Mai Quang Huy

Mai Quang Huy

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

mqhuy@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Dang Phong Nguyen Huy Thiep Hoang Nam Binh Mai Quang Huy Internal energy dissipator in highway steep box culverts - Effectiveness of roughness elements at the end part of the culverts. International Journal of Engineering Trends and Technology Volume 70 Issue 12, 431-438, December 2022 (2022)
Mai Quang Huy Doan Thi Noi Assessment of Methods of Riprap Size Selections as Scour Countermeasures at Bridge Abutments and Approach Embankments. Lecture Notes in Civil Engineering Vol 54 (2019)
Mai Quang Huy Nguyen Dang Phong A review on protection methods against debris accumulation for bridge in mountain areas. Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Mai Quang Huy Nghiên cứu đánh giá một số phương pháp xác định hệ số nhám Manning cho dòng chảy nhỏ ở vùng núi . Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4 (2022)
Phạm Thị Thảo Nguyễn Đình Phương Mai Quang Huy Nghiên cứu lựa chọn biện pháp gia cố chống xói cho trụ cầu vượt sông. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 4 (2022)
Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNNGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦUH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦU. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 3 năm 2021 (2021)
Nguyễn Đăng Phóng Tống Anh Tuấn Mai Quang Huy ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY TRÔI ĐẾN XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM. Giao thông Vận tải Tháng 10/2019 (2019)
Mai Quang Huy NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG VA XÔ TÀU THUYỀN CỦA KẾT CẤU TRỤ CHỐNG VA DẠNG HI SINH CHO TRỤ CẦU. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Mai Quang Huy Kết cấu chống va xô trụ cầu trong sông có thông thuyền trên thế giới, khả năng áp dụng ở Việt Nam. Giao thông vận tải Đặc biệt (2017)
Mai Quang Huy Phạm Minh Trang Đánh giá mức độ tăng cường lưu lượng bộ phận dưới cầu thu hẹp dòng chảy. Giao Thông Vận tải Đặc biệt (2017)
Mai Quang Huy Nghiên cứu ứng dụng phương pháp SRICOS dự tính xói dưới cầu trong điều kiện đất dính và khả năng áp dụng ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 11 năm 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Mai Quang Huy An Overview: Modern Countermeasures Against Local Scour at Bridge Piers - Applicability in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering (2022)
Nguyen Dang Phong Mai Quang Huy Hoang Nam Binh Internal energy dissipator in highway steep box culverts - Effectiveness of roughness elements at the end part of the culverts. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Mai Quang Huy USES FIELD-SCALE DATA TO MODIFY THE HEC-18 SCOUR MODEL. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong A REVIEW OF METHODS FOR PROTECTING HIGHWAY EMBANKMENTS FROM OVERTOPPING FLOW . The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Mai Quang Huy An overview: Modern countermeasures against local scour at bridge piers - Applicability in Vietnam. The International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS), 2021 (2021)
Nguyen Dang Phong Tong Anh Tuan Mai Quang Huy Evaluating some expressions for predicting local scour depth at complex piers. The Third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Mai Quang Huy Pham Thi Thao Effects on sedimentation on design drainage capacity of highway culverts. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong VALIDATION OF SOME EMPIRICAL EQUATIONS TO ESTIMATE BRIDGE ABUTMENT SCOUR IN NON-COHESIVE SOIL USING FIELD DATA. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦU. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII - Trường ĐH Giao thông Vận tải (2020)
Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong Validation of Some Empirical Equations to Estimate Bridge Abutment Scour in Non-cohesive Soil Using Field Data. Lecture note in civil engineering (2020)
Mai Quang Huy Nguyễn Đăng Phóng NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH SỰ TÍCH TỤ CÂY TRÔI Ở KHU VỰC CẦU. Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23 (2020)
Tong Anh Tuan Mai Quang Huy Nguyen Dang Phong Bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế có chỉ số ISBN. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Mai Quang Huy Nguyễn Đăng Phóng ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY TRÔI ĐẾN XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THỦY KHÍ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 22 (2019)
Mai Quang Huy Phạm Thái Hoàng PHÂN TÍCH, ĐỀ XUẤT DẠNG KẾT CẤU CHỐNG VA XÔ PHÙ HỢP CHO TRỤ CẦU ĐANG KHAI THÁC Ở VIỆT NAM. Hội thảo khoa học Viện Khoa học Công nghê GTVT 2018 (2018)
Mai Quang Huy Culvert Design for Fish Passage Using HEC-26 Method. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Mai Quang Huy Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Đặng Thu Thủy Phạm Thị Thảo Thủy lực. Giao thông vận tải 4 (2020)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy Hoàng Nam Bình Thủy văn công trình. Trường ĐH GTVT 3 (2019)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy Hoàng Nam Bình Thủy văn cầu đường ứng dụng. Khoa học và kỹ thuật 3 (2016)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Doãn Thị Nội Mai Quang Huy Thủy lực – Thủy văn. Xây dựng 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY BẰNG MỐ NHÁM GIA CƯỜNG BÊN TRONG CỐNG DỐC. DT214003 (2021-2022)
Nghiên cứu đánh giá một số phương pháp xác định hệ số nhám Manning cho dòng chảy nhỏ ở vùng núi. T2021-CT-017 (2021)
Nghiên cứu đề xuất biện pháp gia cố chống xói cho trụ cầu sử dụng kết cấu móng nông. T2021-CT-018 (2021)
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA 02NV (2018-2019)
Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam. DT174048 (2017)
Ứng dụng phương pháp SRICOS dự tính xói dưới cầu trong điều kiện đất dính và khả năng áp dụng ở Việt Nam. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn