Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường lối CM của Đảng CSVN, Khoa Lý luận Chính trị
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Đường lối CM của Đảng CSVN

Liên hệ

0906115979
nguyenthitam.utc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Tâm TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Kinh tế Châu Á - Thài Bình Dương 604 (2022)
Nguyễn Thị Tâm Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực cho sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 570 (2020)
Nguyễn Thị Tâm Hoàng Hải Yến Những bước đi đầu tiên trong đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam (1979-1985). Lao động và công đoàn 616 (2017)
Nguyễn Thị Tâm SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)
Nguyễn Thị Tâm Tìm hiểu những nhân tố làm nên thắng lợi cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 49 (2015)
Nguyễn Thị Tâm Một số phương pháp hướng dẫn sinh viên tự học các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 43 (2013)
Nguyễn Thị Tâm Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ bí thư cơ sở Đảng.. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 37 (2012)
Nguyễn Thị Tâm Tính chủ động, sáng tạo của ĐCSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám.. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 39 (2012)
Nguyễn Thị Tâm Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 32 (2010)
Nguyễn Thị Tâm Kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội X.. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 20 (2007)
Nguyễn Thị Tâm Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng giữ gìn và pháp huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay.. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 12 (2005)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Tâm NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI (2022)
Nguyễn Thị Tâm  MỘT SỐ KHÓ KHĂN CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Nguyễn Thị Tâm TÌM HIỂU CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI: GẮN KẾT VĂN HÓA VỚI CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Thị Tâm GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VẬN DỤNG. Hội nghị KHCN Trường ĐHGTVT lần thứ XXI (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thế Tấn Hoàng Hải Yến Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Thu Hằng Trương Văn Hiệp Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975. Chính trị quốc gia 4 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tìm hiểu nguyên tắc dân chủ tập trung trong công tác cán bộ của Đảng. T2008-MLN-TTHCM - 03 (2010-)
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Đường lối CM của ĐCSVN theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. T2020-ML-001 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn