Vũ Thị An Ninh

Vũ Thị An Ninh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Cơ lí thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0987692690
vuthianninh@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Dinh Kien Vu Thi An Ninh Le Thi Ngoc Anh Dynamic behaviour of bidirectional functionally graded sandwich beams under a moving mass with partial foundation supporting effect. Acta mechanica 00 2853-2875 (2021)
Nguyen Dinh Kien Truong Thien Tich Vu Thi An Ninh Pham Vu Nam Vibration of a three‑phase bidirectional functionally graded sandwich beam carrying a moving mass using an enriched beam element. Engineering with Computers 00 (2021)
Nguyen Dinh Kien Le Thi Ngoc Anh Pham Vu Nam Vu Thi An Ninh Dynamic Behavior of a Bidirectional Functionally Graded Sandwich Beam under Nonuniform Motion of a Moving Load. Shock and Vibration Volume 202 (2020)
Nguyen Tien Khiem Vu Thi An Ninh Tran Van Lien Natural Frequencies of Multistep Functionally Graded Beam with Cracks. Iran J Sci Technol Trans Mech Eng 43(1) 881-916 (2018)
Nguyen Tien Khiem Vu Thi An Ninh Tran Thanh Hai A closed-form solution to the problem of crack identification for a multistep beam based on Rayleigh quotient. International Journal of Solids and Structures 150 154-165 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Thị An Ninh Lê Thị Ngọc Ánh Nguyễn Đình Kiên FREE VIBRATION OF A 2D-FGSW BEAM BASED ON A SHEAR DEFORMATION THEORY. Vietnam Journal of Mechanics Vol. 42, No. 2 189-205 (2020)
Vũ Thị An Ninh Nguyễn Tiến Khiêm Trần Thanh Hải MODAL ANALYSIS OF MULTISTEP TIMOSHENKO BEAM WITH A NUMBER OF CRACKS. Vietnam Journal of Science and Technology 56 (6) 772-787 (2018)
Vũ Thị An Ninh Phân tích dao động của dầm bậc Timoshenko có nhiều vết nứt. Giao thông vận tải Tháng 9/2018 71-74 (2018)
Vũ Thị An Ninh Nguyễn Tiến Khiêm Dương Thế Hùng MULTIPLE CRACK IDENTIFICATION IN STEPPED BEAM BY MEASUREMENTS OF NATURAL FREQUENCIES. Vietnam Journal of Mechanics 36(2) 119 – 132 (2014)
Nguyễn Tiến Khiêm Vũ Thị An Ninh Trần Thanh Hải Lưu Quỳnh Hường THE TRANSFER MATRIX METHOD FOR MODAL ANALYSIS OF CRACKED MULTISTEP BEAM. Vietnam Journal of Science and Technology 55 598-611
Le Thi Ngoc Anh Vũ Thị An Ninh Tran Van Lang Nguyen Dinh Kien FREE VIBRATION OF BIDIRECTIONAL FUNCTIONALLY GRADED SANDWICH BEAMS USING A FIRST-ORDER SHEAR DEFORMATION FINITE ELEMENT FORMULATION. Journal of Science and Technology in Civil Engineering 14(3) 136-150
Vũ Thị An Ninh Le Thi Ngoc Anh Nguyen Dinh Kien VIBRATION OF TWO-DIRECTIONAL FUNCTIONALLY GRADED SANDWICH TIMOSHENKO BEAMS TRAVERSED BY A HARMONIC LOAD. Vietnam Journal of Science and Technology 58(6) 760-775

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vu Thi An Ninh Dynamic Analysis of a Functionally Greded Sandwich Beam Traversed by a Moving Mass Based on a Refined Third-Order Theory. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2021)
Vũ Thị An Ninh Phạm Vũ Nam Nguyễn Đình Kiên Trịnh Thị Hiền Effects of different beam theories on dynamic response of FGSW beams to a moving mass. Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Huỳnh Văn Quân Vũ Thị An Ninh Lê Hữu Đạt MỘT LƯU Ý KHI XÁC ĐỊNH ĐỘNG NĂNG CỦA CƠ HỆ CHUYỂN ĐỘNG PHỨC TẠP TRONG ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG ĐỐI. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 131-136 (2020)
Vũ Thị An Ninh ĐÁP ỨNG CỦA CỘT CÓ CƠ TÍNH BIẾN ĐỔI KHI ĐỘNG ĐẤT. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 113-121 (2020)
Vũ Thị An Ninh Le Thi Ngoc Anh Nguyen Dinh Kien A sinusoidal theory based enriched beam element for vibration analysis of functionally graded sandwich beams. Hội nghị Khoa học 45 năm Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam 285-292 (2020)
Vũ Thị An Ninh Tính tần số riêng của kết cấu dạng dầm bằng phương pháp Rayleigh. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 104-112 (2018)
Vũ Thị An Ninh Trần Thanh Hải Nguyễn Tiến Khiêm Free vibration of cracked multistep Timoshenko beam. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và tự động hóa 392-396 (2016)
Hà Thanh Ngọc Vũ Thị An Ninh Lê Khánh Toàn Nguyễn Tiến Khiêm Experimental study of cracked multistep beam. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và tự động hóa 397-400 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Thị Hà Vũ Thị An Ninh Nguyễn Thị Kim Khuê Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Hương Giang Bài tập Cơ học lý thuyết. Nhà xuất bản Giao thông vận tải 4 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích dao động của dầm sandwich có cơ tính biến thiên hai chiều đặt một phần trên nền đàn hồi.. T2021-CB-009 (2021)
Phân tích dao động của dầm bậc (stepped beam) Timoshenko có nhiều vết nứt. T2018-CB-007 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn