Khương Thị Hà

Khương Thị Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy động lực, Khoa Cơ khí

Liên hệ

khuongha82@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Khuong Thi Ha Nguyen Duy Vinh Le Anh Tuan Nguyen Xa Hoi Experimental Investigation on Establishing the HCCI Process Fueled by N-Heptane in a Direct Injection Diesel Engine at Different Compression Ratios. Sustainability — Open Access Journal 10 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Khuong Thi Ha A COMPARISON OF THE SIMULATION AND EXPERIMENT RESULTS WHICH CHANGING COMPRESSION RATIO OF THE HOMOGENEOUS CHARGE COMPRESSION IGNITION ENGINE. SCIENCE JOURNAL OF TRANSPORTATION Special Issue No. 12 (2022)
Khuong Thi Ha Bui van Tam Pham Van Viet Bui Van Hung Le tri Hieu A Review On The Use Of Plastic Waste-Originated Fuels For Compression Ignition Engines. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments Vol. 44, No. 8 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Khương Thị Hà NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH CHÁY HCCI TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL 1 XI LANH -BD178F(E) KHI THAY ĐỔI TỶ SỐ NÉNBẰNG PHẦN MỀM AVL BOOST. Tập 73, Số 5 (2022)
Lê Công Báo Khương Thị Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của B10, B20 đến phát thải của động cơ diesel 490 QZL. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 6 năm 2022 (2022)
Khương Thị Hà Lê Hoài Đức Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng tới thời điểm bắt đầu cháy của động cơ cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) bằng phần mềm mô phỏng AVL – Boost. Tạp chí Cơ khí Việt Nam tháng 6 năm 2021 (2021)
Khương Thị Hà Nguyễn Cao Văn Bùi Văn Chinh Đặng Văn Cương Nghiên cứu quá trình cháy HCCI khi sử dụng hệ thống luân hồi khí thải. Khoa học công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội tập 56 số 5 10/2020 (2020)
Khương Thị Hà Đỗ Văn Trấn nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của luân hồi khí xả tới đặc tính cháy và phát thải trên động cơ HCCI. Tạp chí Cơ khí Việt nam Số đặc biệt, tháng 6/2019 (2019)
Khương Thị Hà Đỗ Văn Trấn Lê Công Báo Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của lượng ethanol bổ sung đến chỉ tiêu kỹ thuật của động cơ Diesel 490QZL. Cơ khí Việt nam số 11 năm 2017 (2017)
Khương Thị Hà Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ xấy nóng khí nạp đến quá trình cháy HCCI. Cơ khí Việt Nam Sô tháng 8 (2017)
Khương Thị Hà Lê Hoài Đức Đỗ Văn Trấn Vũ Bảo Lân Mô phỏng cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) trên phần mềm AVL-BOOST. Tạp chí Cơ khí Việt nam sô 4
Khương Thị Hà Lê Hoài Đức Đỗ Văn Trấn Vũ Tiến Thư Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ luân hồi và nhiệt độ sấy nóng khí nạp tới đặc tính cháy động cơ HCCI. Tạp chí Cơ khí Việt nam sô 5

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Khương Thị Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ luân hồi khí thải tới thời điểm bắt đầu cháy của động. hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Khương Thị Hà NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ DIESEL TRUYỀN THỐNG SANG HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ CHÁY DO NÉN HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT (HCCI). HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ VÀ DOANH NGHIỆP (2019)
Khuong Thi Ha Experimental Investigation on Establishing the HCCI Process in a Single Cylinder Diesel Engine at Different Compression Ratios. MMMS (2018)
Nguyễn Tiến Hán Khương Thị Hà Trần Thị Thu Hương Lê Anh Tuấn Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá phát thải động cơ cháy do nen hỗn hợp đồng nhất (HCCI )sử dụng nhiên liệu n-heptan. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam 2016 (2016)
Lê Anh Tuấn Khương Thị Hà Nghiên cứu thực nghiêm ảnh hưởng của tỷ số nén dến thời điểm bắt đầu cháy (SOC) trong động cơ HCCI sử dụng nhiên liệu n-heptan. Hội nghị khoa học KH&CN toàn quốc về cơ khí - động lực (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Khương Thị Hà Lê Hoài Đức Tổ chức sản xuất và thiết kế xưởng. Giao Thông Vận Tải 2 (2022)
Lê Hoài Đức Khương Thị Hà Nguyễn Thìn Quỳnh Lê Công Báo Khí xả và xử lý khí xả. Tạp chí Giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết lập và mở rộng vùng làm việc của động cơ HCCI (Homogeneous compression charge ignition - cháy do nén hỗn hợp đồng nhất) khi thay đổi tỷ số nén bằng phần mềm AVL - Boost. T2022-CK-005 (2022)
Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nhiên liệu diesel sinh học (B10 và B20) trên động cơ 490QZL lắp trên bệ thử công suất tại phòng thí nghiệm Cơ khí Trường Đại học giao thông vận tải. T2022-CK-008 (2022)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI-Homogeneous charge compression ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM)cho động cơ này. ĐT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này. DT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu thiết lập mô hình tính toán pin nhiên liệu (Fuel Cell) trang bị trên phương tiện giao thông.. T2021-CK-008 (2021)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của luân hồi khí xả tới đặc tính cháy HCCI. T2019-CK-004 (2019-2020)
Nghiên cứu giảm ồn trên động cơ 490QZL lắp trên bệ thử công suất tại phòng thí nghiệm Cơ khí Trường Đại học giao thông vận tải. T2019-CK-003 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, cải tiến động cơ diesel 1 xylanh sang hoạt động theo nguyên lý cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI). B2017-GHA-07 (2017-2018)
Nghiên cứu thực nghiệm chuyển đổi động cơ diesel sang sử dụng lưỡng nhiên liệu Ethanol-Diesel. (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm tối ưu hóa thời điểm phun sớm trên động cơ diesel sử dụng nhiên liệu diesel sinh học với tỷ lệ lớn hơn 5%. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn