Hoàng Văn Thông

Hoàng Văn Thông

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Khoa học máy tính
  • Kiêm nhiệm Trưởng khoa - Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

thonghv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

- Khai phá dữ liệu, Khai phá luật kết hợp
- Giải thuật tiến hóa
- Lô-gic mờ, hệ mờ, tính toán mềm, tính toán với từ
- Học máy, và trí tuệ nhân tạo.

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Ngoc Hien Hoang Van Thong Hong-Seok Park Bui Vu Hung Development of a Prediction System for 3D Printed Part Deformation . Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 12, No. 6 9450-9457 (2022)
Hoang Van Thong PGS. TSKH Nguyen Cat Ho Nguyen Duc Du Pham Dinh Phong Nguyen Van Long The interpretability and scalability of linguistic-rule-based systems for solving regression problems. Elsevier 149 131–160 (2022)
Hoang Van Thong Nguyen Cat Ho Nguyen Van Long A discussion on interpretability of linguistic rule based systems and its application to solve regression problems. Knowledge-Based Systems Vol 88 107–133 (2015)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Văn Thông Nguyễn Văn Long Một nghiên cứu ứng dụng học sâu phát hiện ổ gà trong ảnh mặt đường giao thông. Tháng 4/2022 (2022)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Văn Long Một nghiên cứu ứng dụng học sâu phát hiện ổ gà trong ảnh mặt đường giao thông.. Giao thông vận tải S? 4/2022 123-126 (2022)
Nguyễn Đức Dư Phạm Đình Phong Hoàng Văn Thông Nguyễn Cát Hồ Một phương pháp xây dựng hệ dựa trên luật mờ có khả năng mở rộng giải bài toán hồi quy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 226, S. 11 (2021)
Hoàng Văn Thông Nhữ Văn Kiên Thiết kế mạng học sâu long short-term memory (lstm) để dự báo lưu lượng và phát hiện bất thường trong mạng cấp nước sạch. TNU Journal of Science and Technology 225 (2020)
Hoàng Văn Thông Phạm Xuân Tích MỘT THUẬT TOÁN TIẾN HÓA ĐA MỤC TIÊU PHÁT HIỆN CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư Một phương pháp sinh luật mờ dựa trên cây quyết định và đại số gia tử xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy. Chuyên san CNTT và truyền thông Tập 2019 Số 2 (2019)
Nguyễn Đức Dư Hoàng Văn Thông Phạm Đình Phong Nguyễn Thanh Thủy A hedge algebreas based reasoning method for fuzzy rule based classifier. Journal of Computer Science and Cybernetics V.35, N.4 (2019) (2019)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư Phạm Đình Phong A HEDGE ALGEBRAS BASED REASONING METHOD FOR FUZZY RULE BASED CLASSIFIER. Vietnam Journal of Science and Technology 57 (5) (2019 (2019)
Hoàng Văn Thông Đỗ Việt Dũng Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Văn Hải Phương pháp chuẩn hóa các tham số trong công thức tính lực cản chính đoàn tàu. Giao thông vận tải Tháng 8 năm 2019 (2019)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư PGS.TS Nguyễn Cát Hồ Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa dạng tập mờ của từ ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử mở rộng và ứng dụng xây dựng FRBS giải bài toán hồi qui. Chuyên san Các công trình NCPT CNTT và TT - Tạp chí Thông tin và Truyền thông Tập V-3 Số 18(38) tháng 12 năm 2017 (2018)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư MỘT THUẬT TOÁN TRÍCH CHỌN THUỘC TÍNH GIẢI BÀI TOÁN HỒI QUI CÓ SỐ CHIỀU LỚN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Văn Long Trần Thái Sơn Nguyễn Cát Hồ LFoC-Interpretability of Linguistic Rule Based Systems and its Applications To Solve Regression Problems. International Journal of Computer Technology & Applications Vol 8 (2) (2017)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Cát Hồ Nguyễn Văn Long Một phương pháp sinh hệ luật mờ Mamdani cho bài toán hồi qui với ngữ nghĩa Đại số gia tử. Tin học và điều khiển học T?p 30 s? 3 227-238 (2014)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Cát Hồ Nguyễn Đức Dư Một phương pháp tiến hóa đa mục tiêu sinh hệ luật mờ Mamdani với từ ngôn ngữ ngữ nghĩa định tính cho bài toán hồi quy. Tạp chí Công nghệ thông tin & truyền thông, Chuyên san: “Các Công trình Nghiên cứu T?p V-1, S? 12 5-13 (2014)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Cát Hồ Nguyễn Văn Long Một phương pháp tiên hóa sinh hệ luật mờ với ngữ nghĩa thứ tự ngôn ngữ. Tin học và điều khiển học T?p 28 s? 4 333-345 (2012)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Văn Long Vấn đề kết nhập thông tin biểu diễn bằng bộ 4 với ngữ nghĩa dựa trên Đại số gia tử. Tin học và điều khiển học T?p 27 s? 3 241-253 (2011)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoang Van Thong Nguyen Viet Hung A solution for automatic watermeter reading from images based on rotational region convolutional neural network. International conference on Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Phạm Đình Phong Hoàng Văn Thông SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KỸ THUẬT GIẢI MỜ ĐỐI VỚI DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Đức Dư Hoàng Văn Thông MỘT PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN MẪU DỮ LIỆU GIẢI BÀI TOÁN HỒI QUY. Khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển thuật toán xây dựng cơ sở tri thức dựa trên luật mờ giải nghĩa được và có khả năng mở rộng từ các tập dữ liệu lớn . T2022-CN-001TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương pháp xác định hệ số khấu trừ năng lực thông qua phù hợp với năng lực khai thác của các tuyến đường sắt Việt Nam. DT203023 (2020-2021)
Nghiên cứu đề xuất phương pháp phát hiện rò rỉ trong mạng cấp nước sạch theo tiếp cận hướng dữ liệu (data-driven approach). T2020-CN-004 (2020)
Nghiên cứu đề xuất phương pháp thiết kế ngữ nghĩa toán học của từ trong các hệ luật mờ và ứng dụng. T2018-CN-005 (2018)
Phát triển thuật toán xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy dựa trên những ràng buộc mới. (2016)
Nghiên cứu phát triển thuật toán xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy. T2014-CN (2014)
Nghiên cứu xây dựng hề mờ tối ưu dựa trên luật cho bài toán phân lớp . T2012 (2012)
Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống tích hợp, chuẩn hóa và quản lý dữ liệu địa chính. B2008 (2008-2010)
Ứng dụng Đại số gia tử và giải thuật di truyền xây dựng mô hình bài toán điều khiển đèn tín hiệu giao thông. B2009 (2009-2010)
Sử dụng hàm định lượng, đại số gia tử để số hóa những vấn đề định tính và ứng dụng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên K46 Trường ĐH Giao thông Vận tải. B2007 (2007-2008)
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bầu cử điện tử. T2008 (2008)
Khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu điều tra dân số. T2006-T (2006)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn