Nguyễn Ích Hải

Nguyễn Ích Hải

Vị trí công tác

  • Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

congtacqpan@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Ích Hải Nâng cao chất lượng giáo dục Quốc phòng - an ninh góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh. Dạy và học ngày nay Tháng 3/2023 (2023)
Nguyễn Ích Hải Tự bồi dưỡng rèn luyện của đội ngũ giảng viên Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở các trường đại học hiện nay. Dạy và học ngày nay Kì 2 - 01/2022 (2022)
Nguyễn Ích Hải Góp phần xây duwnbgj nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Dày và học ngày nay Kỳ 2 1/2021 (2021)
Nguyễn Ích Hải Giáo dục quốc phòng cho sinh viên đại học hiện nay. Dạy và học ngày nay Kỳ 2 11/2019 (2019)
Nguyễn Ích Hải Phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Dạy và học ngày nay 2/2018 (2018)
Nguyễn Ích Hải Tăng cường giáo dục quốc phongg - an ninh hiện nay. Dạy và học ngày nay ISSN 1859 2694 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn