Nguyễn Sỹ Trung

Nguyễn Sỹ Trung

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0948404665
nguyensitrungdhgtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Trung:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Sy Trung Vu Hong Van Vietnamese Cultural Identity in the Process of International Integration. Journal of Advances in Education and Philosophy 4(5) (2020)
Nguyen Sy Trung Vu Hong Van Educating Traditional Cultural Values in Vietnam Universities. South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences 2(3) (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Sỹ Trung Con đường cách mạng Bác đã chọn với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Dạy và học ngày nay Kỳ 2 - Tháng 6 (2020)
Nguyễn Sỹ Trung Nam Định gắn việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân gian trong xây dựng nông thôn mới. Tạp chí lao động & Công đoàn 609 (2017)
Nguyễn Sỹ Trung Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – Giá trị lý luận và thực tiễn. Tạp chí Lao động và Công đoàn Sè 630 kỳ 2 tháng 10 (2017)
Nguyễn Sỹ Trung Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu pphats triển của ngành Giao thông vận tải theo hướng hiện đại hóa. Lao động và Công đoàn 631 kỳ 1 tháng 11 năm 2017 (2017)
Nguyễn Sỹ Trung Giá trị nhân văn trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông Sè tháng 10 năm 2017 (2017)
Nguyễn Sỹ Trung Quan niệm của C.Mác về tôn giáo trong “Lời nói đầu – Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen” và bài học rút ra đối với công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay. Triết học Sè tháng 10 năm 2017 (2017)
Nguyễn Sỹ Trung Một số giải pháp nâng cao văn hóa chính trị cho đội ngũ công nhân ngành giao thông vận tải. Tạp chí Lao động và Công Đoàn 604 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đinh Quang Thành Nguyễn Sỹ Trung Tù Thủ đô kháng chiến chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo tiến công chiến lược Đông xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2020)
Nguyễn Sỹ Trung Một số giải pháp tăng cường nguồn lực tài chính của khoa Lý luận chính trị. Các giải pháp tăng cường nguồn lực tài chính của Trường Đại học GTVT (2018)
Nguyễn Sỹ Trung Phương pháp trích dẫn tác phẩm kinh điển của c.mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học. Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy các tác phẩm của C. Mác và Ph.Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học (2018)
Nguyễn Sỹ Trung Nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực và tổ chức đào tạo của khoa Lý luận chính trị. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của Trường Đại học Giao thông vận tải (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Sỹ Trung Đặng Hoàng Vũ Vũ Thị Hiền Lê Thị Phương Thuận Nguyễn Trọng Long Nguyễn Thị Hồng Hoa Định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí ở Việt Nam hiện nay. Công an nhân dân 0 (2019)
Nguyễn Sỹ Trung Định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí ở nước ta hiện nay. NXB Công an nhân dân 5 (2016)
Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế. T2020-ML-007 (2020)
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật. B2014-0414 (2014-2017)
Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chiến lược hiện đại hóa của ngành giao thông vận tải. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn