Bùi Ngọc Dũng

Bùi Ngọc Dũng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

dnbui@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Magd Abdel Wahab Damage detection in structural health monitoring using combination of deep neural networks. Journal of Materials and Engineering Structures 7 (2021)
Bui Ngoc Dung Dinh Tran Ngoc Huy Nguyen Tuan Thanh Application of traffic conflict technique for traffic safety evaluation at intersection based on image processing . LAPLAGE EM REVISTA 7 (2021)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Tran Viet Hung Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Damage detection in structural health monitoring using hybrid convolution neural network an d recurrent neural network . FRATTURA ED INTEGRITA STRUTTURALE 59 (2021)
Nghiem Trung Dung Le Anh Tuan Pham Huu Tuyen Nguyen Thi Yen Lien Bui Ngoc Dung Development of the specific emission factors for buses in Hanoi, Vietnam. Environmental Science and Pollution Research 26(23) (2019)
Cheong Siew Ann Tran Vu Hieu Bui Ngoc Dung Complex Network Analysis of the Robustness of the Hanoi, Vietnam Bus Network. Journal of Systems Science & Complexity 32 issue 5 (2019)
Nguyen Thi Yen Lien Bui Ngoc Dung Le Anh Tuan Nghiem Trung Dung Development of the typical driving cycle for buses in Hanoi, Vietnam. Journal of the Air & Waste Management Association (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Robust Lip Feature Detection in Facial Images. International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 20 17875760 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Bui Ngoc Dung Tran Thi Dung Tran Phong Nha FORECAST TIMESERIES BASED ON MATRIX PROFILE.. JOURNAL INFORMATICS INNOVATIVE TECHNOLOGIES 3 (2021)
Nguyen Le Minh Bui Ngoc Dung APPLYING MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR PAVEMENT ROAD CRACK DETECTION. JOURNAL INFORMATICS INNOVATIVE TECHNOLOGIES (2021)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Human Upper Body Detection in Still Images Based on Extended PCA. 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd In (2019)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Cloud Computing - A Review on Benefits, Challenges and Applications. Science Engineering & Education Volume 2, Issue 1 (2017)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Cloud Computing – A Review on Benefits, Challenges and Applications. Journal of Advanced and Applied Sciences Accepted

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quang Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Đỗ Vương Vinh Bùi Ngọc Dũng Xác định hàm lượng nhựa và độ rỗng dư của bê tông asphalt bằng phương pháp phân tích ảnh chụp mặt cắt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 3 (04/2022) (2022)
Bùi Ngọc Dũng Trần Vũ Hiếu ĐEO BÁM MỤC TIÊU RADAR BẰNG BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Bùi Ngọc Dũng Phạm Văn Mạnh NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG CỬ CHỈ CỦA NGƯỜI DỰA TRÊN PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH LỊCH SỬ CHUYỂN ĐỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Thi Dung Bui Ngoc Dung Time series Prediction Based on Consecutive Neighborhood Preserving Properties of Matrix Profile. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (2022)
Bui Ngoc Dung Fast and Robust Local Texture Information for Fingerprint Segmentation. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (2022)
Bùi Ngọc Dũng Bridge crack detection based on deep learning using a drone. Modernisation, Development and Capacity Building of Master Curriculum in Traffic Safety in Asian Universities (ASIASAFE) (2022)
Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Damage Detection in Structural Health Monitoring using Convolution Neural Network and Recurrent Neural Network. The International Conference of Steel and Composite for Engineering Structures (2021)
Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Challenges and Merits of Wavelength-Agile in TWDM-based NGPON2. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (2021)
Bui Ngoc Dung An Implementation of Firewall as a Service for Openstack Virtualization System. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (2021)
Bui Ngoc Dung An Implementation of Firewall as a Service for OpenStack Virtualization Systems. Lecture Notes in Networks and Systems (2021)
Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Challenges and Merits of Wavelength-Agile in TWDM Passive Optical Access Network. Lecture Notes in Networks and Systems (2021)
Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Deep learning damage detection using time-frequency image analysis. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Lan Bui Ngoc Dung A hybrid Autoregressive and Artificial Neural Networks Model-Based Structural Damage Detection apply to Z24 bridge. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Tran Ngoc Hoa Bui Tien Thanh Model Updating for Nam O Bridge Using Krill Herd Optimization Algorithm. The 3rd International Conference on Numerical Modelling in Engineering (NME 2020) (2020)
Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Damaged Detection in Structural Health Monitoring using Combination of Deep Neural Networks. the third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Tran Thi Dung Bui Ngoc Dung University Enrollment Forecast using Matrix Profile. Conference on Complex Systems 2020 (2020)
Bui Ngoc Dung POSE INVARIANT FACE RECOGNITION SYSTEM. International Conference Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Structural Health Monitoring Using Handcrafted Features and Convolution Neural Network. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Damaged Detection in Structural Health Monitoring using Handcrafted Features and Convolution Neural Network. 1st International Conference on Structural Damage Modelling and Assessment (SDMA 2020) (2020)
Bui Ngoc Dung VISION BASED FALL DETECTION FOR THE ELDERLY PEOPLE. The 2020 International Conference on Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Bui Ngoc Dung POSE INVARIANT FACE RECOGNITION SYSTEM. The 2020 International Conference on Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Bùi Tiến Thành Bùi Ngọc Dũng Nguyễn Ngọc Lân SURVEY METHODS IN ELIMINATE THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DAMAGE DETECTION BY MACHINE LEARNING. Hội nghị KHCN lần thứ XXII - UTC (2020)
Bùi Ngọc Dũng Trần Phong Nhã DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN DỰA TRÊN MATRIX PROFILE. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Bui Ngoc Dung Tran Thi Dung Nguyen Le Minh Moving Vehicles Detection Using Deep Learning Approaches. EASTS (2020)
Dinh Cong Tung Bui Ngoc Dung Disaster Detection using Deep Neural Network. AITC (2020)
Bui Ngoc Dung Face Recognition using PCA and Multiple Neural Networks. 8th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) (2019)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu A New Feature for Detecting Fall of the Elderly using Camera. 8th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) (2019)
Bui Ngoc Dung An Enhanced Semantic-based Cache Replacement Algorithm for Web Systems. The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (2019)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Traffic Sign Detection Using Convolutional Neural Networks. EASTS 2019 (2019)
Bui Ngoc Dung Complexity Problems in Transportation Networks in Vietnam. Conference on Complexity Systems 2019 (2019)
Bui Ngoc Dung Multiple Vehicles Tracking in Intelligent Transportation System using Convolutional Neural Network and Kalman Filter. The 5th International Conference on Next Generation Computing (2019)
Bui Ngoc Dung Exposing Services in Virtualized Environments. Conference on Complexity Systems 2019 (2019)
Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Nguyen Tran Hieu Digital Twin for Structural Health Monitoring of Transportation Infrastructures. Conference on Complexity Systems 2019 (2019)
Tran Vu Hieu Bui Ngoc Dung Quantifying the Air Quality in Hanoi Using a Complex Temporal Network Approach. The Conference on Complex Systems (2019)
Bui Ngoc Dung Nguyen Le Minh Fall Detection For Elderly People Using Deep Learning. 2019 International Workshop on System Intelligent Systems, Advanced Manufacturing, and Assitive Technology (2019)
Bùi Ngọc Dũng Báo cáo 3. Hội thảo tập huấn về Tạp chí quốc tế online theo tiêu chuẩn quốc tế (2019)
Cao Phuong Thao Bui Ngoc Dung Nguyen Thi Hai Binh Adaptive Shadow Detection in Intelligent Transportation Systems using Gaussian Processes. International Conference on Information, System and Convergence Applications (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Applying Complex Network Approach to Research Robustness of Hanoi Bus Network. Complexity Conference 2018 - Theme: Complexities of Time (2018)
Bui Ngoc Dung Proportional fairness applied for a monetization platform of free Wifi networks. Complexity Conference 2018 - Theme: Complexities of Time (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh AUTOMATIC RAILWAY SIGNS RECOGNITION BASED ON NEURAL NETWORK. International workshop Vietnam Railway Development And Experiences Of China (2018)
Nguyen Trong Phuc Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Hanoi’s public bus viewed as complex network. International Workshop Grand Paris Express Metro - High speed railway lines (2018)
Bui Ngoc Dung Multiple Vehicles Tracking in Transportation Surveillance Systems. Building Smart Cities in Vietnam - Vision and Solutions (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Moving Vehicle Detection Based on Deep Neural Network. Advanced 5G Wireless Technologies for Smart Road-Traffic Control and Transportation Infrastructure Monitoring Systems (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Human Upper Body Detection in Still Images Based on Extended PCA. 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (icIVPR) (2018)
Bui Ngoc Dung Combination of Gabor Filter and Convolutional Neural Network for Suspicious Mass Classification. The 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2018) (2018)
Tran Vu Hieu Bui Ngoc Dung Nguyen Thi Hai Binh Fingerprint Segmentation using Local Texture Information. The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering 2018 (2018)
Pham Xuan Tich Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Complex Network Analysis of Bus Network in Hanoi, Vietnam. 12th International Conference of Eastern Asia Society For Transportation Studies (2017)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Computer Vision Application in Intelligent Transportation System. Smart Management of Infrastructures (2017)
Cao Phuong Thao Nguyen Thanh Toan Nguyen Duc Du Bui Ngoc Dung Nguyen Thi Hau Tran Vu Hieu Building Smart City using The Internet of Things in Developing Countries. Smart Management of Infrastructures (2017)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Robust Lip Feature Detection in Facial Images. 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 2017) (2017)
Bui Ngoc Dung Robust and Adaptive Shadow Detection in Surveillance Systems Using Gaussian Processes. The 2016 IEEE RIVF Internationl Conference on Computing & Communication Technologies (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Quốc Tuấn Bùi Ngọc Dũng Nguyễn Thanh Toàn Nguyễn Thị Hồng Hoa Giáo trình Bảo trì hệ thống. 2 (2022)
Bùi Ngọc Dũng Trần Phong Nhã DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN DỰA TRÊN MATRIX PROFILE.
Bùi Ngọc Dũng Bridge crack detection based on deep learning using a drone.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tình trạng kỹ thuật trực tuyến cho kết cấu giàn khoan biển cố định ở Việt Nam sử dụng thuật toán biến đổi Hilbert Huang. . 07/2020/KHTNKTCN/NCUD (2021-2024)
Nghiên cứu mô hình mạng nơ ron tích chập sâu ứng dụng trong giám sát sức khỏe kết cấu công trình giao thông tại Việt Nam. T2022-CN-002TĐ (2022-2024)
Thiết kế, chế tạo thiết bị và phát triển công nghệ kiểm tra cầu sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp trí tuệ nhân tạo. 01C – 02/02 – 2021 – 3 (2021-2023)
Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở việt nam. B2020-GHA-02 (2020-2021)
Nghiên cứu ứng dụng thuật toán xử lý ảnh để phát hiện và cảnh báo vết nứt mặt đường. T2020-PHII-002 (2020-2021)
Nghiên cứu đề xuất phương pháp học máy trong phát hiện hư hỏng cấu trúc công trình.. T2020-CN-005 (2020-2021)
Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh nhằm xác định các đặc tính thể tích của vật liệu bê tông nhựa. T2021-CT-031 (2021)
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện và phân lớp các phương tiện giao thông từ nguồn dữ liệu ảnh dựa trên trích chọn đặc trưng kế thừa và mạng neural nhiều tầng.. (2019-2020)
Nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt thời gian thực dựa trên cải tiến thuật toán Eigenfaces bằng mạng nơ-ron nhân tạo. (2017-2018)
Nghiên cứu và ứng dụng mạng phức hợp để đánh giá tính tối ưu, bền vững và linh hoạt của mạng xe buýt công cộng. T2018-CN-004 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát sức khỏe công trình cầu dụa trên sữ liệu lớn thu được từ các cảm biến thông minh. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn