Tạ Duy Hiển

Tạ Duy Hiển

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

tdhien@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ta Duy Hien Giap Van Tan Vu Van Hiep Nguyen Van Thuan Nguyen Dang Diem Stochastic Higher-order Finite Element Model for the Free Vibration of a Continuous Beam resting on Elastic Support with Uncertain Elastic Modulus. Engineering, Technology & Applied Science Research 13 (2023)
Ta Duy Hien Nguyen Van Thuan Nguyen Duy Hung Giap Van Tan Nguyen Trong Hiep Finite Element Analysis of a Continuous Sandwich Beam resting on Elastic Support and Subjected to Two Degree of Freedom Sprung Vehicles. Engineering, Technology and Applied Science Research 13 (2023)
Nguyen Thi Nhung Ta Duy Hien Dao Ngoc Tien Nguyen Van Thuan Stochastic finite element analysis of the free vibration of non-uniform beams with uncertain material. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2022)
Ta Duy Hien Nguyen Xuan Tung Nguyen Dang Diem Nguyen Tan Khoa Dao Ngoc Tien Do Thi Hang Approximation solution for steel concrete beam accounting high-order shear deformation using trigonometric-series. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2022)
Nguyen Tan Khoa Dao Sy Dan Thai Son Ta Duy Hien Investigation of bond performance of reinforced fly ash-based Geopolymer concrete using experiments and numerical analysis. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2022)
Nguyen Ngoc Tan Nguyen Thoi Trung Ta Duy Hien Jaehong Lee A unified adaptive approach for membrane structures: Form finding and large deflection isogeometric analysis. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 369 (2020)
Ta Duy Hien Nguyen Phu Cuong Perturbation based stochastic isogeometric analysis for bending of functionally graded plates with the randomness of elastic modulus. Latin american journal of solids and structures 17 (2020)
Nguyen Van Thuan Ta Duy Hien Stochastic Perturbation-Based Finite Element for Free Vibration of Functionally Graded Beams with an Uncertain Elastic Modulus. Mechanics of Composite Materials volume 56 (2020)
Ta Duy Hien Hyuk Chun Noh Nguyen Trung Kien Nguyen Duy Hung The variability of dynamic responses of beams resting on elastic foundation subjected to vehicle with random system parameters. Applied Mathematical Modelling (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Phu Cuong Ta Duy Hien Evaluation of Response Variability of Euler–Bernoulli Beam Resting on Foundation Due to Randomness in Elastic Modulus. Lecture Notes in Civil Engineering 80 (2020)
Nguyen Van Thuan Do Thi Hang Ta Duy Hien Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Investigation Into The Response Variability of A Higher-Order Beam Resting on A Foundation Using A Stochastic Finite Element Method. Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2019)
Nguyen Ngoc Lam Ta Duy Hien Vibration of functionally graded plate resting on viscoelastic elastic foundation subjected to moving loads. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 143 (2018)
Bui Tien Thanh Ta Duy Hien Nguyen Thi Quynh Giang Uncertainty qualification for the free vibration of a functionally graded material plate with uncertain mass density. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 143 (2018)
Ta Duy Hien HC Noh Stochastic isogeometric analysis of free vibration of functionally graded plates considering material randomness. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 318 (2017)
N. X Hung Ta Duy Hien J H Lee N.X Hoang Stochastic buckling behaviour of laminated composite structures with uncertain material properties. Aerospace Science and Technology 66 (2017)
Ta Duy Hien Nguyen Ngoc Long Tran Viet Hung Dao Van Dong STUDY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE FLY ASH GEOPOLYMER CONCRETE. International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET) Volume:8 (2017)
Nguyen Ngoc Lam Ta Duy Hien INVESTIGATION INTO THE EFFECT OF RANDOM LOAD ON THE VARIABILITY OF RESPONSE OF PLATE BY USING MONTE CARLO SIMULATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING & TECHNOLOGY Volume 7 I (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Thuần Tạ Duy Hiển Phân tích đặc trưng ngẫu nhiên của tần số dao động riêng của ô tô với nhiều tham số ngẫu nhiên. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72 (2021)
Nguyễn Ngọc Lâm Tạ Duy Hiển Hà Thế Thảo Dao động của dầm trên nền đàn nhớt chịu tải trọng xung phương pháp giải tích. Tạp chí Cầu Đường 5-2020 (2020)
Tạ Duy Hiển G.V. Tan Tính tấm Composite có liên kết đàn hồi ở cạnh biên bằng phần tử tứ giác bốn nút. Tạp chí Giao Thông Vận Tải 11 (2019)
Tạ Duy Hiển Bùi Thanh Quang Đào Sỹ Đán NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ LỰC DÍNH BÁM CỦA BÊ TÔNG GEOPOLYMER TRO BAY KHI BỊ XÂM THỰC. Giao thông Vận Tải 2354-0818 (2019)
Đặng Thu Thủy Tạ Duy Hiển Tính ổn định của thanh măt cắt thay đổi có liên kết đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Cầu đường Việt Nam tháng 4/2017 (2017)
Nguyễn Ngọc Lâm Tạ Duy Hiển Phan Van Hao Phương pháp chính xác tính dầm dài vô hạn bằng phương trình ba mô men hoặc phương trình ba chuyển vị. Tạp chí Cầu Đường 11 (2016)
Tạ Duy Hiển Nguyễn Thị Nhung Lê Quỳnh Nga Phân tích tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Tạp chí GTVT 9 (2016)
NGUYỄN NHẬT MINH TRỊ Tạ Duy Hiển NGUYỄN DUY HƯNG NGUYỄN ĐĂNG ĐIỀM TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG CỦA DẦM COMPOSITE TRÊN NỀN ĐÀN NHỚT CHỊU TẢI TRỌNG ĐIỀU HÒA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)
Nguyễn Đăng Điềm Nguyễn Lộc Kha Nguyễn Duy Hưng Tạ Duy Hiển Ảnh hưởng của vận tốc đến đặc trưng cộng hưởng của dầm giản đơn chịu phương tiện ba trục di chuyển. Giao thông vận tải 11/2021

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Duy Hưng Nguyễn Trung Kiên Tạ Duy Hiển Nguyễn Lộc Kha Nguyễn Đăng Điềm Mô phỏng số cho tương tác cầu-xe của dầm giản đơn chịu tác dụng bởi phương tiện nhiều trục-bất đối xứng sử dụng phương pháp bán giải tích. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyễn Duy Hưng Tạ Duy Hiển Lê Mạnh Tuấn Trần Huy Thiệp Nguyễn Công Thức Đánh giá khả năng trích xuất tần số dao động cầu từ dao động thân xe của phương tiện ba trục dựa trên mô phỏng số. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Ta Duy Hien Stochastic Free Vibration Analysis of Beam on Elastic Foundation with the Random Field of Young’s Modulus Using Finite Element Method and Monte Carlo Simulation. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Bui Tien Thanh Ta Duy Hien Uncertainty qualification for the free vibration of a functionally graded material plate with uncertain mass density. 2nd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering (CUTE 2018) (2018)
Ta Duy Hien Nguyen Ngoc Lam Vibration of functionally graded plate resting on viscoelastic elastic foundation subjected to moving loads. 2nd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering (CUTE 2018) 17–19 April 2018, Hochiminh city, Vietnam (2018)
Tạ Duy Hiển Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Duy Hưng Nghiên cứu dao động của dầm trên nền đàn hồi chịu khối lượng di động xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của hệ bằng mô phỏng Monte Carlo. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tạ Duy Hiển Nguyễn Ngọc Lâm Đỗ Thị Hằng Bùi Thanh Quang Nguyễn Văn Thuần Phương pháp Ritz tính tấm trên nền có độ cứng thay đổi và phương pháp hàm trạng thái tính dao động của tấm trên nền đàn nhớt. NXB Khoa học và kỹ thuật 2 (2020)
Nguyễn Trung Kiên Tạ Duy Hiển Phạm Văn Phê Động lực học công trình. Giao thông vận tải 2 (2020)
Davim, J. Paulo Kumar, Kaushik Kamardeen O. Tạ Duy Hiển Lakshman Sondhi Akant Kumar Singh P. K. Karsh Savita K. Subramaniam M. H. Alaaeddin Abiodun Bayode R. M. Mahamood Hierarchical Composite Materials: Materials, Manufacturing, Engineering. De Gruyter 2 (2018)
Tạ Duy Hiển Bùi Thanh Quang Nguyễn Ngọc Lâm Đỗ Thị Hằng Nguyễn Văn Thuần PHƯƠNG PHÁP RITZ TÍNH TẤM TRÊN NỀN CÓ ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀM TRẠNG THÁI TÍNH DAO ĐỘNG CỦA TẤM TRÊN NỀN ĐÀN NHỚT. Khoa học và Kỹ thuật 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tà vẹt bê tông dự ứng lực cho ghi đơn phổ thông khổ 1000mm và thử nghiệm cho đường sắt chuyên dùng. B2022-GHA-07 (2022-2023)
Phân tích độ tin cậy của kết cầu đường sắt độ thị có sử dụng kết quả phân tích động lực học ngẫu nhiên của hệ kết cấu và hoạt tải đoàn tàu. T2021-CT-007TĐ (2021-2022)
Dao động của tấm kép liên kết qua lớp đệm đàn hồi nhớt bằng phương pháp giải tích. T2022-CT-023 (2022)
Xây dựng lý thuyết phân tích sức kháng của dầm-cột thép gia cường bằng hai tấm dán GFRP. 107.02-2019.12 (33-Cơ học) (2019-2021)
Giải pháp đo hiện trường kiểm định kết cấu nhịp cầu bằng hệ thống thiết bị đo dao động không dây. B2018-GHA-04SP (2020-2021)
Phát triển phần tử dầm bậc cao tính dầm liên hợp thép - bê tông. T2021-CT-004 (2021)
Stochastic isogeometric Analysis (SIGA) for solid mechanics problems. 107.01-2017.314 (2018-2020)
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn khảo sát và thiết kế, thi công và nghiệm thu, quản lý khai thác và bảo trì cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-10NV (2018-2020)
Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của các kết cấu công trình cầu thép có xét đến ảnh hưởng của các khuyết tật, công nghệ thi công và điều kiện môi trường Việt Nam. B2019-GHA-05 (2018-2020)
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DẦM COMPOSITE TRONG ĐIỀU KIỆN TẢI TRỌNG CƠ, NHIỆT, ĐỘ ẨM VÀ ỨNG DỤNG CHO MỘT SỐ KẾT CẤU KHUNG DẦM COMPOSITE. B2019-GHA-01 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm bản bê tông dự ứng lực làm đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt.. B2019-GHA-09 (2019-2020)
Tính tấm composite trên nền đàn hồi không đồng nhất bằng phương pháp giải tích. T2019-CT-051 (2019-2020)
Phát triển phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên cho dầm bậc cao xét đến tính chất ngẫu nhiên về tính chất vật liệu.. T2019-CT-042 (2019-2020)
Nghiên cứu khả năng dính bám của bê tông Geopolymer khi bị xâm thực. T2019-CT-025 (2019-2020)
Tính toán động lực học ngẫu nhiên dầm trên nền đàn hồi nhớt chịu tải trọng di động với tính chất ngẫu nhiên của nền. T2020-CT-018 (2020)
Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn nội dung giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động cho nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trong các trường Đại học. B2018-GHA-01ATLĐ (2017-2019)
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tổng hợp nhu cầu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-01NV (2018-2019)
Dao động của tấm composite trên nền đàn nhớt chịu tải trọng động bằng phương pháp hàm trạng thái. T2018-CT-007 (2018)
Tính dao động tự do ngẫu nhiên của tấm uốn có khối lượng phân bố ngẫu nhiên không gian bằng phương pháp phân tích đẳng hình học.. T2018-CT-008 (2018)
Tính tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp phân tích đẳng hình học.. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn