Mai Tiến Chinh

Mai Tiến Chinh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

chinhmt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Lara Pajewski Mai Tien Chinh Emanuela Kiri Zoubir Mehdi Sbartai Hamza Reci Non-destructive evaluation of moisture content in wood using ground-penetrating radar. Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems 5/575-581/ (2016)
Lara Pajewski Mai Tien Chinh Emanuela Kiri Zoubir Mehdi Sbartai Hamza Reci Non-destructive evaluation of moisture content in wood using Ground-Penetrating Radar. Geoscientific Instrumentation Methods Data and Systems 5-575-2016 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Mai Tiến Chinh Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách ăng ten tới độ sâu khảo sát của sóng trực tiếp radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar - GPR). Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 10 năm 2021 (2021)
Mai Tiến Chinh Phân tích các phương pháp đánh giá mức độ nhiễm bẩn của nền đá ballast đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải 7 (2020)
Mai Tiến Chinh Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Radar xuyên đất trong khảo sát, đánh giá độ bẩn của nền đá ballast đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải 8 (2020)
Mai Tiến Chinh Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của một gradient độ ẩm trong vật liệu đối với phép đo GPR. Tạp chí GTVT - ISSN:2354-0818 Số đặc biệt, tháng 5/2017 (2017)
Mai Tiến Chinh Zoubir Mehdi SBARTAÏ François DEMONTOUX Analytical simulation of the propagation of radar waves in direct transmission to evaluate the effect of saturation and salinity. Tạp chí GTVT, 11/2016 ISSN:2354-0818 Số đặc biệt - 11/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Mai Tien Chinh Analytical simulation of the propagation of radar waves in direct transmission to evaluate the effect of saturation and salinity. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering ICSCE 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia : Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TC2132 (2021)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar - GPR) nhằm xác định vị trí và mức độ nhiễm bẩn của nền đá ballast đường sắt. T2019-CT-045 (2019-2020)
Nghiên cứu tính toán kết cấu đường sắt không đá dạng bản bê tông (slab track) ở đoạn chuyển tiếp giữa cầu và đường.. T2018-CT-045 (2018)
Nghiên cứu khai thác sóng trực tiếp của Radar xuyên đất (GPR-Ground Penetrating Radar) đánh giá không phá hủy kết cấu tấm bản bê tông sử dụng trong đường sắt không đá ba lát. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn