Trần Anh Dũng

Trần Anh Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

trananhdung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

-Nghiên cứu về mỏi đối với đường sắt.
-Nghiên cứu công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng đường sắt.
-Nghiên cứu tải trọng động.
-Nghiên cứu kết cấu đường sắt không đá ba lát dạng bản bê tông.

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2017-2021
Tiến sĩ Trường Đại học giao thông vận tải
Luận án: Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị ở Việt Nam.
2007-2009
Thạc sỹ Trường Đại học giao thông vận tải
Luận văn: Tính toán kết cấu mặt đường bản bê tông không đá balat đường sắt cao tốc.

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Said Easa Tran Anh Dung Performance Evaluation of Carrying Capacity of Prestressed Bearers for Railway Turnouts Using Laboratory Experiments in Vietnam. Infrastructures 7(11) (2022)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Experimental Study of Prestressed Concrete Track Slab at Railroad Crossings. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Volume 9, No 4 (2022) (2022)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Mai Van Tham A Study on Derailment at Railway Turnout Using the Multi-body Dynamics Simulation. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Volume 9, No 4 (2022) (2022)
Do Xuan Quy Tran Anh Dung Analysis of a Prestressed Sleeper for Railway Turnout under the Effect Static Load with a Unilateral Contact Model and Support Stiffness of Existing Railway Bed of a Railway Section in Vietnam. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Volume 9, No 4 (2022) (2022)
Tran Anh Dung Nguyen Hong Phong Tran The Truyen Le Hai Ha Behavior of monolithic prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Volume 7 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Tran The Truyen Do Xuan Quy Mai Van Tham Numerical and experimental study of the dynamic factor of the dynamic load on the urban railway. Journal of the Mechanical Behavior of Materials Volume 29 (2020)
Pham Van Hung Doan Bao Quoc Tran Anh Dung Tran The Truyen Nguyen Hong Phong Le Hai Ha Design proposal and behavior simulation of prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. Springer Conference (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Anh Dũng Nghiên cứu quy trình thử nghiệm tà vẹt ghi bê tông dự ứng lực cho ghi đơn phổ thông khổ 1000mm theo tiêu chuẩn châu Âu. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 3/2022 (2022)
Trần Anh Dũng Nghiên cứu tính toán tà vẹt ghi bê tông dự ứng lực cho ghi đơn phổ thông khổ 1000mm theo tiêu chuẩn châu Âu. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 1+2/2022 (2022)
Trần Anh Dũng Nguyễn Thị Tâm Nghiên cứu sử dụng công nghệ khoan định hướng ngang (HDD) trong thi công đường ống không đào hở qua đường giao thông. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 8/2021 (2021)
Trần Anh Dũng Nguyễn Thị Tâm Hoàng Thanh Hương Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu tà vẹt Composite sử dụng cho đường sắt Việt Nam nhằm phát triển bền vững. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 9/2022 (2021)
Lê Hải Hà Trần Anh Dũng Trần Thế Truyền Nguyễn Hồng Phong Trần Khánh Chung Nghiên cứu các tiêu chí kỹ thuật đánh giá hiệu quả của các loại đường ngang tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 11/2020 (2020)
Trần Anh Dũng Lê Hải Hà Trần Thế Truyền Nguyễn Hồng Phong Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm bản bê tông dự ứng lực liền khối làm đường ngang tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 12/2020 (2020)
Lê Hải Hà Trần Anh Dũng Nguyễn Hồng Phong Trần Thế Truyền Vũ Văn Hiệp Phạm Văn Hùng Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu đường ngang tại nơi giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt đảm bảo an toàn giao thông và phát triển bền vững. Giao thông vận tải Số đặc biệt - Tháng 11/2019 (2019)
Trần Anh Dũng Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tính toán tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực nhằm nâng cao an toàn chạy tàu. Giao thông vận tải Số đặc biệt - Tháng 11/2019 (2019)
Trần Anh Dũng Lê Hải Hà Research slab track for railway track transition zones between embankment and bridge. Giao thông vận tải số đặc biệt tháng 11/2018 (2018)
Trần Anh Dũng Phạm Văn Ký Nguyễn Hồng Phong Fatigue life assessment of prestressed concrete sleepers for urban railway. Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 11/218 (2018)
Lê Hải Hà Trần Anh Dũng XÁC ĐỊNH KHE HỞ RAY HỘ BÁNH HỢP LÝ PHÒNG MÒN, CHỐNG TRẬT BÁNH CHO ĐƯỜNG SẮT KHỔ LỒNG Ở VIỆT NAM TẠI CÁC ĐƯỜNG CONG BÁN KÍNH NHỎ. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Anh Dung Experimental study of monolithic prestressed concrete slab track at railroad crossings. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Tran Anh Dung Study of derailment at railway turnout using multibody dynam-ics simulation. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Tran Anh Dung Mai Van Tham Tran The Truyen Numerical simulation in the assessment fatigue life of prestressed concrete sleeper on the urban railway . Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Tran Anh Dung Numerical simulation in the assessment fatigue life of prestressed concrete sleeper on the urban railway. The International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS) (2021)
Trần Anh Dũng Xây dựng chương trình tính toán xác định tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực đường sắt đô thị. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2021 (2021)
Tran Anh Dung Theoretical and Experimental Research in the Assessment Fatigue Life of Prestressed Concrete Sleeper on the Urban Railway. International Coference on Green Technology and Sustainable Development (2020)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Nguyen Hong Phong Tran The Truyen Theoretical and Experimental Research in the Assessment Fatigue Life of Prestressed Concrete Sleeper on the Urban Railway. Advances in Intelligent Systems and Computing (2020)
Tran Anh Dung Tran The Truyen Le Hai Ha Behavior of monolithic prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Tran Anh Dung Pham Van Ky Analysis and calculation of slab track for High Speed Railway in Vietnam. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Lê Hải Hà Trần Thế Truyền Trần Anh Dũng Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của bản bê tông dự ứng lực liền khối tại vị trí đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt. Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc (2019)
Tran Anh Dung Design proposal and behavior simulation of prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. CIGOS 2019 – INNOVATION FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE (2019)
Trần Anh Dũng NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN TUỔI THỌ MỎI ĐỐI VỚI TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHẰM NÂNG CAO AN TOÀN CHẠY TÀU. Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2019 (2019)
Tran Anh Dung Fouled ballast evaluation of railway track using ground penetrating radar. Phát triển đường sắt Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc (2018)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Research slab track for railway track transition zones between embankment and bridge. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)
Pham Van Ky Nguyen Hong Phong Tran Anh Dung Fatigue life assessment of prestressed concrete sleepers for urban railway. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)
Tran Anh Dung prestressed concrete sleeper used guard rail for dual gauge (1,000mm and 1,435mm) at small radius curves (R<300m). 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Văn Ký Lương Xuân Bính Trần Anh Dũng Tính toán thiết kế và thi công đường sắt không đá kiểu tấm bản. Nhà xuất bản giao thông vận tải (2013)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tà vẹt bê tông dự ứng lực cho ghi đơn phổ thông khổ 1000mm và thử nghiệm cho đường sắt chuyên dùng. B2022-GHA-07 (2022-2023)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia : Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TC2132 (2021)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm bản bê tông dự ứng lực làm đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt.. B2019-GHA-09 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU TUỔI THỌ MỎI CỦA TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM. (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar - GPR) nhằm xác định vị trí và mức độ nhiễm bẩn của nền đá ballast đường sắt. T2019-CT-045 (2019-2020)
Nghiên cứu tính toán kết cấu đường sắt không đá dạng bản bê tông (slab track) ở đoạn chuyển tiếp giữa cầu và đường.. T2018-CT-045 (2018)
Nghiên cứu khai thác sóng trực tiếp của Radar xuyên đất (GPR-Ground Penetrating Radar) đánh giá không phá hủy kết cấu tấm bản bê tông sử dụng trong đường sắt không đá ba lát. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn