Thông tin giảng viên

Thông tin cơ bản
Họ tên: Nguyễn Văn Cường
Năm sinh: 1983
Học hàm: Phó Giáo sư
Học vị: Tiến sĩ
Thâm niên giảng dạy: 7 năm
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Thiết kế máy
Điện thoại: 0981566262
Email: nguyencuong@utc.edu.vn
Hướng nghiên cứu
  • - Công nghệ thiết kế máy - Công nghệ chế tạo máy - Tối ưu hóa thiết kế, chế tạo - Công nghệ CAD/CAM/CAE
Các đề tài/dự án
STT Thời gian Nội dung
1 25/09/2009 Nghiên cứu hệ số điều chỉnh kích thước để phục vụ cho việc thiết kế các loại khuôn đùn sản phẩm cao su ứng dụng trong ngành giáo thông vận tải
2 30/12/2015 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị scan công nghiệp tích hợp hệ thống siêu âm sử dụng công nghệ Phased array và TOFD
3 30/12/2015 Xây dựng phần mềm đưa tải trọng dạng áp suất vào phần mềm ABAQUS để tính toán mối ghép có bạc lót bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
4 30/12/2016 Nghiên cứu chế tạo phớt thủy lực bằng công nghệ gia công tiện trên máy CNC
5 30/12/2017 Nghiên cứu điều khiển tối ưu trong quá trình cắt gọt nhằm đảm bảo chất lượng của chi tiết được gia công
6 02/12/2018 Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả xử lý bụi mịn trong công nghiệp
7 01/12/2020 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao năng suất gia công cắt gọt
Hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
Các bài báo đăng tải trong nước và quốc tế
STT Thời gian Bài báo
1 01/01/2011 Нгуен Ван Кыонг. Общая методология оптимизации режимов. Известия ТулГУ Технические науки/ ISSN 2071-6168. Выпуск 6, 2011, pp 253-264.
2 06/06/2011 Нгуен Ван Кыонг . Технико-экономическое обоснование выбора режима резания. Автоматизация: проблемы, идеи, решения. Материалы МНТК «АПИР-16», Тула. Часть 2. Вестник ТулГУ , 2011, pp 71-76.
3 08/08/2011 Нгуен Ван Кыонг . Технико-экономическое обоснование выбора режима резания. Автоматизация: проблемы, идеи, решения. Материалы МНТК «АПИР-16», Тула. Часть 2. Вестник ТулГУ , 2011, pp 71-76.
4 02/02/2012 Нгуен Ван Кыонг. Выбор режима подачи при обработке криволинейной поверхности с ЧПУ. Известия ТулГУ Технические науки / ISSN 2071-6168. Выпуск 1, 2012, pp 374-379.
5 06/06/2012 Нгуен Ван Кыонг, Ямников А.С. Методология оптимизации режимов резания. Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии / ISSN 2073-7408. N1 (291)2012, pp 56-63.
6 06/08/2012 Нгуен Ван Кыонг. Аналитическое определение величины поперечных шерохаватостей при наклоном точении. Автоматизация: проблемы, идеи, решения. Материалы МНТК «АПИР-17», Тула. Вестник ТулГУ, 2012, pp 242-245.
7 01/01/2013 Нгуен Ван Кыонг, Кузнецов Е.Ю., Ямников А.С.. Влияние износа резца на шероховатость обработанной поверхности. Известия ТулГУ Технические науки / ISSN 2071-6168. Выпуск № 1 / 2013, pp 206-209.
8 01/02/2013 Нгуен Ван Кыонг. Аналитическое определение составляющих силы резания при точении с учетом упрочнения материала. Известия ТулГУ Технические науки / ISSN 2071-6168. Выпуск № 1 / 2013, pp 215-220
9 01/01/2014 Нгуен Ван Кыонг, Кузнецов Е.Ю., Ямников А.С. Влияние подачи и геометрии режущей кромки на расчетную шероховатось обработанной поверхности // Известия ТулГУ. Технические науки. 2014. Вып. 11. Ч. 1., 2014, pp. 67 - 73.
10 02/06/2014 TS. Nguyễn Văn Cường. Nghiên cứu ảnh hưởng của mòn dao đến lực cắt bằng thực nghiệm. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải /ISSN 1859-2724. Số 46-Tháng 6/2014, pp 43-46.
11 02/06/2015 Trần Quang Hanh, Nguyễn Văn Cường, Trương Tất Tài. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE thiết kế 3D bánh rang hypoid của bộ truyền lực chính. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam / ISSN0866-7056. Số 6 -2015, pp 41-45.
12 02/06/2015 Trần Bá Trình, Nguyễn Văn Cường. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhám bề mặt chi tiết khi tiện vật liệu plastic. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam / ISSN0866-7056. Số 6, 2015, pp 80-85.
13 05/01/2016 TS. Phạm Văn Quế, PGS.TS. Hà Minh Hùng, TS. Nguyễn Văn Cường. Ứng dụng công nghệ CAD/ CAE tính toán kiểm bền bình tích áp theo mẫu của súng bắn khí SHOCK –BLOWER. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam / ISSN0866-7056. Số 1+2, năm 2016, pp 166-173.
14 20/01/2016 PGS.TS. Trần Vĩnh Hưng, ThS. Châu Mạnh Quang, KS. Nguyễn Văn Cường. Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạng khuôn đùn cao su. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải / ISSN 1859-2724. Số 26 - Tháng 6/2009, pp 78-85.m
15 06/12/2016 TS. Nguyễn Văn Cường, TS. Đào Tiến Tới, THS. Trịnh Thanh Nga. Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công vật liệu nhựa. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016/ ISBN: 978-604-95-0040-4. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, pp 250-253
16 06/06/2017 Trần Ngọc Hiền, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Nghĩa. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D phối màu. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam / ISSN0866-7056. Số 6, năm 2017, pp 49-54.
17 01/12/2017 Ngoc-Hien Tran, Van-Nam Nguyen, Anh-Vu Ngo, Van-Cuong Nguyen. Study on the Effect of Fused Deposition Modeling (FDM) Process Parameters on the Printed Part Quality. Journal of Engineering Research and Application/ ISSN : 2248-9622, Vol. 7, Issue 12, ( Part -2) December 2017, pp.71-77
18 09/05/2018 TS. Nguyễn Văn Cường. Ứng dụng sóng siêu âm nâng cao hiệu suất hệ thống lọc bụi trong công nghiệp. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải / ISSN 1859-2724. Số 67, năm 2018, pp 49-54.
19 01/12/2019 Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Nguyen Thanh Tu, and Vu Ngoc Pi. Calculating Optimum Gear Ratios of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive. International Journal of Applied Engineering Research/ ISSN 0973-4562. Volume 14, Number 14 (2019), pp. 3211-3218.
20 01/12/2019 Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Nguyen Khac Tuan, and Vu Ngoc Pi. Calculating Optimum Gear Ratios of Two Step Bevel Helical Reducer. International Journal of Applied Engineering Research/ ISSN 0973-4562, Volume 14, Number 16 (2019), pp. 3494-3499 © Research India Publications. http://www.ripublication.com.
21 01/12/2019 Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi. Splitting total gear ratio of two-stage helical reducer with first-stage double gearsets for minimal reducer length. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 9, Issue 6, Dec 2019, pp595–608, © TJPRC Pvt. Ltd.
22 01/03/2020 Ngoc-Pi Vu, Dinh-Ngoc Nguyen, Anh-Tung Luu, Ngoc-Giang Tran, Thi-Hong Tran, Van-Cuong Nguyen, Thanh-Danh Bui, and Hong-Linh Nguyen. The Influence of Main Design Parameters on the Overall Cost of a Gearbox. Applied Sciences , ISSN: 2076-3417, Published: 30 March 2020 , Vol 10.
23 01/03/2020 Nguyen Van Cuong. Optimization Of CK35 Steel Centreless Grinding Process By Gradient Descent Algorithm. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST) ISSN: 2458-9403. Vol. 7 Issue 5, May – 2020, pp11942-11946
24 01/04/2020 Nguyen Van Cuong. A study on prediction of residual stress on the surface layer of workpiece when grinding AISI 1045 steel. International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249–6890; ISSN (E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 2, Apr 2020, pp893–900, © TJPRC Pvt. Ltd.
25 09/06/2020 Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, and Vu Ngoc Pi. Effect of Process Parameters on Surface Roughness in Surface Grinding of 90CrSi Tool Steel. Solid State Phenomena, ISSN: 1662-9779, Vol. 305, pp 191-197.
26 23/06/2020 Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan, Banh Tien Long, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu and Vu Ngoc Pi. Multi-Criteria Optimization of Dressing Parameters for Surface Grinding 90CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey Relational Analysis. Materials Science Forum/ ISSN: 1662-9752, Vol. 998, 2020, pp 61-68.
27 15/07/2020 Nguyen Van Cuong, Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Tran Thanh Hoang, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi. Influence of Process Parameters on Electrode Wear in Electrical Discharge Machining Cylindrical Shaped Parts. Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, Vol. 853, pp 24-28
28 15/07/2020 Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Tran Thanh Hoang, Do Thi Tam, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi. Effect of Electrical Discharge Machining on Surface Roughness of Cylindrical Shaped Parts. Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, Vol. 853, pp 13-17.
29 07/08/2020 Hoang, TD., Nguyen, QV., Nguyen, VC. et al. Self-adjusting on-line cutting condition for high-speed milling process. J Mech Sci Technol 34, 3335–3343 (2020). https://doi.org/10.1007/s12206-020-0726-y
30 01/12/2020 TS. Nguyễn Văn Cường, NCS. ThS.Nguyên Quang Vinh. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI QUÁ TRÌNH GIA CÔNG.Tạp chí Cơ Khí Việt Nam / ISSN0866-7056. Số 12, năm 2020, pp 66-74.
Sách xuất bản
STT Thời gian xuất bản Tiêu đề
1 10/06/2015 Ямников Александр Сергеевич, Кузнецов Евгений Юрьевич, Нгуен Ван Кыонг. Повышение эффективности точения фасонных деталей. монография. Тула. Изд-во ТулГУ. 2014. 157 с
2 18/01/2016 TS.Nguyễn Văn Cường (Chủ biên), PGS.TS. Trần Vĩnh Hưng, THS. Mạc Thị Bích. Phân tích thiết kế cơ khí. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
3 01/01/2018 TS. Nguyễn Văn Cường (Chủ biên), TS. Lê Hồng Kỳ, TS. Mạc Thị Bích. Phân tích thiết kế và mô phỏng động lực học cơ cấu máy. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật/ ISBN: 978-604-67-1187-8, năm 2018.
4 09/12/2020 TRẦN VĨNH HƯNG (Chủ biên), MẠC THỊ BÍCH, NGUYỄN VĂN CƯỜNG, THÂN VĂN THẾ. CÔNG NGHỆ CAD THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY TRUYỀN ĐỘNG
Học viên/nghiên cứu sinh hướng dẫn trình độ thạc sĩ/tiến sĩ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
2 04/12/2014 28/08/2015 Trần Quang Hanh Học viên TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Tính toán thiết kế, mô phỏng động lực học cụm cầu sau ô tô tải nhẹ Tác giả luận văn: Trần Quang Hanh Khóa: 3 Nội dung tóm tắt: a) Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn vừa qua, tỷ lệ nội địa hoá ở các sản phẩm ôtô Việt Nam chủ yếu tập trung vào một số chi tiết, phụ tùng như khung vỏ, săm lốp, nhựa, cao su… một phần đang thực hiện là động cơ hộp số, chủ yếu là trong hệ thống truyền lực, chi tiết cơ khí. Cụm cầu sau là một trong các cụm chi tiết chính của hệ thống truyền lực. Cụm cầu sau hoàn toàn có khả năng nội địa hoá bằng công nghệ trong nước. Mô hình hóa hình học không chỉ dừng lại ở một chi tiết hay cụm chi tiết mà hoàn toàn có khả năng xây dựng được mô hình của cả một cụm máy hay máy, thực hiện quá trình mô phỏng trên mô hình thực tế ảo, tính toán thiết kế, kiểm tra th
3 04/12/2014 28/08/2015 Nguyễn Đức Trung Học viên TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Nghiên cứu đánh giá độ chính xác chế tạo khuôn ép phun do khách hàng cung cấp. Tác giả luận văn: Nguyễn Đức Trung Khóa: 3 a) Lý do chọn đề tài Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực thì các sản phẩm cơ khí ngày càng có yêu cầu cao hơn về độ chính xác gia công, mức độ tự động hóa và đặc biệt là yêu cầu về kiểu dáng mẫu mã sản phẩm phải được thay đổi một cách thường xuyên và linh hoạt. Vì vậy việc kiểm tra đánh giá độ chính xác gia công của khuôn ép nhựa là rất lớn. Thực tế đó đòi hỏi cần phát triển công nghệ kiểm tra, đo đạc để đánh giá được độ chính xác của khuôn trước khi được đưa vào sử dụng. Vì vậy sau khi nhận được sự định hướng và giúp đỡ tận tình của thầy TS. Nguyễn Văn Cường và thầy PSG.TS Trần Vĩnh Hưng, em đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu đánh giá độ chính xác chế tạo khuôn ép phun do khách hàng cung cấp”. b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Quy trìn
4 10/02/2015 18/08/2015 Đỗ Khắc Chiến Học viên Đề tài: Mô phỏng động lực học cụm cầu sau ô to tải LIFAN LF3070G1 2.5 tấn. Tác giả: Đỗ Khắc Chiến, Trường Đại học Giao thông vận tải - Tính toán thiết kế thông số hình học cụm cầu sau ô tô tải LIFAN LF3070G1 theo số liệu cho trước. - Thiết lập mô hình động lực học cụm cầu sau ô tô tải nhẹ bằng công nghệ CAD/CAE. Đặc biệt học viên đã thiết kế được bộ truyền lực chính cặp bánh răng côn răng cong Hypoit dưới dạng 3D. Phương pháp đã trình bày có ý nghĩa và hiệu quả thực tế đối với việc thiết kế cặp bánh răng Hypoid nhằm cung cấp số liệu cho quá trình tính toán mô phỏng động lực học, phân tích vết tiếp xúc, chuyển trực tiếp dữ liệu 3D cho quá trình gia công bánh răng trên các máy CNC. - Nghiên cứu đặc tính động lực học và tính bền kết cấu cho cụm cầu sau.
5 22/12/2015 11/05/2016 Cù Huy Sơn Học viên Đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CAE TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG LY HỢP THỦY LỰC Tóm tắt: - Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE tính toán, thiết kế hệ thống dẫn động ly hợp thủy lực của bộ truyền lực chính theo số liệu cho trước - Thiết kế mô hình 3D các chi tiết trong hệ thống thủy lực dẫn động ly hợp - Nghiên cứu công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình của hệ thống dẫn động ly hợp thủy lực. - Lập quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình của hệ thống dẫn động ly hợp thủy lực. - Lập trình gia công trên phần mềm Mastercam.