Bùi Ngọc Dũng

Bùi Ngọc Dũng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

dnbui@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Machine learning, Computer vision, complex network

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung GS. TS Magd Abdel Wahab Vu Huan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Lan Multi-level damage detection using a combination of deep neural networks. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2023)
Ngo Long Bui Ngoc Dung Luong Minh Hoang Luong Xuan Chieu Ngo Thanh Binh Designing image processing tools for testing concrete bridges by a drone based on deep learning. Journal of Information and Telecommunication 7 (2023)
Vu Huan Bui Ngoc Dung On the scalability of data augmentation techniques for low-resource machine translation between Chinese and Vietnamese. Journal of Information and Telecommunication 7 (2023)
Le Anh Tuan Nguyen Thi Yen Lien Pham Huu Tuyen Nguyen Duc Khanh Bui Ngoc Dung Nghiem Trung Dung Applying a neural network-based approach for estimating instantaneous emissions of the heavyduty buses: A case study. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 44(3) (2022)
Bui Ngoc Dung Nguyen Viet Dung Do Hoang Khoi Skin Lesion Classification on Imbalanced Data Using Deep Learning with Soft Attention. Sensors 22 (2022)
Nguyen Thanh Trung Nguyen Huu Hung Nguyen Duc Thi Thu Dinh Thai Thi Kim Chi Bui Ngoc Dung Vu Dan Chinh Detection of the instantaneous frequency degradation due to damages of a fixed offshore jacket platforms using the iEEMD-based Hilbert Huang transform under a wave excitation. Structural Control and Health Monitoring e3129 (2022)
Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Magd Abdel Wahab Damage detection in structural health monitoring using combination of deep neural networks. Journal of Materials and Engineering Structures 7 (2021)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Tran Viet Hung Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Damage detection in structural health monitoring using hybrid convolution neural network an d recurrent neural network . FRATTURA ED INTEGRITA STRUTTURALE 59 (2021)
Nghiem Trung Dung Le Anh Tuan Pham Huu Tuyen Nguyen Thi Yen Lien Bui Ngoc Dung Development of the specific emission factors for buses in Hanoi, Vietnam. Environmental Science and Pollution Research 26(23) (2019)
Cheong Siew Ann Tran Vu Hieu Bui Ngoc Dung Complex Network Analysis of the Robustness of the Hanoi, Vietnam Bus Network. Journal of Systems Science & Complexity 32 issue 5 (2019)
Nguyen Thi Yen Lien Bui Ngoc Dung Le Anh Tuan Nghiem Trung Dung Development of the typical driving cycle for buses in Hanoi, Vietnam. Journal of the Air & Waste Management Association (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Robust Lip Feature Detection in Facial Images. International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 20 17875760 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Human Upper Body Detection in Still Images Based on Extended PCA. 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd In (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quang Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Đỗ Vương Vinh Bùi Ngọc Dũng Xác định hàm lượng nhựa và độ rỗng dư của bê tông asphalt bằng phương pháp phân tích ảnh chụp mặt cắt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 3 (04/2022) (2022)
Bùi Ngọc Dũng Trần Vũ Hiếu ĐEO BÁM MỤC TIÊU RADAR BẰNG BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Bùi Ngọc Dũng Phạm Văn Mạnh NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG CỬ CHỈ CỦA NGƯỜI DỰA TRÊN PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH LỊCH SỬ CHUYỂN ĐỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Ngoc Dung Improving Power Efficiency and Down-Up Bandwidth Symmetry in GPON and XG-PON Coexistence. 2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF) (2023)
Bui Ngoc Dung Modified YOLOv5 for Blood Cell Counting. 2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF) (2023)
Ngo Thanh Binh Bui Ngoc Dung Deep Learning-based Object Tracking for AGV Robot. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN 2023) (2023)
Tran Thi Dung Bui Ngoc Dung Time series Prediction Based on Consecutive Neighborhood Preserving Properties of Matrix Profile. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (2022)
Bui Ngoc Dung Fast and Robust Local Texture Information for Fingerprint Segmentation. The International Conference on Intelligent Systems & Networks (2022)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Deep Learning Damage Detection Using Time–Frequency Image Analysis. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2022)
Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Application of Slime Mould Optimization Algorithm on Structural Damage Identification of Suspension Footbridge. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2022)
Bui Ngoc Dung Vu Huan Chinese-Vietnamese Neural Machine Translation System with External Named Entity Translation Model. The 8th International Conference on Next Generation Computing 2022 (2022)
Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Damage detection in SHM using a one-dimensional CNN - the Z24 bridge case study. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Bui Ngoc Dung Nguyen Ngoc Lan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Tran Hieu Multilevel damage detection using a combination of deep neural networks. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2022)
Bui Ngoc Dung Improving Power Efficiency and Down-Up Bandwidth Symmetry in GPON and XG-PON Coexistence. The 16th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (2022)
Bui Ngoc Dung Fast and Robust Local Texture Information for Fingerprint Segmentation. Lecture Notes in Networks and Systems (2022)
Bui Ngoc Dung Tran Thi Dung Time Series Prediction Based on Consecutive Neighborhood Preserving Properties of Matrix Profile. Lecture Notes in Networks and Systems (2022)
Bùi Ngọc Dũng Ngo Long Nguyễn Văn Hào Nguyen Danh Thanh Lương Xuân Chiểu Ngô Thanh Bình Bui Duy Nhat Bridge Crack Detection based on Deep Learning and Drone. CITA (Conference on Information Technology and its Applications) 2022 (2022)
Bui Ngoc Dung An Implementation of Firewall as a Service for OpenStack Virtualization Systems. Lecture Notes in Networks and Systems (2021)
Bui Ngoc Dung Bui Tien Thanh Challenges and Merits of Wavelength-Agile in TWDM Passive Optical Access Network. Lecture Notes in Networks and Systems (2021)
Bui Ngoc Dung Nguyen Tran Hieu Bui Tien Thanh Structural Health Monitoring Using Handcrafted Features and Convolution Neural Network. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Bui Ngoc Dung An Enhanced Semantic-based Cache Replacement Algorithm for Web Systems. The 2019 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (2019)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Human Upper Body Detection in Still Images Based on Extended PCA. 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (icIVPR) (2018)
Bui Ngoc Dung Combination of Gabor Filter and Convolutional Neural Network for Suspicious Mass Classification. The 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2018) (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Robust Lip Feature Detection in Facial Images. 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 2017) (2017)
Bui Ngoc Dung Robust and Adaptive Shadow Detection in Surveillance Systems Using Gaussian Processes. The 2016 IEEE RIVF Internationl Conference on Computing & Communication Technologies (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tình trạng kỹ thuật trực tuyến cho kết cấu giàn khoan biển cố định ở Việt Nam sử dụng thuật toán biến đổi Hilbert Huang. . 07/2020/KHTNKTCN/NCUD (2021-2024)
Thiết kế, chế tạo thiết bị và phát triển công nghệ kiểm tra cầu sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp trí tuệ nhân tạo. 01C – 02/02 – 2021 – 3 (2021-2023)
Nghiên cứu khảo sát nhu cầu đào tạo song bằng, song ngành và liên ngành tại trường ĐH GTVT. T2022-DTDH-001 (2022)
Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở việt nam. B2020-GHA-02 (2020-2021)
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống phát hiện và phân lớp các phương tiện giao thông từ nguồn dữ liệu ảnh dựa trên trích chọn đặc trưng kế thừa và mạng neural nhiều tầng.. (2019-2020)
Nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt thời gian thực dựa trên cải tiến thuật toán Eigenfaces bằng mạng nơ-ron nhân tạo. (2017-2018)
Nghiên cứu và ứng dụng mạng phức hợp để đánh giá tính tối ưu, bền vững và linh hoạt của mạng xe buýt công cộng. T2018-CN-004 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát sức khỏe công trình cầu dụa trên sữ liệu lớn thu được từ các cảm biến thông minh. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn