Cao Thị Luyên

Cao Thị Luyên

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

caoluyengt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Cao Thi Luyen Nguyen Kim Sao Pham Van At Efficient reversible data hiding using block histogram shifting with invariant peak points. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing vol 13, num 11 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Một lược đồ thủy vân rỗng mới dựa trên các phép biến đổ DWT, DCT và SVD. Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ Quân Sự Đặc biệt (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Cao Thi Luyen Pseudo Zero-Watermarking Algorithm Using Combination of Non-blind Watermarking and Visual Secret Sharing Scheme. EAI INISCOM 2021 - 7th EAI International Conference on Industrial Networks and Intelligent SystemsAt: Ha Noi, Viet Nam (2021)
Nguyen Kim Sao Cao Thi Luyen Reversible Data Hiding Based on Prediction Error Histogram Shifting and Pixel-Based PVO. Asian Conference Intelligent Information and Database Systems (2020)
Nguyen Kim Sao Cao Thi Luyen An Improved Reversible Watermarking Based on Pixel Value Ordering and Prediction Error Expansion. Asian Conference Intelligent Information and Database Systems (2020)
Cao Thi Luyen Nguyen Hieu Cuong A Novel Public Key Robust Watermarking Method for Still Images Based on Intentional Permutation based on DCT and DWT A. international conference on computing and communication technologies (2019)
Cao Thi Luyen Nguyen Hieu Cuong Using Matrix Decomposition and Frequency Transforms to Detect Forgeries in Digital Images. IEEE-RIVF2019 (2019)
Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Nguyễn Đình Thi Một lược đồ thủy vân rỗng dựa vào phân tích SVD. Khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)
Cao Thi Luyen A Fast and Efficient Reversible Watermarking Method Osing Generalized Integer Transform. The 2016 IEEE RIVF Internationl Conference on Computing & Communication Technologies (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hiếu Cường Cao Thị Luyên Tin học đại cương dành cho khối kinh kế. Đại học giao thông vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Kỹ thuật thủy vân bền vững trên miền tần số tích hợp trong ứng dụng bảo vệ bản quyền sản phẩm số. 102.01-2019.12 (2019-2021)
Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trên ảnh số. T2021-CN-005 (2021)
Nghiên cứu và phát triển lược đồ “zero watermarking” ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh số.. T2019-CN-006 (2019-2020)
Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật giấu tin thuận nghịch dựa trên phương pháp PVO cho ảnh số.. T2020-CN-001 (2020)
Nghiên cứu phát triển giải pháp phòng chống giả mạo ảnh số dựa trên các kỹ thuật thủy vân. B2015-04-15 (2015-2017)
Nghiên cứu và ứng dụng phân tích wavelet trong xác thực ảnh khóa công khai. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn