Nguyễn Ngọc Hà

Nguyễn Ngọc Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Tư tưởng HCM, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0977707608
ngochagtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Ngoc Ha The Influence of Social Networks on Students: Research at Universities in Hanoi Area. Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences Số 10 tháng 12/2019 (2020)
Nguyen Ngoc Ha Behavior on Social Networks Affects the Behavioral Culture of Students. South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences Volume-2 | Issue-5 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Ngọc Hà Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Quản lý nhà nước 280 (2019)
Nguyễn Ngọc Hà Nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Lao động và Công đoàn 631 (2017)
Nguyễn Ngọc Hà Tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc. Nhịp cầu Tri thức số 4 (91) (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Ngọc Hà MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở BẬC ĐẠI HỌC. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI (2022)
Nguyễn Văn Đạo Nguyễn Ngọc Hà  NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG LAO, SỰ NGHIỆP CỦA HỒ CHÍ MINH. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Nguyễn Ngọc Hà Hành vi giao tiếp, ứng xử trên mạng xã hội của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Quý Đô Phan Thế Lượng Nguyễn Thị Thu Hoa Đinh Quang Thành Nguyễn Ngọc Hà Công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945-1954. Công an nhân dân 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay. T2020-ML-003 (2020)
Công tác cố vấn học tập ở trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay – Thực trạng và giải pháp. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn