Nguyễn Thúy Bình

Nguyễn Thúy Bình

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

thuybinh_ktdt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Hong Quan PGS.TS Le Thi Lan Nguyen Thuy Binh Robust Person Re-Identification Through the Combination of Metric Learning and Late Fusion Techniques.Vietnam Journal of Computer Science Vol.8, No.3(2021) (2021)
Le Thi Lan Dao Nam Anh Nguyen Thuy Binh Projection with Gaussian Kernel for Person Re-Identification.Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics Vol.24 No. (2020)
Le Thi Lan Pham thi Thanh Thuy Louis Devillaine Pham Ngoc Nam Nguyen Thuy Binh Effective multi-shot person re-identification through representative frames selection and temporal feature pooling.Multimedia Tools and Applications Volume 67 (2019)
Nguyen Thuy Binh Louis Devillaine Pham Ngoc Nam Pham thi Thanh Thuy Le Thi Lan Effective multi-shot person re-identification through representative frames selection and temporal feature pooling.

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thuy Binh Pham Ngoc Nam Le Thi Lan Images-to-Images Person ReID Without Temporal Linking.Int. J. Computational Vision and Robotics Vol.9, No. (2019)
Nguyen Thuy Binh Pham Ngoc Nam Le Thi Lan Fusion schemes for image-to-video person re-identification.Journal of Information and Telecommunication ISSN: 2475-1839 (Print) 2475-1847 (Online) (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyen Thuy Binh A unified framework for Automated Person Re-identification.Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 7 (tiếng Anh) (2020)
Trần Văn Hưng Nguyễn Thúy Bình Nguyễn Hồng Quân ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN XỬ LÝ ẢNH TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH.Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Thúy Bình Võ Lê Cường ƯỚC LƯỢNG ĐỘ SÂU ẢNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ÁNH SÁNG CẤU TRÚC.Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự số 47 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thuy Binh How feature fusion can help to improve multi-shot person re-identification performance?.2020 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR) (2020)
Nguyen Thuy Binh Person Search by Queried Description in Vietnamese Natural Language.ACIIDS 2020 Intelligent Information and Database Systems (2020)
Nguyen Thuy Binh Symmetrical-symbol pattern based structured light for accurate decoding.
Nguyen Thuy Binh Background removal for improving saliency-based person re-identification.
Nguyen Thuy Binh Enhancing Person Re-identification based on Recurrent Feature Aggregation Network.
Nguyen Thuy Binh A Reliable Image-to-Video Person Re-identification Based on Feature Fusion.
Nguyen Thuy Binh Enhancing person re-identification based on recurrent feature aggregation network.
Nguyen Thuy Binh A reliable image-to-video person re-identification based on feature fusion schemes.
Nguyen Thuy Binh A Quantitative Analysis of the Effect of Human Detection and Segmentation Quality in Person Re-identification Performance.
Nguyen Thuy Binh An effective implementation of Gaussian of Gaussian descriptor for person re-identification.
Nguyen Thuy Binh Comparative evaluation of human detection and tracking approaches for online tracking applications.

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Thanh Toản Hồ Thành Trung Nguyễn Thúy Bình Kỹ Thuật Điện Tử.
Đào Thanh Toản Phạm Thanh Huyền Đỗ Việt Hà Nguyễn Thúy Bình Kỹ thuật Điện tử tương tự.
Trần Văn Hưng Đỗ Xuân Thiệu Nguyễn Thúy Bình Tín hiệu và hệ thống.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát chuyển động không dùng camera trên cơ sở cảm biến vải hữu cơ. B2020-GHA-01 (2020-2021)
Nghiên cứu cảm biến áp lực công suất thấp dựa trên transistor màng mỏng hữu cơ thường mở và vật liệu polyme nhạy áp ứng dụng cho mạng kết nối vạn vật. 103.02-2017.34 (2018-2020)
Thiết kế chế tạo cảm biến áp lực và thiết bị thu thập dữ liệu không dây trên cơ sở hệ vật liệu nano-hữu cơ và chip IoT ứng dụng trong quan trắc công trình giao thông. B2019-GHA-03 (2019-2020)
Nghiên cứu và phát triển hệ thống phân tích tự động sự di chuyển của người trong khu vực giám sát dựa trên xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo.. T2020-DT-003 (2020)
Nghiên cứu chế tạo bộ nhớ memristor bằng phương pháp in và ứng dụng trong việc lưu trữ dữ liệu cho thẻ RFID. B-2015-04-16 (2015-2018)
Nâng cao độ chính xác trong bài toán tái định danh sử dụng hệ thống camera giám sát.. T2018-DT-007 (2018)
Nghiên cứu, ứng dụng thuật toán xử lý ảnh trong quan trắc, đánh giá độ dịch chuyển của kết cấu công trình. T2018-DT-005 (2018)
Thiết kế , chế tạo thiết bị hiệu chuẩn MEMS INS 9-DOF phục vụ đo và kiểm soát dao động. B2016-GHA-02 (2016-2017)
Nghiên cứu xây dựng ảnh 3D sử dụng phương pháp mã hóa mức xám. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn