Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Bùi Vũ Hùng
Năm sinh: 1980
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ
Thâm niên giảng dạy:
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Thiết kế máy
Điện thoại:
Email:
Hướng nghiên cứu
Các đề tài/dự án
STT Thời gian Nội dung
1
Hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
Các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế
STT Thời gian Bài báo
1
Sách xuất bản
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1
Học viên/nghiên cứu sinh hướng dẫn trình độ thạc sĩ/tiến sĩ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên