Cao Thị Luyên

Cao Thị Luyên

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

caoluyengt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Cao Thi Luyen Nguyen Kim Sao Pham Van At Dual-image reversible data hiding method using maximum embedding ability of each pixel. Journal of Information Security and Applications 74 (2023)
Cao Thi Luyen Nguyen Kim Sao Dual-image reversible data hiding method using maximum embedding ability of each pixel. Journal of Information Security and Applications Volume 74, May 2023, 103470 2214-2126 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Cao Thi Luyen Nguyen Kim Sao Pham Van At Efficient reversible data hiding using block histogram shifting with invariant peak points. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing vol 13, num 11 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Cao Thị Luyên Phạm Văn Khánh Hoàng Gia Huy Ngô Đức Vĩnh BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG. SCIENCE - TECHNOLOGY 58 (2022)
Cao Thị Luyên Bùi Văn Chính Nguyễn Quang Đức Nguyễn Minh Huy KẾT HỢP HỌC SÂU VÀ HỌC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG LÁI XE TỰ ĐỘNG. SCIENCE - TECHNOLOGY 58 (2022)
Cao Thị Luyên Nguyễn Kim Sao tạ minh thanh Lê Quang Hòa AN EFFICIENT REVERSIBLE DATA HIDING BASED ONIMPROVED PIXEL VALUE ORDERING METHOD. Journal of Computer Science and Cybernetics 38 (2022)
Cao Thị Luyên Phạm Đình Phong Phạm Hoàng Hiệp A Novel Reversible Data Hiding Based on Improved Pixel Value Ordering Method. Journal on Information Technologies & Communications Vol38. 2022, No. 2 (2022)
Cao Thị Luyên Nguyễn Kim Sao Lê Quang Hòa AN EFFICIENT REVERSIBLE DATA HIDING BASED ON IMPROVED PIXEL VALUE ORDERING METHO D. Journal of Computer Science and Cybernetics V.38, N.2 165–180 (2022)
Cao Thị Luyên Phạm Đình Phong Phạm Hoàng Hiệp A Novel Reversible Dat a Hiding Based on Improved Pixel Value Ordering Method. Journal on Infor mation Technologies & Communications Vol. 2022, No. 2 92-100 (2022)
Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Một lược đồ thủy vân rỗng mới dựa trên các phép biến đổ DWT, DCT và SVD. Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân Sự Đặc biệt (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Cao Thi Luyen Pseudo Zero-Watermarking Algorithm Using Combination of Non-blind Watermarking and Visual Secret Sharing Scheme. EAI INISCOM 2021 - 7th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent SystemsAt: Ha Noi, Viet Nam (2021)
Nguyen Kim Sao Cao Thi Luyen Reversible Data Hiding Based on Prediction Error Histogram Shifting and Pixel-Based PVO. Asian Conference Intelligent Information and Database Systems (2020)
Nguyen Kim Sao Cao Thi Luyen An Improved Reversible Watermarking Based on Pixel Value Ordering and Prediction Error Expansion. Asian Conference Intelligent Information and Database Systems (2020)
Cao Thi Luyen Nguyen Hieu Cuong A Novel Public Key Robust Watermarking Method for Still Images Based on Intentional Permutation based on DCT and DWT A. international conference on computing and communication technologies (2019)
Cao Thi Luyen Nguyen Hieu Cuong Using Matrix Decomposition and Frequency Transforms to Detect Forgeries in Digital Images. IEEE-RIVF2019 (2019)
Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Nguyễn Đình Thi Một lược đồ thủy vân rỗng dựa vào phân tích SVD. Khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)
Cao Thi Luyen A Fast and Efficient Reversible Watermarking Method Osing Generalized Integer Transform. The 2016 IEEE RIVF Internationl Conference on Computing & Communication Technologies (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Tin học đại cương dành cho khối kinh kế. Đại học giao thông vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phát triển các phương pháp giấu tin ứng dụng trong bảo mật chủ động và xác thực dữ liệu ảnh số. T2022-CN-005 (2022)
Kỹ thuật thủy vân bền vững trên miền tần số tích hợp trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số. 102.01-2019.12 (2019-2021)
Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trên ảnh số. T2021-CN-005 (2021)
Nghiên cứu và phát triển lược đồ “zero watermarking” ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh số.. T2019-CN-006 (2019-2020)
Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật giấu tin thuận nghịch dựa trên phương pháp PVO cho ảnh số.. T2020-CN-001 (2020)
Nghiên cứu phát triển giải pháp phòng chống giả mạo ảnh số dựa trên các kỹ thuật thủy vân. B2015-04-15 (2015-2017)
Nghiên cứu và ứng dụng phân tích wavelet trong xác thực ảnh khóa công khai. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn