Hoàng Thanh Thúy

Hoàng Thanh Thúy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông công chính và môi trường, Khoa Công trình

Liên hệ

hoangthanhthuy0810@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thanh Thúy Phân tích - So sánh định tính các phương pháp thiết kế mặt đường nửa cứng và đề xuất ở Việt Nam. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam Số 3 - 2020 (2020)
Hoàng Thanh Thúy Yasuhiro SHIOMI Đánh giá năng lực thông hành nút giao thông có đèn tín hiệu bằng phương pháp định lượng có xét đến cấu hình của nút. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 1+2/2019 (2019)
Hoàng Thanh Thúy Nguyễn Đức Duy Thiết kế cây xanh đường đô thị và một số vấn đề ở Việt Nam. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 4-2019 (2019)
Hoàng Thanh Thúy Lương Xuân Bính Trần Trung Dũng Hikamitsu Omiya Soukha yakoshi Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát trong tính toán ổn định mái dốc có nhiều lớp đất. Giao thông vận tải 4/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Hoang Thanh Thuy Báo cáo tại hội nghị KHCN lần thứ XXII. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Do Xuan Quy Luong Xuan Binh Hoang Thanh Thuy Analysis for internal forces and displacements in rail bars of railways subjected to dead-live loads with FEM using tensionless spring modeling. Phát triển đường sắt Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc (2018)
Lương Xuân Bính Hoàng Thanh Thúy Đỗ Xuân Quý Tính toán nội lực, chuyển vị trong cấu kiện ray đường sắt chịu tác dụng của tĩnh – hoạt tải bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo mô hình liên kết một chiều. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV (2018)
Đỗ Xuân Quý Lương Xuân Bính Hoàng Thanh Thúy Lê Đắc Hiền Vũ Ngọc Linh Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực kỹ thuật công nghệ giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cơ học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (2018)
Tran Trung Dung Luong Xuan Binh Hoang Thanh Thuy development of Generalized Limit Equilibirium Methnod(GLEM) for stability analysis of bridge abutments on shallow foundations. The 4th international conference on engineering mechanics and automation (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn