORAGE SYSTEMS OF THE MY THUAN CABLE-STAYED BRIDGE AND PROPOSED REHABILITATION. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Cẩm Nhung Bùi Tiến Thành Trần Việt Hưng Ngô Văn Minh Trần Thị Thu Hiền Hồ Xuân Ba Giáo trình An Toàn, vệ sinh lao động- dùng cho các trường Đại học nhóm nghành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Giao Thông vận tải 2 (2020)
Bùi Tiến Thành Trần Đức Nhiệm Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Khai thác và Kiểm định cầu. NXB GTVT 2 (2017)
Bùi Tiến Thành Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hữu Thuấn Ngô Văn Minh Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011. Xây Dựng 2 (2016)
Ngô Văn Minh Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Nguyễn Tuấn Bình Hướng dẫn tăng cường kết cấu Cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP theo tiêu chuẩn ACI 440. Nxb Giao thông vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu mô hình mạng nơ ron tích chập sâu ứng dụng trong giám sát sức khỏe kết cấu công trình giao thông tại Việt Nam. T2022-CN-002TĐ (2022-2024)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi ứng xử động kết cấu cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu di động dựa trên trí tuệ nhân tạo và kết quả đo dao động.. T2022-CT-007TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động do tải trọng giao thông đến đến công trình xung quanh bằng phương pháp đàn hồi động. . T2022-CT-002TĐ (2022)
Xây dựng yêu cầu vật liệu, chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu sử dụng vật liệu bê tông tính năng siêu cao trong sửa chữa, tăng cường cầu đường bộ ở Việt Nam. T2022-CT-008TĐ (2022)
Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở việt nam. B2020-GHA-02 (2020-2021)
Giải pháp đo hiện trường kiểm định kết cấu nhịp cầu bằng hệ thống thiết bị đo dao động không dây. B2018-GHA-04SP (2020-2021)
Nghiên cứu đề xuất phương pháp học máy trong phát hiện hư hỏng cấu trúc công trình.. T2020-CN-005 (2020-2021)
Khảo sát, đánh giá nhu cầu xã hội và xu thế phát triển phục vụ công tác xây dựng chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. T2021-CT-032 (2021)
nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB GHA 2018 (2017-2020)
Stochastic isogeometric Analysis (SIGA) for solid mechanics problems. 107.01-2017.314 (2018-2020)
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm và hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy – học tập về ATVSLĐ cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. B2019-GHA-02ATLĐ (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo hệ thống theo dõi hình thái biến dạng động kết cấu cầu bằng hệ cảm biến cáp quang Bragg Grating. (2019-2020)
GIÁM SÁT SỨC KHỎE CẦU ĐƯỜNG SẮT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CẬP NHẬT MÔ HÌNH DỰA TRÊN CÁC THUẬT TOÁN TỐI ƯU TIẾN HÓA VÀ MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. (2019-2020)
Thiết kế, chế tạo cảm biến áp lực bằng phương pháp ép nhiệt ứng dụng trong theo dõi sức khỏe công trình. (2019-2020)
Nghiên cứu triển khai tập huấn, hoàn thiện và phát hành bộ tài liệu giảng dạy nội dung ATVSLĐ, trong các trường đại học nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông. B2020-GHA-03ATLD (2020)
Nghiên cứu triển khai tập huấn, hoàn thiện và phát hành bộ tài liệu giảng dạy nội dung ATVSLĐ trong các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. B2020-GHA-03-ATLĐ (2020)
Đánh giá ảnh hưởng khi thi công tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội đến rung động đất nền và các công trình lân cận. T2020-CT-007TĐ (2020)
Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn nội dung giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động cho nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trong các trường Đại học. B2018-GHA-01ATLĐ (2017-2019)
Nghiên cứu công nghệ thiết kế và thi công tăng cường dầm bê tông bằng sợi carbon thi công theo công nghệ bơm hút chân không. DT184059 (2018-2019)
Nghiên cứu ứng xử dài hạn của gối cầu cao su cốt bản thép cho dầm liên tục (đúc hẫng). DT184064 (2018-2019)
nghiên cứu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. 1234 (2018-2019)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-tro-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm đo theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. 164045 (2016-2018)
Quy trình theo dõi quan trắc cầu nhịp lớn bằng Phương pháp động. 03/2016/HĐ-DA 1511 (2016-2018)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 01C-04/03-2016-2 (2016-2018)
Nghiên cứu ứng dụng và tiến hành thử nghiệm hệ thống thiết bị đồng bộ trong công tác kiểm định cầu. 474/QĐ-BXD (2017-2018)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi thép phân tán để cải thiện tính năng khai thác, sử dụng giúp tăng cường tuổi thọ khai thác của khe co giãn bản thép răng lược trong kết cấu nhịp cầu dầm ở Việt Nam. T2018-CT-036 (2018)
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm phản ứng động của kết cấu nhịp cầu giàn đường sắt dưới các tốc độ chạy tàu khác nhau, có xét đến tương tác giữa tàu và kết cấu nhịp cầu. T2018-CT-038 (2018)
Nghiên cứu giải pháp kết cấu nhịp cầu dầm thép liên hợp bán lắp ghép chiều cao thấp, trọng lượng nhẹ, thi công nhanh, ứng dụng cho các nút giao thông khác mức trong đô thị.. T2018-CT-033 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị laser để đo dao động kết cấu cầu.. T2018-CT-031 (2018)
Phân tích dao động xoắn của cầu treo dân sinh: đề xuất các giải pháp giảm dao động xoắn và đánh giá hiệu quả. T2018-CT-032 (2018)
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU BẰNG BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014-04-06 (2014-2017)
Phân tích, đánh giá hiệu quả đối với các giải pháp tăng cường kết cấu nhịp cầu bê tông nhằm nâng cao năng lực khai thác để phù hợp với cắm biển tải trọng theo QCVN 41:2012. B2016-GHA-01 (2016-2017)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-trô-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. DT164045 (2016-2017)
Ứng dụng khe co giãn bằng vật liệu đàn hồi - APJ cho công trình cầu đường bộ nhịp nhỏ và trung bình ở Việt Nam. (2016-2017)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng dầm bản rộng (wide flange girder) cho chiều dài nhịp vừa và nhỏ ở Việt Nam. DT 174051 (2017)
Đánh giá độ bền khai thác của Công trình bằng phương pháp quan trắc kết cấu. ZEIN2014172 (2014-2016)
Đánh giá mỏi của cáp cầu treo dây văng dưới tác dụng của tải trọng khai thác sử dụng kết quả đo dao động. (2016)
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng mặt cắt ngang đến sức kháng uốn dầm U cho đường sắt trên cao giao thông đô thị. (2016)
Sử dụng xi măng nano kết hợp với cốt sợi phân tán để nâng cao tính dẻo trong sửa chữa khe co giãn cầu có lưu lượng xe tải lớn. (2016)
So sánh các phương pháp tính ứng xử theo hàm lịch sử chất tải cho KCN cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của tải trọng di động. (2016)
PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN XUẤT HIỆN CÁC DẠNG VẾT NỨT ĐIỂN HÌNH TRÊN CẦU DẦM HỘP BTCT DỰ ỨNG LỰC LIÊN TỤC ĐÚC HẪNG Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬA CHỮA. (2016)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát sức khỏe công trình cầu dụa trên sữ liệu lớn thu được từ các cảm biến thông minh. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn