Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Thanh Hải

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0982246268
haihai7680@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Thanh Hải "Bác Ái" - Giá trị trường tồn của Ki-Tô Giáo. Tạp chí Công tác Tôn giáo Số 1+2(173,174) - 2021 (2021)
Nguyễn Thị Thanh Hải Triển khai giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin theo hướng tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Giao thông Vận tải. Số Kì1-5/20121 (2021)
Nguyễn Thị Thanh Hải Một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lao động và công đoàn Số 637 (2018)
Nguyễn Thị Thanh Hải Một vài đặc điểm của triết học Thomas mới. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Thanh Hải Về kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên trong giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin theo hướng tiếp cận CDIO ở trường Đại học Giao thông vận tải. Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Nguyễn Thị Thanh Hải  MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Nguyễn Thị Thanh Hải Triết lý về phát triển kinh tế và văn hoá trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩ định hướng cho cách mạng Việt Nam (2019)
Vũ Văn Thuấn Nguyễn Thị Thanh Hải Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn của dân tộc. Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, con người ưu tú của quê hương Nam Định (2017)
Phạm Xanh Nguyễn Thị Thanh Hải Mối quan hệ giữa Huỳnh Thúc Kháng và Phan Châu Trinh. Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Việt Hà Nguyễn Thị Thanh Hải Lương Thị Thu Hường Đỗ Thanh Bình An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa. chính trị quốc gia sự thật 0 (2020)
Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)
Nguyễn Thị Thanh Hải Tư tưởng triết học của Tôma Aquinô. Tôn Giáo 5

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Triết học Mác- Lênin theo hướng tiếp cận CDIO ở trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2021-ML-006 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn