Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường lối CM của Đảng CSVN, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0904163118
thuhangdhtg@yahoo.com.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Hải Yến Nguyễn Thị Thu Hằng Chính sách đối ngoại của Đảng thời kỳ 1954-1960. Lao động và công đoàn 640 (2018)
Nguyễn Thị Thu Hằng Hoàng Thị Hồng Nga Truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhân dân Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)). Giáo dục & xã hội số đặc biệt tháng 4 - 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Thu Hằng SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI (2022)
Nguyễn Thị Thu Hằng  NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo dục truyền thống yêu nước cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải thông qua môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp. Hội nghị Khoa học công nghệ Trường ĐH GTVT lần thứ XXII (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thế Tấn Hoàng Hải Yến Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Thu Hằng Trương Văn Hiệp Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975. Chính trị quốc gia 4 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn