Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Trung Thành

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0912831299
thanhphilo83@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Trung Thành Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức thẩm mỹ cho sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Nguyễn Trung Thành Ý thức thẩm mỹ của sinh viên một số trường Đại học ở Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp. Thiết bị Giáo dục 181 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Trung Thành Nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến học phần Triết học Mác - Lênin tại Trường Đại học Giao thông vận tải. Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Nguyễn Trung Thành  GIẢNG DẠY TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Nguyễn Trung Thành Vai trò của phụ nữ trong phát triển con người - Nhìn từ cách tiếp cận năng lực. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyen Trung Thanh Cách tiếp cận năng lực và vai trò của phụ nữ trong phát triển con người. Phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay (2019)
Nguyễn Trung Thành Công nhân các khu công nghiệp ở Việt Nam nhìn từ khía cạnh an ninh con người. Các vấn đề xã hội và phát triển con người ở Việt Nam: Thực trạng và thách thức (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức thẩm mỹ cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2018-ML-006 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn