Lã Quý Đô

Lã Quý Đô

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Tư tưởng HCM, Khoa Lý luận Chính trị
  • Kiêm nhiệm Trưởng khoa - Khoa Lý luận Chính trị
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Tư tưởng HCM

Liên hệ

0912031641
laquydo74@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lã Quý Đô Phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vận dụng trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay. (2021)
Lã Quý Đô VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á 12 (85) (2019)
Lã Quý Đô XÂY DỰNG LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. Lao Động và Công đoàn 637 (2018)
Lã Quý Đô Nguyễn Thị Lan Anh VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lã Quý Đô TỔ CHỨC HỌC TẬP NGOẠI KHOÁ CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – TỪ KINH NGHIỆM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI . Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Lã Quý Đô GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI - TỪ KINH NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. Nghiên cứu và giáo dục LLCT trong các trường đại học kỹ thuật với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII (2021)
Lã Quý Đô  GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Lã Quý Đô Vận dụng phương pháp giáo dục HCM trong giảng dạy các môn LLCT ở các trường đại học hiện nay. HNKHCN22 (2020)
ThS Vũ Thị Minh Phượng Lã Quý Đô TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế (2018)
Lã Quý Đô TRIẾT LÝ GIÁO DỤC HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆN NAY. Hội nghị KHCN lần thứ XXI trường ĐHGTVT

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Quý Đô Phan Thế Lượng Nguyễn Thị Thu Hoa Đinh Quang Thành Nguyễn Ngọc Hà Công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945-1954. Công an nhân dân 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh và vận dụng trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay. T2021-ML-001 (2021)
Nghiên cứu phong cách giao tiếp, ứng xử của Hồ Chí Minh và vận dụng xây dựng phong cách giao tiếp, ứng xử cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2018-ML-002 (2018)
Xây dựng văn hóa công sở trong đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải thiện nay. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn