Nguyễn Lương Hải

Nguyễn Lương Hải

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

hainl.utc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Quản lý dự án xây dựng
Quản lý cơ sở hạ tầng
Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng
Kinh tế và quản lý tài chính trong xây dựng
Quản lý doanh nghiệp xây dựng

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Luong Hai Ngo Anh Tuan Pham Huy Tung Modeling of organizing function management in Vietnam’s public construction works. Journal of Project Management 7(4) (2022)
Nguyen Luong Hai Relationships between critical factors related to team behaviors and client satisfaction in construction project organizations. Journal of Construction Engineering and Management 145 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Luong Hai The influence of team commitment on client satisfaction in construction project organisations. International Journal of Project Organisation and Management Vol.13 No.1 (2021)
Nguyen Luong Hai Empirical Analysis of a Management Function’s Failures in Construction Project Delay. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity — Open Access Journal 6(2) (2020)
Nguyen Luong Hai Tsunemi Watanabe The Impact of Project Organizational Culture on the Performance of Construction Projects. Sustainability 9 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trịnh Thị Trang Nguyễn Lương Hải An applied grey wolf optimizer for scheduling construction projects. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 73(4), 397-411. (2022)
Phạm Huy Tùng Nguyễn Lương Hải Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác thiết bị xếp dỡ tại các cảng container có cổ phần nhà nước. Tạp chí GTVT Tháng 4/2021 (2021)
Nguyễn Lương Hải Relationships between post appraisal criteria and performance of official development assistance infrastructure projects: The case studies of Vietnam. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE)-NUCE 14(1) (2020)
Nguyễn Lương Hải Nghiên cứu sự ảnh hưởng của công tác tổ chức thực hiện đầu tư đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đầu tư công trong xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD)-ĐHXD 14(1V) (2020)
Nguyễn Lương Hải Sự ảnh hưởng của chức năng kiểm soát đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong đầu tư công xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD 14(2V) (2020)
Nguyễn Lương Hải Nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu đánh giá kết thúc đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam. Tạp chí GTVT 5/2020 (2020)
Nguyễn Lương Hải Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thi công đến an toàn xây dựng tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng 13(1V) (2019)
Nguyễn Lương Hải Nghiên cứu sự ảnh hưởng của công tác lập kế hoạch đến hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong đầu tư công xây dựng hạ tầng đường bộ tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD)-ĐHXD 13(3V) (2019)
Nguyễn Lương Hải NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI VẬN ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 64 (2018)
Nguyễn Lương Hải NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MỨC ĐỘ CAM KẾT NHÀ THẦU TỚI CHI PHÍ THỰC HIỆN GÓI THẦU XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 65 (2018)
Nguyễn Lương Hải NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA MỨC ĐỘ CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ THẦU VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT TỚI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng 12(4) (2018)
Nguyễn Lương Hải Đánh giá lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp dựa trên kỹ thuật so sánh cặp đôi của phương pháp phân tích thứ bậc. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng 12(7) (2018)
Nguyễn Lương Hải Hoàng Đăng Hùng RỦI RO TRONG VÒNG ĐỜI DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM: NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC. Tạp chí GTVT 10/2018 (2018)
Nguyễn Lương Hải NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CÁC CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU XÂY DỰNG TỚI CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 60 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Luong Hai THE ISSUES OF ACCESSING OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANT LOAN FOR THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN VIET NAM. THE 3RD INTERNATIONAL JOINT WORKSHOP ON CONSTRUCTION MANAGEMENT (2021)
Nguyen Luong Hai ISSUES OF SPECIAL TERMS FOR ECONOMIC PARTNERSHIP RELATED TO JAPAN’S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE PROJECTS. THE 3RD INTERNATIONAL JOINT WORKSHOP ON CONSTRUCTION MANAGEMENT (2021)
Nguyen Luong Hai Investigation of Users’ Viewpoints in Post Appraisal of ODA Infrastructure Project: the case of Vietnam. Civil Engineering Conference in the Asian Region CECAR8 (2019)
Nguyen Luong Hai Influence of construction project stakeholders within the project life cycle: the case of Vietnam. 2018 International Conference of Sustainability in Civil Engineering (2018)
Nguyễn Lương Hải Nghiên cứu trạng thái vận động và định hướng cải thiện hoạt động lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Việt Nam. Hội nghị KHCN lần thứ XXI-Đại học GTVT

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Lương Hải Lê Trọng Tùng Lã Ngọc Minh Kinh tế và quản lý ngành xây dựng. Giao thông vận tải 2 (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề tài KHCN cấp bộ. B2019-GHA-04 (2019-2020)
Xây dựng mô hình đánh giá kết thúc dự án đầu tư xây dựng CSHT theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam. DT1940-16 (2019)
Nghiên cứu đề xuất mô hình đánh giá toàn diện trong lựa chọn nhà thầu xây dựng tại Việt Nam. T2018-KT-020 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn