Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Nguyễn Quang Vinh
Năm sinh: 1980
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ
Thâm niên giảng dạy:
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Thiết kế máy
Điện thoại:
Email:
Hướng nghiên cứu
Các đề tài/dự án
Hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế
Các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế
Sách xuất bản
Học viên/nghiên cứu sinh hướng dẫn trình độ thạc sĩ/tiến sĩ