Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

tuananhvkt@gmai.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng Biểu diễn trực quan 3D,4D - bản chất phát triển năng lực không gian của sinh viên kỹ thuật. khoa học và công nghệ - trường đại học công nghiệp tập 56, số 2 (2020)
Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng Nâng cao kỹ năng hình dung không gian của sinh viên năm thứ nhất. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Nguyễn Tuấn Anh Lê văn Nghĩa NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÔNG GIAN CỦA SINH VIÊN KỸ THUẬT. Tạp chí khoa học và công nghệ 50 (2019)
Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Tạp chí biển và bờ 1 (2018)
Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Viết Thanh Chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành đường thủy nội địa Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 7/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Tuấn Anh MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC TẬP MÔN HỌC HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng Lương Đức Chung Lựa chọn giải pháp hiệu quả cho hệ thống E- learning. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Anh Hoàng Thị Tuyết Lương Đức Chung Vẽ kỹ thuật cơ khí. Giao thông vận tải 5 (2018)
Nguyễn Tuấn Anh Hoàng Thị Tuyết Bùi Thị Hồng Vẽ Kỹ Thuật - Luyện Tập Khả Năng Tư Duy Không Gian. Thông Tin Và Truyền Thông 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Luồng đường thủy nội địa-Yêu cầu thiết kế công trình chỉnh trị. TC2242 (2022-2023)
Tiêu chuẩn đánh giá an toàn công trình cảng-bến thủy nội địa. TC2243 (2022-2023)
Nghiên cứu phát triển năng lực tư duy không gian của sinh viên kỹ thuật. T2018-CB-005 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn