Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Trần Ngọc Hiền
Năm sinh: 1978
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sĩ
Thâm niên giảng dạy: 12 năm
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Thiết kế máy
Điện thoại: 0904194293
Email: tranhien.tkm@utc.edu.vn
Hướng nghiên cứu
  • -Công nghệ CAD/CAM/CAE
  • -Tối ưu hóa thiết kế cơ khí, thiết kế và gia công khuôn mẫu
  • -Hệ thống sản xuất thông minh và ứng dụng thông minh nhân tạo trong sản xuất
Các đề tài/dự án
STT Thời gian Nội dung
1 Nghiên cứu ứng dụng Mastercam để thiết kế công nghệ cho máy tiện CNC, Cấp trường 2004.
2 Ứng dụng Inventor để thiết kế 3D hộp giảm tốc, Cấp trường 2005
3 Thiết kế hệ thống gia công tự thích nghi lỗi dựa trên tác tử nhận thức, Cấp trường 2012
4 Xây dựng phần mềm tra cứu dung sai tự động sử dụng Visual C++, Cấp trường 2014
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy in 3D ứng dụng trong đào tạo, Cấp Bộ 2016
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị scan công nghiệp tích hợp hệ thống siêu âm sử dụng công nghệ Phased array và TOFD, Bộ Công thương, 2014
7 Nghiên cứu điều khiển tối ưu trong quá trình cắt gọt nhằm đảm bảo chất lượng của chi tiết được gia công, Nafosted 2015
8 Autonomous Manufacturing System, Bộ Kinh tế - Tri thức, Hàn Quốc, 2008-2011
Hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 Journal of Engineering Mechanics and Machinery, Editorial board, Canada
2 1996-2001: Đại học Giao thông vận tải - Kỹ sư máy xây dựng
3 2003-2005: Đại học Bách khoa Hà Nội - Kỹ sư Công nghệ thông tin
4 2005-2007: Đại học Bách khoa Hà Nội - Thạc sỹ Chế tạo máy
5 2008-2011: Đại học Ulsan - Hàn Quốc - Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí
Các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế
STT Thời gian Bài báo
1 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “Development of a biology inspired manufacturing system for machining transmission cases”, International Journal of Automotive Technology, ISSN:1229-9138, ISI, Vol.14, pp:233-240, 2013.
2 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “An intelligent manufacturing system with biological principles”, International Journal of CAD/CAM, 2010, Vol.10 No.1, pp.39-50, ISSN: 1598-1800.
3 Park Hong Seok, Park Jin Woo, Tran Ngoc-Hien, “Biologically inspired techniques for realizing evolvable manufacturing systems (Korean)”, The Magazine of the IEEK, 2011, Vol.38, No.3, pp. 227- 231, ISSN: 1016-9288.
4 Park Hong Seok, Park Jin Woo, Tran Ngoc-Hien, “Ant colony intelligence in cognitive agents for autonomous shop floor control”, Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, 2011, Vol.17, No.8, pp.760-767, ISSN: 1976-5622.
5 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “Autonomy for Smart Manufacturing”, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, Vol. 31, No.4, pp. 287-295, ISSN: 1225-9071, 2014.
6 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “A Smart Machining System”, Journal of the Korean Society for Precision Engineering, Vol. 32, No.1, pp. 39-47, ISSN: 1225-9071, 2015.
7 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “An autonomous manufacturing system for adapting to disturbances”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, SCIE, 2011, Vol.56, No.9, pp.1159-1165, ISSN: 0268-3768.
8 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “A cognitive agent based manufacturing system for adapting to disturbances”, International Journal of Control, Automation, and Systems, SCIE, ISSN:1598-6446, ISI, Vol.10, pp:806-816, 2012.
9 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “An autonomous manufacturing system based on swarm of cognitive agents”, Journal of Manufacturing Systems, SCIE, ISSN:0278-6125, ISI, Vol.37, pp:337-348, 2012.
10 Hong-Seok Park, Hung-Won Choi, Tran Ngoc Hien, Vu Dinh Nghiem Hung, “TAMS-OUT: The advanced manufacturing system over ubiquitous technology (Korean)”, Journal of the Korean Society for Precision Engineering (KSPE), Vol.26, No.1, pp. 11-16, 2009, ISSN: 1225-9071.
11 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “Quality Oriented Self-Optimizing Control in Smart Machining Systems”, Advanced Materials Research, ISSN:1662-8985, ISI, Vol.837, pp:152-157, 2014.
12 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “Development of a smart machining system using self-optimizing control”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.74, No. 9-12, pp. 1365-1380, 2014. ISSN: 0268-3768.
13 H.S. Park, N.H. Tran, H.W. Choi, “A cognitive manufacturing system”, Proceedings of the Korean Society for Precision Engineering (KSPE), pp. 219-220, 2009, pISSN: 2005-8446.
14 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “A cognition based self-adapting manufacturing system”, Proceedings of the 43rd International Symposium on Robotics (ISR2012), Taipei, Taiwan, August, 2012.
15 N.H. Tran, J.W. Park, H.S. Park, “A self-organizing manufacturing system adapting to disturbances”, Proceedings of Korean Society for Precision Engineering (KSPE) 2010, pp. 305-306, p-ISSN: 2005-8446.
16 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, “A concept of cognitive agent for controlling a manufacturing system”, Proceedings of the International Forum on Strategic Technology (IFOST), Vietnam, 2009.
17 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Suk-Keun Cha, “A manufacturing system with cognitive agent concept”, Proceedings of 2010 International Symposium on Flexible Automation (ISFA), Tokyo, Japan, July 12-14, 2010, ISCIE Kyoto 2010, ISBN 978-4-915740-48-0.
18 H.S. Park, N.H. Tran, J.Y. Song, D.H. Kim, “Cognitive agent based control of a machining shop”, Proceedings of the 43rd CIRP International Conference on Manufacturing Systems (ICMS), Vienna, Austria, 26-28 May, 2010, pp. 543-550, ISBN 978-3-7083-0686-5.
19 H.S. Park, N.H. Tran, J.W. Park, “An ICT based adaptation system to disturbances within FMS”, Korean Society of Machine Tool Engineers (KSMTE) Conference, 2010.
20 Hong-Seok Park, Van-Vinh Hoang, Ngoc-Hien Tran, “Development of ICT for the Autonomous Manufacturing system based on cloud computing concept”, Proceedings of IT Convergence 2014, Korean Society of Mechanical Engineers, Korea, April, 2014.
21 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Van-Vinh Hoang, Jun-Jeob Song, Dong-Hoon Kim, “Development of a Cloud based Smart Machining System”, Proceedings of International Conference on Advanced Technology & Sciences ICAT’14, August, Turkey, 2014.
22 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Van-Vinh Hoang, “A system-of-systems approach for developing smart factories”, Proceedings of the Society of CAD/CAM Conference, Korea, February, 2014.
23 H.S. Park, J.H. Bae, T.N. Hien, G.B. Lee, B.H. Kim, “Development of the validation system for control program”, Proceedings of the Korean Society for Precision Engineering (KSPE), pp.927-928, 2008, pISSN: 2005-8446
24 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Jin-Woo Park, “Self-adapting Manufacturing System”, Proceedings of Product Life cycle Management Conference, Korea, June, 2012.
25 Hoang Tien Dung, Nguyen Huy Ninh, Park Hong Seok, Tran Ngoc Hien, “A Self-optimizing Control for Intelligent CNC Machine Tools”, AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (RCMME-2014), Hanoi, Vietnam.
26 Hoang Tien Dung, Nguyen Huy Ninh, Tran Van Dich, Tran Ngoc Hien, Nguyen Thanh Binh, “Optimizing cutting conditions in high speed milling using evolution algorithms”, AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (RCMME-2014), Hanoi, Vietnam.
27 Trần Ngọc Hiền, Nguyễn Huy Ninh, Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Chung, Bùi Tiến Sơn, Phạm Thị Thều Thoa, “Máy công cụ thông minh tự thích nghi với các thay đổi của môi trường sản xuất”, Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 2013.
28 Trần Ngọc Hiền, “Hệ thống sản xuất thông minh dựa trên các công nghệ phỏng sinh học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng, Số 8(57), quyển 1, 2012, ISSN: 1859-1531.
29 Trần Ngọc Hiền, Bùi Văn Hưng, Châu Mạnh Quang, “Tự tối ưu chế độ cắt gọt trong quá trình gia công”, Tạp chí cơ khí Việt nam, Số 8, trang 35-41, 2013.
30 Trần Ngọc Hiền, “Hệ thống sản xuất dựa trên tác tử nhận thức”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 36, Tháng 12, 2011, trang 116-121.
31 Trần Ngọc Hiền, Nguyễn Viết Tiếp, “Phân tích các yếu tố trong quá trình thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa có ứng dụng phần mềm CAD/CAM”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 20, Trang 128-132, 2007.
32 Trần Ngọc Hiền, Lê Việt Tiến, “So sánh lựa chọn hệ thống CAD/CAM cho gia công khuôn mẫu”, Tạp chí cơ khí Việt nam, Số 6, 2014.
33 Trương Hồng Quang, Trần Ngọc Hiền, “Nghiên cứu tính gia công của vật liệu cơ khí và ứng dụng của nó”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, 2008, Số 24, trang 51-56.
34 Trần Ngọc Hiền, “Xây dựng phần mềm tra cứu dung sai chi tiết và dung sai lắp ghép cơ khí”, Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số 9, 2014, trang 39-43.
35 Trương Hồng Quang, Trần Ngọc Hiền, “Tính toán mô phỏng động học và lực học cơ cấu thanh phẳng bằng công nghệ CAD”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Số 5, Trang 149-158, 2003.
36 Trần Ngọc Hiền, Trần Ngọc Tú, “Tích hợp kỹ thuật thiết kế ngược và công nghệ tạo mẫu nhanh trong chế tạo cơ khí”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng, Số 10(59), 2012, ISSN: 1859-1531.
37 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Computer aided process planning for 3D printing, Journal of the Korean Society of Manufacturing Technology Engineers, Vol.24, no.2, 2015.
38 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Development of a cloud based smart manufacturing system, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.9, No.3 (2015), pp.1-24 (SCIE).
39 Trần Ngọc Hiền, Máy công cụ thông minh trong các hệ thống sản xuất hiện đại, Hội nghị toàn quốc về máy và cơ cấu, Tháng 11/2015, Thành phố Hồ Chí Minh.
40 Trần Ngọc Hiền, Võ Hoài Sơn, Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng dịch chuyển dao đến độ nhám bề mặt khi tiện theo mạng nơ-ron, Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí – Lần thứ IV, Tháng 11/2015, Thành phố Hồ Chí Minh.
41 Trần Ngọc Hiền, Võ Hoài Sơn, Quản lý hiệu quả sự can thiệp của nhà cung cấp đến quá trình phát triển sản phẩm mới, Hội nghị toàn quốc về máy và cơ cấu, Tháng 11/2015, Thành phố Hồ Chí Minh.
42 Hong-Seok Park, Rehman Rana Zia Ur, Ngoc-Hien Tran, A Swarm of Cognitive Agents for Controlling Smart Manufacturing Systems, The 11th International Conference on Natural Computation - ICNC 2015, 15-17 August, Zhangjiajie, China, © 2015 IEEE, ISBN: 978-1-4673-7679-2
43 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Dinh-Son Nguyen, A Knowledge System for Selecting the best 3D Printing Method, Korea Society of Mechanical Engineers Conference – KSME 2015, 11/2015.
44 Trần Ngọc Thành, Vũ Đức Minh, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Ngọc Hiền, Nguyễn Văn Cường, Bùi Văn Hưng, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy kiểm tra mối hàn tích hợp hệ thống siêu âm, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 11, 2015, trang 16-20.
45 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, A Knowledge Based System for 3D Printing Process Planning , International Symposium on Green Manufacturing and Applications 2016, ISGMA 2016 Proceedings, 21-25 June 2016, Bali, Indonesia
46 Hong-Seok Park, Dinh-Son Nguyen, Ngoc-Hien Tran, Kim Hyunduk, Kim Donghyun, Seo Anna, Reviewing process parameters relate to product quality with temperature distribution, Proceedings of the 5th International Conference of Manufacturing Technology Engineers 2016 – ICMTE 2016, 5-7 October 2016, Seoul, Korea
47 Trần Ngọc Hiền, Thông minh nhân tạo trong các hệ thống gia công, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà nội, Số 36 Tháng 10/2016, Trang 41-44, ISSN: 1859-3585
48 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, A Decision Support System for Selecting Additive Manufacturing Technologies, ICISDM '17 Proceedings of the 2017 International Conference on Information System and Data Mining, Pages 151-155, ISBN: 978-1-4503-4833-1, SCOPUS
49 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Development of An Intelligent Agent based Manufacturing System, In Proceedings of the 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence - Volume 2: ICAART, 445-450, 2017, Porto, Portugal, ISBN: 978-989-758-220-2, SCOPUS
50 Trần Ngọc Hiền, Bùi Văn Hưng, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D-FDM, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 12, số 1, 2017, Trang 32-36, ISSN 1859-4794
51 Trần Ngọc Hiền, Xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định trong gia công, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 1+2/2017, Trang 37-43 , ISSN: 0866-7056
52 Tran Ngoc Hien, Autonomous Machining Systems, Vietnam Journal of Science and Technology, ISSN: 2525-2518, Vol.55, No.3, June 2017
53 Trần Ngọc Hiền, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Nghĩa, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D phối màu, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 6 năm 2017, 49-54, ISSN: 0866-7056
54 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Predictive quality assurance in 3D printing, Proceedings of the International Symposium on Computational Design and Engineering, December, 2017, Ho Chi Minh, Vietnam, ISBN: 979-11-961976-0-5(95550).
55 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Dinh-Son Nguyen, Development of a predictive system for SLM product quality, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 227, ISSN: 1757-8981, 2017, SCOPUS
56 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, Md Jonaet Ansari, PREDICTION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION AND RESIDUAL STRESS IN SLM PRINTED PARTS, Proceedings of the ASME 2018 13th International Manufacturing Science and Engineering Conference MSEC2018 June 18-22, 2018At: College Station, TX, USA, SCOPUS, doi:10.1115/MSEC2018-6440
57 Ngoc-Hien Tran, Tien-Dung Hoang, Xuan-Phuong Dang, Optimisation of high-speed milling process parameters using statistical and soft computing methods, Maejo International Journal of Science and Technology, Volume 13, Issue 2, pp.121-138, SCIE, ISSN: 1905-7873, SCIE
58 Hong-Seok Park, Ngoc-Hien Tran, and Huu-Hoang Nguyen, An Experimental Investigation of the Deformation of the Printed Parts, International Symposium on Precision Engineering and Sustainable Manufacturing (PRESM), 10-13 July 2019, Danang, Vietnam
59 Ngoc-Hien Tran, Hong-Seok Park, Quang-Vinh Nguyen, Tien-Dung Hoang, Development of a Smart Cyber-Physical Manufacturing System in the Industry 4.0 Context, Applied Sciences, Vol.9, Issue: 16, 2019, ISSN: 2076-3417, SCIE
60 Ngoc-Hien Tran, Inherent strain based calculation for predicting the part deformation in welding process, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 5, 2020, 154-159
61 Tien-Dung Hoang, Quang-Vinh Nguyen, Van-Cuong Nguyen and Ngoc-Hien Tran, Self-adjusting on-line cutting condition for high-speed milling process, Vol. 8, Issure 34, 2020, Journal of Mechanical Science and Technology, SCIE
62 Ngoc-Hien Tran, Applications of artificial Intelligence in manufacturing systems, International Conference: Applications of Artificial Intelligence in Transportation, Ho Chi Minh, Vietnam, 2020
63 Hong-Seok Park, Hwa Seon Shin, Ngoc-Hien Tran, Development of a method for calculating inherent strain in 3D printing process, Proceedings of the International Conference of Manufacturing Technology Engineers (ICMTE) 2020
Sách xuất bản
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 Mastercam - Phần Mềm Thiết Kế Công Nghệ Cad/Cam Điều Khiển Các Máy CNC, Trần Vĩnh Hưng, Trần Ngọc Hiền, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2005, tái bản 2006, 2007,2011, 2015.
2 Chapter 3: Biologically inspired techniques for autonomous shop floor control, Hong-Seok Park,Ngoc-Hien Tran,Jin-Woo Park, New Technologies: Trends, Innovations and Research, InTech publisher, 2012
3 Công nghệ CAD/CAM F2, Trần Ngọc Hiền, Bùi Văn Hưng, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2016
Học viên/nghiên cứu sinh hướng dẫn trình độ thạc sĩ/tiến sĩ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên