Nguyễn Thị Thu Hoa

Nguyễn Thị Thu Hoa

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Tư tưởng HCM, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0912494262
hoantt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Thu Hoa MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÔNG CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số đặc biệt 2- 6.2022 (2022)
Nguyễn Thị Thu Hoa Giaó dục tinh thần dân tộc theo tư tưởng HCM trong DH bài nội khóa, LSVN (1919-1975) ở trường THPT. Thiết bị Giáo dục 189 (2019)
Nguyễn Thị Thu Hoa Cơ sở khoa học của việc lựa chọn phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học môn Tư tưởng HCM ở trường ĐH, CĐ không chuyên ngành LLCT. Thiết bị Giáo dục 201 (2019)
Nguyễn Thị Thu Hoa CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Nguyễn Thị Thu Hoa Giáo dục lòng yêu nước và tinh thần dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong DHLS- trang 154. Tạp chí giáo dục Số đặc biệt, tháng 6/2017 (2017)
Nguyễn Thị Thu Hoa Nguyễn Thị Thế Bình Giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo quốc gia cho học sinh trong DH LS ở trường THPT- Trang 14. Tạp chí giáo dục Số 411- Kì 1 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Thu Hoa ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI. Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Nguyễn Thị Thu Hoa  GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Nguyễn Thị Thu Hoa Giáo dục dạo đức lối sống cho sinh viên trường ĐHGTVT qua giảng dạy môn TTHCM. HNKHCN22 (2020)
Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Thu Hoa Một số biện pháp giáo dục HS tinh thần dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong DHLS ở trường THPT- Trang 364. Hội thảo khoa học quốc tế: Đào tạo bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đám đứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Quý Đô Phan Thế Lượng Nguyễn Thị Thu Hoa Đinh Quang Thành Nguyễn Ngọc Hà Công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945-1954. Công an nhân dân 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2019-ML-001 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn