Phạm Thị Phương Mai

Phạm Thị Phương Mai

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0962190383
phuongmai193@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Phương Mai Cách mạng công nghiệp 4.0 với vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam. Tạp chí lao động và công đoàn Số 639 (2018)
Phạm Thị Phương Mai Vai trò của Hội đồng tiền lương quốc gia trong cải cách chính sách tiền lương ở Việt Nam. Tạp chí Lao động và Công đoàn 617 (2017)
Phạm Thị Phương Mai Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo hướng phát huy năng lực của sinh viên Trường Đại học giao thông vận tải. Dạy và học ngày nay Kỳ 2 - 5/2019
Phạm Thị Phương Mai Vận dụng một số phương pháp giảng dạy tích cực để hình thành kỹ năng làm việc nhóm trong giảng dạy kinh tế chính trị Mác - Lênin theo chuẩn đầu ra CDIO cho sinh viên trường Đại học giao thông vận tải.

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Thị Phương Mai Giảng dạy trực tuyến học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo chuẩn đầu ra CDIO cho sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị ở các trường Đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Phạm Thị Phương Mai  GIẢNG DẠY HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VỚI VIỆC BẢO VỆ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo hướng phát huy năng lực của sinh viên trường Đại học giao thông vận tải. T2019-ML-004 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn