Vũ Xuân Vịnh

Vũ Xuân Vịnh

Vị trí công tác

  • Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

vxvinhhh@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Xuân Vịnh Nâng cao tinh thần đam mê công việc cho người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. ISSN 1859 0233 (2023)
Vũ Xuân Vịnh Phát huy dân chủ trong nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Đại học ở nước ta trong điều kiện hiện nay. Dân tộc và Thời đại ISSN 1859 204X (2023)
Vũ Xuân Vịnh Trần Văn Tuyên Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tạp chí Biển Việt Nam 3/2022 (2022)
Vũ Xuân Vịnh Trần Văn Tuyên Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tạp chí Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2021)
Vũ Xuân Vịnh Nguyễn Văn Điệp Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông Vận tải. Tạp chí Biển Việt Nam số 4 (2020)
Vũ Xuân Vịnh Nguyễn Văn Điệp thực hiện triết lý dân chủ, một đòi hỏi cấp thiết trong đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. dạy và học ngày nay số kỳ 2 - 4 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn