An Minh Ngọc

An Minh Ngọc

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Quy hoạch và QLGTVT, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

anminhngoc79@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

An Minh Ngoc Hiroaki Nishiuchi Nguyen Van Truong Le Thu Huyen A comparative study on travel mode share, emission, and safety in five Vietnamese cities. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 20 157-169 (2022)
An Minh Ngoc Le Thu Huyen Hiroaki Nishiuchi Nguyen Van Truong A comparative study on travel mode share, emission, and safety in five Vietnamese cities. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 20 (2021)
An Minh Ngoc GS. Hiroaki Nishiuchi Impact of high-speed rail on social equity – Insights from a stated preference survey in Vietnam. Sustainability 14(602) 1-18 (2020)

Bài báo quốc tế khác

An Minh Ngoc Le Thu Huyen Nguyen Thanh Tu Nguyen Hoang Mai Development of an emission inventory model from transport survey. Lecture Notes in Civil Engineering Volume 203 1603 - 1611 (2022)
An Minh Ngoc GS Hiroaki Nishiuchi Evaluating the impact of interventions in motorcycle ownership and usage in Vietnam cities. Lecture Notes in Civil Engineering 203 1515 - 1523 (2022)
An Minh Ngoc Truong Thi My Thanh Towards the Development of Traffic Safety Strategies in Developing Countries: Analysis of Road Users’ Perspective. Transportation Research Procedia Volume 48 (2020)
Truong Thi My Thanh An Minh Ngoc Parking behavior and the possible impacts on travel alternatives in motorcycle-dominated cities. Transportation Research Procedia Volume 48 (2020)
An Minh Ngoc Truong Thi My Thanh The city-airport connection, implications for urban transport planning in motorcycle-dominated cities. Transportation Research Procedia Volume 48 (2020)
Khuat Viet Hung An Minh Ngoc Evaluation of the Effects of Traffic Management at School Areas. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)
Truong Thi My Thanh An Minh Ngoc Policy Implications from Traffic Accident Analysis: A Study Case from Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)
An Minh Ngoc Vu Anh Tuan Khuat VIet Hung Towards the Development of Quality Standards for Public Transport Service in Developing Countries: Analysis of Public Transport Users’ Behavior. Transportation Research Procedia Volume 25, (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thu Huyền An Minh Ngọc Ngô Văn Minh An toàn giao thông trong quy hoạch và thiết kế TOD: Giải pháp cho phát triển đô thị hiện đại, bền vững. Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
An Minh Ngọc Trịnh Thanh Thủy Quản lý an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải - Bài học kinh nghiệm của Seoul (Hàn Quốc). Giao thông vận tải, ISSN 2354-0818 Số đặc biệt (Năm thứ 60) (2020)
An Minh Ngọc Các rào cản trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông vận tải,ISSN 2354-0818 Tháng 12/2020 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thanh Tu An Minh Ngoc Le Thu Huyen Dinh Thi Thanh Binh Impact of congestion charging on traffic and environment in Hanoi: Results from simulation analysis. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Le Thu Huyen An Minh Ngoc Transportation Mode Choice in Vietnam Intercity Trips. Frontiers in high-speed rail development (2021)
Lê Thu Huyền Ngô Văn Minh An Minh Ngọc An toàn giao thông trong quy hoạch và thiết kế TOD. Hội nghị an toàn giao thông Việt nam 2021 (2021)
Nguyen Thi Nhu An Minh Ngoc Last Mile Logistics and Its Impact on Emissions in Motorcycle Dominated Cities. The 14th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) in Hiroshima, Japan (2021)
Vu Trong Tich An Minh Ngoc Policies and Measures to Create Efficient and Low-Carbon Transport in Urban Area: Case Study in Hochiminh City. Advances in 21st Century Human Settlements (2020)
An Minh Ngoc The Impact of E-Mobility on Greenhouse Gas Mitigation in Vietnam. Advances in 21st Century Human Settlements (2020)
An Minh Ngoc Policy implications from traffic accident analysis with a case study from Vietnam. 15th World Conference on Transport Research (2019)
An Minh Ngoc Towards the development of traffic safety strategies in developing countries: analysis of road user's perspective. 15th World Conference on Transport Research (2019)
An Minh Ngoc The city-airport connection, implications for urban transport planning in motorcycle dominated cities. 15th World Conference on Transport Research (2019)
An Minh Ngoc Parking behavior and the possible impacts on travel alternatives in motorcycle-dominated cities. 15th World Conference on Transport Research (2019)
An Minh Ngoc Vu Trong Tich Policy Implications for Natural Gas Vehicle Development in Vietnam: analysis from international experience. ATRANS (2019)
An Minh Ngoc Vu Trong Tich Policies Measures to Create Efficient and Low-Carbon Transport in Urban Areas: Case Study in Hochiminh City. Atrans Annual Conference (2019)
An Minh Ngoc The Impact of E‐Mobility on Greenhouse Gas Mitigation in Vietnam. 15th International Asian Urbanization Conference (2019)
Hoàng Hải Sơn An Minh Ngọc Quản lý giao thông qua biện pháp kinh tế kinh nghiệm thế giới và sự cần thiết triển khai tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô (2018)
Trịnh Thanh Thủy An Minh Ngọc Quản lý an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải - bài học kinh nghiệm Seoul, Hàn Quốc. Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam (2018)
An Minh Ngoc Comparative study on traffic safety policy between Seoul and Hanoi. International conference: future sustainable transport and resilient cities (2018)
An Minh Ngoc Policy Impacts to Traffic Safety: Experience of Seoul (Korea) and Hanoi (Vietnam). Atrans Annual conference: Young Researcher's Forum (2018)
An Minh Ngoc Assessment of Public Transport Supply in Motorcycle Dependent Cities. Eastern Asia Society for Transportation Studies (2017)
An Minh Ngoc Comparative Study on Traffic Safety Policy between Seoul and Hanoi. Eastern Asia Society for Transportation Studies (2017)
An Minh Ngoc Assessment of public transport supply in motorcycle dependent cities - case study in Hanoi. ATRANS Symposium (2016)
An Minh Ngoc Towards the Development of Quality Standards for Public Transport Service in Developing Countries: Analysis of Public Transport Users. WCTR (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Anh Tuấn Đinh Thị Thanh Bình An Minh Ngọc Lê Thu Huyền Nguyễn Thanh Tú Trần Minh Tú Quản lý và Tổ chức giao thông đô thị. Giao thông vận tải 0 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. T2019-KT-016 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn