Nguyễn Thanh Sang

Nguyễn Thanh Sang

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

nguyenthanhsang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ho Si Lanh Nguyen Thanh Sang Riya Catherine George Thai Minh Quan Dang Quoc Viet Applicability of concrete containing the binary and ternary system of binder materials under natural marine environment.JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING Vol. 25, No 5 (2022)
Thai Minh Quan Mai Phu Son Nguyen Thanh Sang Nguyen Sy Tuan Analytical solutions for the effective viscoelastic properties of composite materials with different shapes of inclusions.Theoretical and Applied Mechanics volume 48, issue 1 (2021)
Ho Si Lanh Nguyen Thanh Sang Thai Minh Quan Nguyen Huu May Performances of eco-fine-grained concrete containing saline sand as partial fine aggregate replacement.JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING 24 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thanh Sang Ho Si Lanh Nguyen Huu May Performances of eco-fine-grained concrete containing saline sand as partial fine aggregate replacement.JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING 24 (2021)
Nguyen Ngoc Long Nguyen Thanh Sang A Study on Eco-Concrete Incorporating Fly Ash and Blast Furnace Slag in Construction in Vietnam.Applied Mechanics and Materials Applied Mechanics and Materials (2020)
Nguyen Tan Khoa Nguyen Thanh Sang Experimental Study on Effect of Ground Granulated Blast Furnace Slag of Strength and Durability of Sand Concrete.Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2020)
Chu Long Hai Nguyen Thanh Sang Effect of Ground Blast Furnace Slag in Replacement of Cement in Ternary Binder on Performance of Sand Concrete.Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2020)
Nguyen Thanh Sang Chu Long Hai Effect of Ground Blast Furnace Slag in Replacement of Cement in Ternary Binder on Performance of Sand Concrete.
Nguyen Thanh Sang Nguyen Tan Khoa Experimental Study on Effect of Ground Granulated Blast Furnace Slag of Strength and Durability of Sand Concrete.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thanh Sang Trương Văn Quyết Phạm Đình Huy Hoàng Thiết kế thành phần và đặc tính kỹ thuật của bê tông đầm lăn hàm lượng tro bay cao làm lớp móng mặt đường ô tô.Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Lê Thu Trang NCS. Hoàng Tiến Văn Một nghiên cứu thực nghiệm bê tông hàm lượng tro bay cao có cường độ cao làm mặt đường ôtô ở việt nam.Giao thông vận tải 3/2021 (2021)
Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang NCS.Vũ Hoàng Giang Nguyễn Ngọc Nghĩa NGHIÊN CỨU BÊ TÔNG XI MĂNG LÀM KẾT CẤU MÓNG MẶT ĐƯỜNG SỬ DỤNG CÁT ĐỎ BÌNH THUẬN VÀ TRO BAY VĨNH TÂN.Cầu Đường 4/2021 (2021)
Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Tấn Khoa Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm TAGUCHI trong nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp xi măng, tro bay và xỉ lò cao đến tính năng của bê tông cát.Tạp chí GTVT Số 1+2 (2020)
Nguyễn Thanh Sang Hồ Văn Quân Mai Văn Thắng Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến các đặc trưng cường độ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng.Tạp chí GTVT Số 3 (2020)
Nguyễn Đăng Hanh Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Trần Việt Hùng Đào Phúc Lâm Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trong quá trình nghiền đá xây dựng để chế tạo bê tông rỗng có khả năng thoát nước.Tạp chí Giao thông Vận tải Vol. 7, tr. 20-33, 2020 (2020)
Nguyễn Thanh Sang Phạm Đình Huy Hoàng Vũ Bá Đức ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CỐT LIỆU TÁI CHẾ TỪ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG VÀ BÊ TÔNG PHẾ THẢI ĐẾN TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO.Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 6 (tháng 8/2020) (2020)
Truong Van Quyet Nguyen Thanh Sang EFFECT OF GROUND GRANULATED BLAST FUNRNACE SLAG AND FLY ASH ON STRENGTH, PERMEABILITY, AND ABRASION UNDERWATER OF FINE-GRAINED CONCRETE.Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 7 (tiếng Anh) (2020)
NCS.Vũ Hoàng Giang Nguyễn Thanh Sang Bùi Xuân Cậy PGS.TS. Nguyễn Duy Đồng Nghiên cứu sử dụng cát đỏ Bình Thuận và tro bay Vĩnh Tân chế tạo bê tông hạt nhỏ làm mặt đường.Tạp chí Cầu đường Số 10 năm 2020 (2020)
Nguyễn Thanh Sang Phạm Đình Huy Hoàng Vũ Bá Đức Ảnh hưởng của hàm lượng cốt liệu tái chế từ gạch đất sét nung và bê tông phế thải đến tính chất cơ học của bê tông cường độ cao.Tạp chí KHGTVT số 71 (2020)
Nguyễn Tấn Khoa Nguyễn Thanh Sang Tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát xỉ lò cao và khả năng ứng dụng trong công trình biển.Transport and Communications Science Journal 71(5) (2020)
Nguyễn Thanh Sang Thái Minh Quân Nguyễn Tấn Khoa NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG CÁT CÓ SỨC KHÁNG ION CLO CAO TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN.Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Nguyễn Thanh Sang Lê Thu Trang Nghien cuu ket hop tro bay va tro day Vung Ang thay the cot lieu cho be tong hat nho.Tap chi Cau duong Bo 1+2/2019 (2019)
Nguyễn Thanh Sang Bùi Xuân Cậy NCS.Vũ Hoàng Giang Nghiên cứu ứng dụng kết hợp tro bay Vĩnh Tân và Cát đỏ Bình Thuận làm lớp móng mặt đường giao thông nông thôn.Tạp chí GTVT số 03-2019, trang 74-76 số 03-2019 (2019)
Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Tấn Khoa Nghiên cứu xác định hệ số hiệu quả của xỉ lò cao trong thiết kế thành phần bê tông cát.Tạp chí GTVT Số 12 (2019)
Nguyễn Thanh Sang Trương Văn Quyết Phạm Minh Trang Nghiên cứu thực nghiệm về bê tông cát đầm lăn trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam.Tạp chí Cầu đường Việt Nam ISSN 1859-459X (2018)
Nguyễn Thanh Sang Lê Thu Trang Thiết kế thành phần bê tông xi măng sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn cường độ cao dùng trong xây dựng cầu.Tap chi Cau duong bo 1+2/2018 (2018)
Nguyễn Thanh Sang Phí Thị Vân Anh Hoàng Đăng Long Nghiên cứu chế tạo bê tông sinh thái từ tro bay và xỉ lò cao trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam.Tạp chí Cầu đường số 12-2018, tr. 13-16. số 12-2018 (2018)
Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Lương Hoàng Phương Nguyễn Tấn Khoa Nghiên cứu ảnh hưởng xỉ lò cao nghiền mịn đến tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát.Xây dựng Việt Nam 9 (2018)
Thái Minh Quân Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Tấn Khoa MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỪ BIẾN CỦA BÊ TÔNG.TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI số 12/2018 (2018)
Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Châu Lân Đặng Công Hưởng Ứng dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện làm vật liệu cho công trình giao thông. Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Châu Lân,Đặng Công Hưởng số 10, năm 2016..Tạp chi cầu đường 10
Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Tấn Khoa TÍNH CHẤT CƠ HỌC VÀ ĐỘ BỀN CỦA BÊ TÔNG CÁT XỈ LÒ CAO VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH BIỂN.
Nguyễn Thanh Sang ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CỐT LIỆU TÁI CHẾ TỪ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG VÀ BÊ TÔNG PHẾ THẢI ĐẾN TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO.

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Viet Thanh Nguyen Thanh Sang Thai Minh Quan APPLICATION OF TAGUCHI METHOD FOR OPTIMIZATION OF FLEXURAL AND COMPRESSIVE STRENGTH OF SAND CONCRETE.
Nguyen Thanh Sang A Study on effects of silica fume and fly ash on strength characterictic and sulfate Resistance.
Nguyen Thanh Sang Nguyen Ngoc Long Minimise Emission and Extend Timelife of Reiforcement Concrete Usesing High Volume fly Ash in Viet Nam.
NCS Nguyễn Tấn Khoa Nguyễn Thanh Sang Thái Minh Quân NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRO BAY ĐẾN CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG HẠT MỊN SỬ DỤNG CÁT ĐỤN.
Nguyễn Thanh Sang Phát triển bền vững một số sản phẩm từ bê tông cát mịn nhiều tro bay.
Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Quang Phúc Kết cấu mặt đường giao thông nông thôn sử dụng bê tông đầm lăn và định hướng áp dụng ở Hưng Yên.
Nguyễn Thanh Sang Phát triển bền vững sản phẩm bê tông xi măng hạt nhỏ.
Nguyễn Thanh Sang "Sử dụng Cát nghiền và Cát mịn chế tạo bê tông cát đầm lăn trong xây dựng đường giao thông và địn hướng áp dụng ở Quảng Ninh.
Nguyễn Thanh Sang Sử dụng cát nghiền và cát mịn chế tạo bê tông cát đầm lăn trong xây dựng đường giao thông và định hướng áp dụng ở Quảng Ninh.
Nguyễn Thanh Sang Đảm bảo chất lượng chất lượng bê tông trong các công trình xây dựng.
Nguyễn Thanh Sang Trần Châu Phân tích đánh giá việc sử dụng và phát huy dây chuyền sản xuất vật liệu không nung Trần Châu.
Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Tuấn Cường Bê tông cát sinh thái từ cát mịn nhiễm mặn và tro bay - Một giải pháp xây dựng giao thông bền vững và định hướng ứng dụng tại Bến Tre.
Nguyễn Tấn Khoa Nguyễn Thanh Sang Effect of ground granulated blast furnace slag on machanical properties and chloride ion penetration of sand concrete and application to coastal reinforced concrete structures.
Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thanh Sang Study on the making of Interlocking Concrete Bricks Using Fine Sand and Fly Ash in the Mekong river delta.
Nguyen Thanh Sang Research on Mix Proportion Design Method and Enhancement of Mechanical Properties of Pervious Concrete.
Nguyen Thanh Sang Study on Fabrication of Sand Concrete for Reinforced Concrete Structures in Coastal construction in Vietnam.

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
PGS.TSKH. Bạch Đình Thiên TS. Văn Viết Thiên Ân Nguyễn Thanh Sang PGS.TS. Trần Văn Miền PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu PGS.TS. Lương Đức Long TS. Tống Tôn Kiên TS. Hoàng Vĩnh Long Công nghệ sản xuất vật liệu xây và cấu kiện xây không nung.
Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Sang Đặng Thùy Chi Thái Khắc Chiến Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đình Hải Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông. ĐTĐL.CN –23/19 (2019-2021)
Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng.. B2019 GHA 10 (2019-2021)
Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng. B2019-GHA-10 (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng cốt liệu nhỏ. T2019-KDN-001 (2019-2020)
Mô phỏng đa cấp độ tính chất cơ học của vật liệu đàn nhớt. 107.02-2016.12 (2017-2019)
Nghiên cứu sản xuất các cấu kiện bê tông hạt nhỏ đúc sẵn có độ bền cao từ nguyên liệu tro bay Vũng Áng và cát mịn trên địa bàn Hà Tĩnh.. P2018 (2018-2019)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.. 28/ĐTKHVP-2019 (2019)
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để chế tạo bê tông trong môi trường biển. B2017-GHA-09 (2017-2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt sợi thép đến sức kháng va chạm của bê tông tính năng siêu cao (UHPC). (2017-2018)
Nghiên cứu chế tạo và xác định các đặc tính cơ học và độ bền của bê tông hạt mịn tính năng cao cốt lưới dệt ứng dụng trong công trình cầu. CTB 2014-04-03 (2014-2017)
Xác định các đặc tính độ bền của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. CTB 2014 – 04-02 (2014-2017)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG. CTB 2014-04-07 (2014-2017)
Đánh giá sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực. B2015-04-17 (2015-2017)
Sản xuất thử nghiệm bê tông cát làm đường giao thông nông thôn. P2015 (2015-2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn