Dương Hữu Tuyến

Dương Hữu Tuyến

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kinh tế bưu chính viễn thông, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

duonghuutuyendhgtvt@yahoo.fr
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Duong Huu Tuyen Pro.Gilles PACHE Supply Chain Practices in Asian Emerging Countries: A Measurement Tool of Relational Dimensions. Journal Transition Studies Review 24 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Dương Hữu Tuyến Trần Đức Thung Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của doanh nghiệp dịch vụ logistics trên địa bàn Hà Nội do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 4/2022 (2022)
Dương Hữu Tuyến Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng của doan nghiệp dịch vụ logistics và hiệu suất logistics. tạp chí GTVT Số 1 + 2/ 2020 (2020)
Dương Hữu Tuyến Trần Đức Thung Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp của Khoa VTKT - Trường Đại học GTVT. Tạp chí GTVT 5/2020 (2020)
Ths. Mai Vũ Yên Dương Hữu Tuyến Giải pháp tăng cường khả năng kết nối của hệ thống trung tâm logistis tại TP. Cần Thơ. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 11 /2020 (2020)
Dương Hữu Tuyến Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tại các văn phòng của doanh nghiệp giao nhận, vận tải trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí giao thông vận tải tháng 5/2019 (2019)
Dương Hữu Tuyến Vũ Ngọc Tú Nguyễn Hoàng Mai Dương Thị Hông Yến Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dịch vụ logistics của Tổng Công ty Bưu điện VN. Tạp Chí Công Thương 7/2019 (2019)
Dương Hữu Tuyến Tích hợp hệ thống thông tin và mối quan hệ trong sự tác động đến sự hài lòng khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam. Tạp Chí Giao thông vận tải Số tháng 10/2019 (2019)
Dương Hữu Tuyến Định hướng thị trường, khả năng marketing và hiệu suất marketing của doanh nghiệp dịch vụ logistics. Tạp Chí GTVT 12/2019 (2019)
Dương Hữu Tuyến Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các trung tâm logistics tại Thành Phố Cần Thơ và vùng phụ cận. tạp chí GTVT 9/2019 (2019)
Dương Hữu Tuyến PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí Khoa học GTVT 65 (2018)
Dương Hữu Tuyến Đinh Hữu Thạnh Mối quan hệ của quản lý rủi ro với hiệu quả quản lý rủi ro của doanh nghiệp logistics. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Dương Hữu Tuyến Tích hợp thông tin và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng - trong trường hợp mối quan hệ giữa doanh nghiệp 3PL và khách hàng. Tạp chí giao thông vận tải tháng 9/2018 (2018)
Dương Hữu Tuyến Bùi Hương Trà Phát triển thương hiệu doanh nghiệp xây dựng giao thông- Trường hợp của Tổng công ty công trình giao thông 4. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 3/2017 (2017)
Dương Hữu Tuyến Mối quan hệ giữa khả năng đổi mới và hiệu suất logistics của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam. Tạp chí khoa học công nghệ ngân hàng số 139 (2017)
Dương Hữu Tuyến Nguyễn Thị Vân Hà Nguyễn Cao Ý Nguyễn Viết Thanh VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA TRONG VIỆC KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG CẢNG CẠN VÀ CẢNG BIỂN TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Biển&Bờ Số 3-4, tháng 9/2017 (2017)
Dương Hữu Tuyến Khả năng đổi mới, chất lượng dịch vụ trong mối quan hệ với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics. Tạp chí Khoa học GTVT 60 (2017)
Nguyễn Đăng Quang Dương Hữu Tuyến NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NGUỒN LỰC ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Dương Hữu Tuyến Trần Đức Thung Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Hà Nội. Giao thông vận tải

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Duong Huu Tuyen Relational integration between supply chain members: Proposal of a measurement scale applicable to Asian emerging countries. The 21st International Euro-Asia Research Conference (2016)
Duong Huu Tuyen Mối quan hệ giữa khả năng đổi mới và hiệu suất logistics của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam. Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Đức Thung Dương Hữu Tuyến Vũ Ngọc Tú Nguyễn Văn Quảng Giáo trình Kinh tế Bưu chính viễn thông. Đại học GTVT 3 (2018)
Gilles PACHE Michel MAECHESNAY Dương Hữu Tuyến nathalie fabbbe costes Marc filser Florent saucedde Frank straube Virginie Anne Rollet Marinanne Jahre Richard calvi Rudofl Lafge Pierre Yves Jockum Stolt Jean Louis Chandon François Fulconis Luis Araujo Philoppe Wieser Alain spalanzaini Joan Le goff Sylvie avignon Valerie michon Yvon bigras Isabelle Goze-Bardin Michael Browne Bruno durand Mustapha el khayat Elodie kacioui-maurin Mohammed amine balanbo Vincent giard Images de la logistique Éclairages managériaux et sociétaux. PUAM - Presses Universitaires d’Aix-Marseille 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống các trung tâm dịch vụ logistics tại Thành Phố Cần Thơ và vùng phụ cận. DT194004 (2019-2020)
Giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại Tổng công ty bưu điện Việt Nam (VNPost). T2019-KT-001 (2019-2020)
Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Hà Nội. T2020-KT-001 (2020)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ internet của khách hàng cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội. T2018-KT-004 (2018)
Đề xuất mô hình đánh giá tác động của các nguồn lực đến kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp bưu chính Việt nam. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn